Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Agroekológia - skriptá

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
62 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4682
Posledná úprava
01.10.2017
Zobrazené
6 140 x
Autor:
zajko
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Ekológia ako veda o vzájomných vzťahoch medzi živými organizmami a ich prostredím bola po prvý raz definovaná Haecklom (1866) "ako veda o vzájomných vzťahoch organizmov k ich anorganickému a organickému prostrediu", pričom zvýrazňuje, resp. považuje ekológiu za "ekonómiu prírody". Neskôr ju Odum (1977) definuje ako "štúdium štruktúry a funkcie prírody". Z hľadiska predmetu, obsahu a ďalších hľadísk sa ekológia člení na celý rad dielčích viac-menej špecificky zameraných disciplín a vedných odborov, kde významné miesto zaberá aj a g r o e k o l ó g i a .
Agroekológia v zmysle uvedených definícií je "náuka o vzťahoch medzi poľnohospodárskymi kultúrami a ich prostredím", pričom skúma jednotlivé systémy kultúrnych rastlín, ich prostredie, vzájomné vzťahy štruktúr, funkcií a zmeny týchto systémov. Z uvedeného vyplýva, že práve prostredie, pôda, resp. hlavné edafické a hydrické faktory stanovišťa výrazne determinujú a ovplyvňujú rast a vývin kultúrnych rastlín. Problematiku agroekológie je potrebné súčasne chápať nielen v spojitosti s kultúrnymi rastlinami, ale aj vo väzbe na ostatné spoločenstvá a populácie ako sú buriny alebo živočíchy, prezentované nielen hospodárskymi zvieratami, ale aj ostatnými skupinami živočíchov - škodcovia, užitočné živočíchy a i.
Obsahom a zameraním agroekológia úzko nadväzuje, resp. súvisí s celým radom ďalších disciplín a vedných odborov, kde v ekologickom ponímaní sú to predovšetkým tieto:
- agrogeológia, ktorá študuje základné a konštantné činitele poľnohospodárskeho prostredia, t.j. matečnú horninu pôd a povrchové geologické pochody (činnosť vzduchu, vody ...), pričom využíva poznatky geochémie, mineralógie, geológie a pod.,
- agropedológia, ktorá úzko nadväzuje na agrogeológiu, zaoberá sa vlastnosťami pôdy poľnohospodársky využívanej, vo vzťahu k pôdnemu typu a druhu, študuje vhodnosť pôd pre pestovanie jednotlivých druhov plodín za účelom zvyšovania úrodnosti pôd vrátane obrábania pôdy, hnojenia a pod.,
- agroklimatológia sleduje a študuje klímu a mikroklímu za účelom zlepšenia poľnohospodárskej výroby, objasňuje klimatické vlastnosti území a umožňuje z hľadiska praktického ďalšie rozširovanie poľnohospodárskych kultúr do nových oblastí, resp. riešenie ochranárskych opatrení a pod.,
- agrometeorológia sa zaoberá meteorologickými, klimatickými a hydrologickými vlastnosťami prostredia významnými pre poľnohospodárstvo, v užšom slova zmysle špeciálnym meteorologickým a mikrometeorologickým pozorovaním a meraním pre účely poľnohospodárstva,

Kľúčové slová:

