Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 625   projektov
6 nových

Projekt o stave životného prostredia v regióne Horná Nitra

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
14,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5395
Posledná úprava
28.09.2017
Zobrazené
3 972 x
Autor:
filipkotian
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Životné prostredie na území Hornej Nitry bolo a je významnou mierou ovplyvňované najmä prítomnosťou človeka a jeho činnosťou. Možno povedať, že väčšinou negatívne. Ohlasť Hornej Nitry patrí k deviatim ohrozeným oblastiam Slovenska. Intenzívne využívanie prírodných zdrojov, rozsiahle znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy, vnášanie cudzorodých látok do prostredia a potravinového reťazca, hromadenie odpadov a ich nedôsledné odstraňovanie, to všetko malo a ešte bude mať vplyv na zdravie obyvateľstva, rastlín a živočíchov, vnútorné vzťahy ekosystémov a pod.

Cieľom môjho projektu je zhodnotiť stav životného prostredia a v závere navrhnúť opatrenia ako by sa tento stav dal zlepšiť.

Kľúčové slová:

vymedzenie okresu

životné prostredie

analýza zložiek

chránené oblasti

Horná NitraObsah:
 • 1. Úvod 1
  2. Vymedzenie okresu prievidza 2
  2.1. Charakteristika a ohraničenie 2
  2.2. Poloha 2
  3. Analýza zložiek životného prostredia v okrese prievidza 3
  3.1. Horninové prostredie 3
  3.2. Ovzdušie 3
  3.2.1. Zdroje znečistenia ovzdušia 4
  3.3. Vodstvo 6
  3.3.1. Zdroje znečistenia vplyvom priemyselnej výroby 7
  3.4. Pôda 8
  3.5. Biota 9
  4. Faktory ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia 9
  4.1. Odpadové hospodárstvo 10
  4.2. Priemysel 11
  4.3. Poľnohospodárstvo 11
  5. Chránené oblasti v okrese prievidza 12
  6. Opatrenia na zlepšenie stavu životného prostredia na hornej nitre 13
  6.1. Ovzdušie: 13
  6.2. Vody 13
  6.3. Pôdy a vegetácie 13
  7. Záver 14
  8. Použitá literatúra 15
  9. Prílohy 16

Zdroje:
 • Prášek, M. 2000. ...ja, banícka Handlová.... GaRT,s.r.o pre HBP, a.s.. vydanie prvé.
 • Enviromentálny akčný program okresu Prievidza. 2002. Prievidza: Okresný úrad životného prostredia, 2002
 • Plán riadenia kvality ovzdušia v okrese Prievidza. 2002. Prievidza: Okresný úrad životného prostredia, 2002
 • Poľnohospodárstvo v okrese Prievidza. 2002. Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora, Prievidza, 2002
 • Hydroekologický plán povodia Nitry. 2000. Piešťany: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica, 2000
 • Program odpadového hospodárstva okresu Prievidza do roku 2005. 2002. Prievidza: Okresný úrad životného prostredia, 2002.