Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Krajinná ekológia - Vysokoškolské učebné texty pre dištančné štúdium

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
137 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8770
Posledná úprava
20.04.2018
Zobrazené
1 633 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Krajinná ekológia, predmet, objekt, postavenie krajinnej ekológie v systéme vied.

Na základnú, východiskovú koncepciu krajinnej ekológie treba považovať Trollovu, keďže on tento termín zaviedol v r. 1939 do literatúry a je jedným zo zakladateľov tejto oblasti výskumu. V r. 1966 nahradil Troll názov krajinná ekológia synonymným termínom geoekológia /Geoecology/.

Troll rozlišuje dva hlavné prístupy k problematike:

1. Prevažne geografický prístup, pri ktorom sa koncentruje záujem na regionalizáciu ekosystémov, alebo na priestorové usporiadanie krajinných jednotiek v geografickom regióne.
2. Prevažne biologický prístup, pri ktorom sa analyzujú jednotlivé ekosystémy funkcionálne a kvantitatívne, zohľadňujúc všetky vzťahy medzi biotickými a abiotickými prvkami.

Druhú, možno povedať novšiu koncepciu KE vytvorili najmä fyzickí geograf z bývalej NDR / Neef, Richter, Barsch, Haase v r. 1973/. V ich koncepcii sa jednoznačne zaraďuje KE do Landschaftskunde- Landschaftslehre - komplexe physische Geografie a označujú ju názvom Landschaftsoklógie alebo Geookológie. Pri podrobnejšom štúdiu obidvoch koncepcií KE možné zistiť, že Trollova KE sa chápe viac biocentricky, resp. ekosystémovo, kým KE nemeckých geografou je profilovaná čisto fyzicko geograficky, resp. geosystémovo.

V súčasnosti možno aj u nás rozlišovať dvojaké chápanie KE:

1. Užšie prírodovedecky / biogeovedne / chápanú KE,
2. Široko prírodovedne - humánne /antropoekologicky/ chápanú KE.

V prvom prípade sa definuje krajinná ekológia /geoekológia/ ako prírodovedecky orientovaná interdisciplinárnu oblasť výskumu, ktorá študuje a predpovedá vznik, vývoj, správanie sa a priestorovú organizáciu prírodnoteritoriálnych /resp. akvatoriálnych/ jednotiek - predovšetkým topickej a chorickej dimenzie- ako celostných útvarov - použitím ekosystémového / ekologického/, alebo geosystémového /geografického/ prístupu.

Kľúčové slová:

krajinná ekológia

rytmické stavy

topická dimenzia

evolúcia

geosystémy

konfigurácia uzlov

svahové procesyObsah:
 • Krajinná ekológia, predmet, objekt, postavenie krajinnej ekológie v systéme vied.
  Krajinná sféra, dimenzie krajiny
  Rytmické stavy v krajinnej sfére
  Geografické dimenzie - kategórie FGK
  Komplexné jednotky topickej dimenzie
  Jednotky planetárnej dimenzie fyzicko-geografického komplexu
  Paradynamické komplexy - systémy a katény
  Fyzicko - geografický komplex ako prírodný geosystém
  Všeobecné vlastnosti FGK
  Evolúcia, dynamika a rytmika FGK
  Socio-ekonomické geosystémy
  Socio-ekonomické / ekonomicko - geografické / systémy podľa Alajeva /1977/
  Krajinný komplex, krajinná štruktúra, aspekty štúdia krajiny.
  Krajinná štruktúra z pohľadu krajinnej ekológie
  Krajinné „ u z l y „ /patch/.
  Počet a konfigurácia uzlov
  Aké má matrix vlastnosti?
  Matrice a heterogenita krajiny
  Toky v krajinnej matrici
  Stavy a vlastnosti krajiny
  Krajinná sukcesia
  Fungovanie krajiny
  Únosnosť krajiny
  Pôdotvorné procesy
  Svahové procesy
  ...
  ...
  ...