Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Bankové operácie

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
208 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38525
Posledná úprava
16.10.2011
Zobrazené
1 663 x
Autor:
bibuska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Kniha z bankových operácií  vo worde .

Kľúčové slová:

bankové operácie

skriptá

bankovníctvo

banky

platobný systémObsah:
 • 1 HISTÓRIA BANKOVNÍCTVA

  1.1 Vývoj bankovníctva
  1.2 História bankovníctva na Slovensku
  1.3 Reforma bankového systému po roku 1989

  2 BANKOVÁ SÚSTAVA
  2.1 Všeobecná charakteristika bankovej sústavy
  2.2 Centrálna banka
  2.3 Obchodné - komerčné banky
  2.4 Bankové operácie
  2.5 Európsky systém centrálnych bánk
  2.6 Európska centrálna banka

  3 ZÁKON O BANKÁCH
  3.1 Základné ustanovenia
  3.2 Všeobecné ustanovenia o bankovom dohľade
  3.3 Bankové povolenie
  3.4 Zastúpenie banky alebo zahraničnej pobočky
  3.5 Organizácia a riadenie banky a pobočky zahraničnej banky
  3.6 Požiadavky na podnikanie banky a pobočky zahraničnej banky
  3.7 Obchodná dokumentácia
  3.8 Dohľad na konsolidovanom základe
  3.9 Doplňujúci dohľad nad finančnými konglomerátmi
  3.10 Opatrenia na nápravu a pokuty
  3.11 Likvidácia banky
  3.12 Hypotekárne bankovníctvo
  3.13 Bankové tajomstvo
  3.14 Konanie pred Národnou bankou Slovenska
  3.15 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  4 ZÁKON O NBS
  4.1 Základné ustanovenia
  4.2 Orgány a organizácia Národnej banky Slovenska
  4.3 Vzťah k vláde
  4.4 Emisia bankoviek a mincí
  4.5 Obchody Národnej banky Slovenska
  4.6 Právomoc Národnej banky Slovenska v devízovej oblasti
  4.7 Ďalšie činnosti a oprávnenia NBS
  4.8 Dohľad vykonávaný Národnou bankou Slovenska
  4.9 Účtovníctvo a hospodárenie Národnej banky Slovenska
  4.10 Všeobecné ustanovenia
  4.11 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  5 ZÁKON O OCHRANE VKLADOV
  5.1 Základné ustanovenia
  5.2 Príspevky bánk do fondu
  5.3 Náhrady za nedostupné vklady
  5.4 Fond
  5.5 Spoločné a prechodné ustanovenia

  6 ZÁKON O PLATOBNOM STYKU
  6.1 Úvodné ustanovenia
  6.2 Prevody peňažných prostriedkov
  6.3 Vydávanie a používanie elektronických platobných prostriedkov
  6.4 Platobné systémy
  6.5 Dohľad nad platobnými systémami a platobným stykom
  6.6 Reklamácie a riešenie sporov z platobného styku
  6.7 Spoločné a prechodné ustanovenia
  6.8 Zrušovacie ustanovenia

  7 DEVÍZOVÝ ZÁKON
  7.1 Úvodné ustanovenia
  7.2 Práva a povinnosti tuzemca a cudzozemca
  7.3 Devízový dohľad
  7.4 Devízové priestupky a devízové delikty - čast' zrušená 1. 1. 2004
  7.5 Osobitné ustanovenia
  7.6 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

  8 POKLADNIČNÉ, MEDZIBANKOVÉ A DEVÍZOVÉ OPERÁCIE
  8.1 Pokladničné - hotovostné operácie banky
  8.2 Medzibankové operácie
  8.3 Devízové operácie banky
  8.4 Uskutočňovanie devízových operácií

  9 PASÍVNE BANKOVÉ OPERÁCIE
  9.1 Všeobecná charakteristika
  9.2 Členenie pasívnych bankových operácií
  9.3 Vkladové operácie
  9.4 Termínované vklady
  9.5 Úsporné vklady
  9.6 Operácie s inými obchodnými bankami
  9.7 Operácie s centrálnou bankou
  9.8 Cenné papiere vydané bankou

  10 AKTÍVNE BANKOVÉ OPERÁCIE
  10.1 Úverové operácie a členenie úverov
  10.2 Krátkodobé úvery
  10.3 Strednodobé a dlhodobé úvery
  10.4 Ostatné formy úverov
  10.5 Poskytovanie úverov
  10.6 Úverový proces
  10.7 Zabezpečenie úverov
  10.8 Ostatné úverové operácie

  11 ÚROKOVANIE V BANKÁCH
  11.1 Činitele ovplyvňujúce výšku úroku
  11.2 Splatnosť úrokov
  11.3 Jednoduché úrokovanie
  11.4 Zložené úrokovanie
  11.5 Spojité úrokovanie
  11.6 Anuitné úrokovanie
  11.7 Metódy výpočtu úrokov
  11.8 Súčasná hodnota

  12 PLATOBNÝ STYK
  12.1 Hotovostný platobný styk
  12.2 Bezhotovostný platobný styk
  12.3 Zúčtovanie bezhotovostného platobného styku
  12.4 Bankové prevody
  12.5 Realizácia zahraničného platobného styku
  12.6 SWIFT

  13 NÁSTROJE PLATOBNÉHO STYKU
  13.1 Členenie nástrojov platobného styku
  13.2 Nedokumentárne platobné nástroje
  13.2.1 Hladká platba
  13.2.2 Zmenky
  13.2.3 Šeky
  13.2.4 Platobné karty
  13.3 Dokumentárne platobné nástroje
  13.3.1 Dokumentárne inkaso
  13.3.2 Dokumentárny akreditív
  13.3.3 Banková záruka
  14 PLATOBNÉ SYSTÉMY
  14.2 Medzibankový platobný systém v rámci Slovenskej republiky
  14.3 Platobné systémy v rámci eurozóny
  14.3.1 Platobný systém TARGET
  14.3.2 Platobný systém TARGET2
  14.3.3 Projekt SEPA

  15 ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO
  15.1 Charakteristika elektronického bankovníctva
  15.2 Formy elektronického bankovníctva
  15.3 Elektronický obchod
  16 INVESTIČNÉ BANKOVNÍCTVO
  16.1 Vymedzenie činností investičných bánk
  16.2 Cenné papiere - nástroje investičného bankovníctva
  16.3 Operácie s cennými papiermi
  16.4 Finančné deriváty