Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Nekalá súťaž a hospodárska súťaž

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41190
Posledná úprava
16.12.2012
Zobrazené
912 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Nekalá súťaž a hospodárska súťaž
1.1 Hospodárska súťaž a jej právna ochrana

Základnú úpravu ochrany hospodárskej súťaže nachádzame v Ústave Slovenskej republiky, v ktorej v článku 35 odseku 1 štát garantuje právo podnikať a uskutočňovať zárobkovú činnosť a ďalej v článku 55 odseku 2 právne záväzným spôsobom ustanovuje záujem Slovenskej republiky chrániť a podporovať hospodársku súťaž. Samotný pojem nie je definovaný a vzhľadom na mnohorakosť možných situácií, vyskytujúcich sa vo vzťahoch medzi podnikateľmi navzájom či voči spotrebiteľom, ako aj voči štátnym orgánom a ďalším subjektom vyskytujúcim sa na trhu, bolo by kontraproduktívne tento pojem kategorizovať. Hospodárska činnosť je dynamická oblasť a právna úprava jej ochrany nemá slúžiť na obmedzovanie či deformáciu vzťahov medzi subjektmi, ktoré v rámci trhu súťažia, má skôr slúžiť ako určitá možnosť pre tých, ktorí v nej majú slabšiu pozíciu najmä spotrebitelia prípadne ako posledná ochrana v prípadoch konaní, priečiacim sa základným princípom súťaženia. Verejnoprávna regulácia ochrany hospodárskej súťaže má prirodzene, špecifický charakter a slúži na dosiahnutie súťažnej rovnováhy v prípadoch, kedy ide o zvýšenú ochranu spotrebiteľov alebo kedy súkromnoprávna regulácia zlyhala (kartely, zneužitie dominantného postavenia) alebo v prípadoch kedy štát považuje kontrolu vývoja na trhu za nevyhnutnú z dôvodov ochrany pred možnými následkami spôsobenými nie priamo súťažným konaním (koncentrácie)....

Kľúčové slová:

nekalá súťaž

pravidlá hospodárskej súťaže

konkurencia

protiprávnosť

podnikanie

obchodné právoObsah:
 • 1 Nekalá súťaž a hospodárska súťaž
  1.1 Hospodárska súťaž a jej právna ochrana
  1.2 Nekalá súťaž ako súčasť hospodárskej súťaže
  1.3 Pravidlá hospodárskej súťaže
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • ELIÁŠ, Karel; BEJČEK, Josef; HAJN, Petr; JEŽEK, Jiří; a kol. Kurs obchodního práva: obecná část: Soutěžní právo. 5. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007. 610 s. ISBN 978-80-7179-583-4.
 • HAJN, Petr. Nekalá soutěž. 2.vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5031-0.
 • HAJN, Petr. Právo nekalé soutěže. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 146 s. ISBN 80-210-092-3.
 • KUBÍČEK, Pavol; MAMOJKA, Mojmír; PATAKYOVÁ, Mária. Obchodné právo. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. 390 s. ISBN 978-880-7160-225-5.
 • MUNKOVÁ, Jindřiška. Právo proti nekalé soutěži : komentář. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2008. 233 s. ISBN 978-80-7179-543-8.
 • Obchodný zákonník s rozsiahlym komentárom po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č.127/1999. Bratislava : Nová práca, 1999. 641 s. ISBN 80-88929-09-01.
 • Obchodný zákonník v znení účinnom od 1. januára 2008. Bratislava : Iura Edition 2008, 276 s. ISBN 978-80-8078-205-4.
 • PATAKYOVÁ, Mária. Obchodný zákonník. 3. Vyd. Praha : C.H. Beck, 2010. 1199 s. ISBN 978-80-7400-314.
 • PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku (s přihlédnutím k evropskému právu). 4. aktualit. vyd. Praha : ASPI, 2004. 607 s. ISBN 80_7357-009-2.
 • SKÁLA, Karel. Nekalá soutěž : její podstata a stíhání podle zákona ze dne 15. července 1927, č. 111. Sb. z. a n.. Praha : Praetor, 1927. 360 s.
 • SUCHOŽA, Jozef; HUSÁR, Ján. Obchodné právo. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2009. 1100 s. ISBN 978-8080-78290-0.
 • SUCHOŽA, Jozef. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy: komentár, Bratislava : Eurounion, 1997. 755 s. ISBN 80-85568-71-3.
 • ŽITŇANSKÁ, Lucia; OVEČKOVÁ, Oľga; a kol. Základy obchodného práva 1, Bratislava : Iura Edition 2009, s. 682, ISBN 978-8078-276-4.
 • HAJN, Petr. Parazitní soutěž. Právní praxe v podnikání: měsíčník Komory komerčních právníků ČR, 1993. vol.2, no 9. Praha : Bonus. ISSN 11210-4043.
 • HAJN, Petr. K odpovědnosti médií za klamavou reklamu. Právní praxe v podnikání, 1994, č.11.
 • VALÚŠEK, Lukáš. Inštitút zneužitia práva v súkromnom práve vo vybraných štátoch a v Slovenskej republike. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava : Ministerstvo spravodlivosti SR. 2004, roč. 56, č. 4. ISSN 1335-6461- 56.
 • PATAKYOVÁ, Mária. Význam obchodného registra v právnej úprave obchodných spoločností, Právny obzor. 1998, roč. 81, č. 6 ISSN 0032-6984.
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Z. z., Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník
 • Zákon č. 136/2001 Z. z., o ochrane hospodárskej súťaži
 • Zákon č. 188/1994 Z. z., o ochrane hospodárskej súťaže
 • Zákon č. 300/2005 Z. z., trestný zákon
 • Zákon č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č. 147/2001 Z. z., o reklame
 • Zákon č. 308/2002 Z. z., o vysielaní a rentransmisii
 • Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení
 • Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele
 • Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Obo 103/01.