agroekosystém

polnohospodárske sústavy

poľnohospodárske oblasti

pôda

osevné postupy

ekologické poľnohospodárstvoObsah:
 • 2. AGROEKOLÓGIA A JEJ OBSAH
  2.1. POSTAVENIE AGROEKOLÓGIE V SYSTÉME VIED
  2.2. CHARAKTERISTIKA A VÝVOJ AGROEKOSYSTÉMU
  2.3. ZÁKLADNÉ FUNKČNÉ JEDNOTKY AGROEKOSYSTÉMOV
  2.4. HLAVNÉ EKOLOGICKÉ ÚLOHY POĽNOHOSPODÁRSTVA
  3. AGROEKOSYSTÉMY A ICH HOSPODÁRSKY VÝZNAM AGROEKOSYSTÉMOV
  3.1. HISTORICKÉ ASPEKTY VZNIKU A VÝVOJA POĽNOHOSPODÁRSTVA A
  3.2. HLAVNÉ GENETICKÉ CENTRÁ VZNIKU POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN
  3.3. KONVENČNÉ A EKOLOGICKÉ CHÁPANIE POĽNOHOSPODÁRSTVA
  3.4. ZABEZPEČENIE VÝŽIVY ČLOVEKA AKO GLOBÁLNY PROBLÉM
  4. ENERGO-LÁTKOVÉ TOKY V AGROEKOSYSTÉME
  4.1. ENERGETICKÉ TOKY V EKOSYSTÉME
  4.2. CHARAKTERISTIKA BIOGEOCHEMICKÝCH CYKLOV V EKOSYSTÉMOCH
  4.3. ŠPECIFIKÁ KOLOBEHU LÁTOK V AGROEKOSYSTÉMOCH
  4.4. KOLOBEH, DYNAMIKA A CHEMIZMUS ZÁKLADNÝCH MAKROBIOGÉNNYCH ŽIVÍN
  5. ENERGETICKÁ BILANCIA V AGROEKOSYSTÉMOCH
  5.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SLNKU, AKO HLAVNOM ZDROJI ENERGIE VŠETKÝCH BIOLOGICKÝCH PROCESOV
  5.2. VŠEOBECNÉ ENERGETICKÉ PODMIENKY ATMOSFÉRY A ZEME
  5.3. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ENERGETICKÚ BILANCIU ZEME
  5.4. AGROKLIMATICKÉ PODMIENKY V AGROEKOSYSTÉMOCH SLOVENSKA
  5.5. VYUŽITIE ENERGETICKÝCH TOKOV V AGROEKOSYSTÉMOCH A ICH PRODUKCIA
  6. TEÓRIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH SÚSTAV
  6.1. VYMEDZENIE POJMU POĽNOHOSPODÁRSKA SÚSTAVA
  6.2. STAV, ZÁKLADNÉ PARAMETRE A ŠTRUKTÚRA POĽNOHOSPODÁRSKEJ SÚSTAVY.
  6.3. TRANSFORMAČNÉ SÚSTAVY JEJ STABILITY
  7. DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA POĽNOHOSPODÁRSKEJ SÚSTAVY A PRVKY
  7.1. ROVNOVÁŽNY STAV POĽNOHOSPODÁRSKEJ SÚSTAVY
  7.2. IDEÁLNA POĽNOHOSPODÁRSKA SÚSTAVA
  7.3. STABILITA POĽNOHOSPODÁRSKEJ SÚSTAVY, OBLASTI JEJ STABILITY
  7.4. POZITÍVNA A NEGATÍVNA SPÄTNÁ KOMPENZAČNÁ VÄZBA
  7.5. ERGODICITA POĽNOHOSPODÁRSKEJ SÚSTAVY
  8. KRAJINNÝ PRIESTOR POĽNOHOSPODÁRSKEJ SÚSTAVY A POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBNÉ OBLASTI
  8.1. DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA KRAJINNÉHO PRIESTORU POĽNOHOSPODÁRSKEJ SÚSTAVY.
  8.2. ŠTRUKTÚRA A PRVKY KRAJINNÉHO PRIESTORU
  8.3. DETERMINÁCIA ELEMENTÁRNEHO KRAJINNÉHO PRIESTORU A ELEMENTÁRNE TYPY
  8.4. POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBNÉ OBLASTI A RAJONIZÁCIA RASTLINNEJ VÝROBY
  9. PÔDA AKO ZÁKLADNÁ ZLOŽKA POĽNOHOSPODÁRSKEJ SÚSTAVY
  9.1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH FYZIKÁLNYCH, FYZIKÁLNO-CHEMICKÝCH, CHEMICKÝCH A AGRONOMICKÝCH VLASTNOSTÍ PÔDY
  9.2. BIOENERGETICKÝ POTENCIÁL PÔDY A MOŽNOSTI JEHO OVPLYVNENIA
  9.3. BONITÁCIA PÔDY A PÔDNO-EKOLOGICKÉ JEDNOTKY
  ...
  ...

Zdroje:
 • MAČUHOVÁ, K. a kol.: Pestovanie obilnín. Príroda, Bratislava 1990.
 • LACKO-BARTOŠOVÁ, M. A KOL.: Organické poľnohospodárstvo. VŠP Nitra, 1993, 120 s.
 • LACKO-BARTOŠOVÁ, M. A KOL.: Ekologické poľnohospodárstvo. Vydavateľstvo EKO, Nitra, 1995, 173 s
 • KOLLÁR, B.: Poľnohospodárske sústavy. AF-VŠP, ES VŠP Nitra, 1988,267 s.
 • DEMO, M. A KOL.: Ekologické zásady hospodárenia na pôde. Edičné stredisko VŠP, Nitra, 1992, 120 s.