Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

NATO (organizácia severoatlantickej zmluvy)

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
23 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40930
Posledná úprava
29.12.2012
Zobrazené
2 395 x
Autor:
pali.borkas
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Po skončení studenej vojny medzi bývalým ZSSR a USA vznikla organizácia severeoatlantickej zmluvy (ďalej len „NATO“). Tento zväzok alebo aliancia štátov bola pripravená spolupracovať na zaistení bezpečnosti v celej Európe. Medzinárodná organizácia zmenila svoje politické a vojenské zloženie tak, aby bolo možné využiť pri riešení krízových i mierových úloh v spolupráci aj so štátmi, ktoré nie sú členmi NATO, ba aj s ďalšími medzinárodnými organizáciami.

NATO vykonalo ďalekosiahle vnútorné i vonkajšie reformy v 20. storočí, ktoré sa odrazili ako priame nástroje mieru a prostriedky stability v euroatlantickom priestore. Od samého začiatku svojej existencie sa usiluje o vytvorenie spravodlivého a trvalého mierového poriadku v Európe, založeného na spoločných hodnotách demokracie, ľudských práv a právneho štátu.

V prvej kapitole sa budeme zaoberať vznikom NATO a skutočnosťami (len okrajovo), ktoré ovplyvnili jeho založenie. V ďalšej, číselne druhej kapitole venujeme pozornosť štruktúre tejto medzinárodnej organizácie, t. j. jej hlavným orgánom, ktoré sa podieľajú na jej činnosti, realizovaní strategických koncepcií atď. V poslednej, tretej kapitole analyzujeme obranné plánovanie, ktoré ako systém umožňuje racionálne vyvažovanie požiadaviek zabezpečenia obrany s finančnými, vecnými a ľudskými zdrojmi. Navyše zabezpečuje dostupnosť a efektívnosť využívania zdrojov, ktoré sú na zabezpečenie obrany vyčlenené.

Kľúčové slová:

NATO

severoatlantická zmluva

orgány NATOObsah:
 • Úvod 2
  1. Predchádzajúce udalosti a vznik NATO 3
  1.1 Úlohy NATO 4
  1.2 Základné princípy pôsobnosti NATO 5
  2. Orgány NATO 6
  2.1 Severoatlantická rada 7
  2.2 Výbor pre obranné plánovanie 7
  2.3 Skupina pre jadrové plánovanie 8
  2.4 Vojenský výbor NATO 8
  2.5 Generálny tajomník a Medzinárodný sekretariát NATO 9
  3. Obranné plánovanie NATO 9
  3.1 Strategická koncepcia - NATO 2020 10
  Záver 12
  Použitá literatúra 13

Zdroje:
 • Baňouch, H., Fedorko, M.: Mezinárodní organizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 255 s. ISBN 80-210-2474-7
 • Čepelka, Č., Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 840 s. ISBN 80-7179-728-9
 • Fidler, J., Mareš, P.: Dejiny NATO. 1. vyd. Praha: Paseka, 1997. 244 s. ISBN 80-7185-145-0
 • Novák, L.: Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2010. 254 s. ISBN 978-80-970272-4-7
 • Potočný, M., Ondřej, J.: Mezinárodní právo verejné: Zvláštní část. 4. dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003. 460 s. ISBN 80-7179-801-0
 • Sokol, P.: Regionálne obranné aliencie súčasnosti. In: Právo ozbrojených konflitov a humanitárne právo v 21. storočí. Košice: UPJŠ, 2008. ISBN 80-7097-665-9, s. 53-60
 • Karlas, J.: Mezinárodní organizace a přenos moci: pravidla dělby moci v bezpečnostních organizacích. In: Mezinárodní vztahy, ISSN 0323-1844, 2006, č. 2, s. 23-48.
 • http://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/slovensko_v_nato-o_nato#rozhodovacieinstitucie
 • Odporúčania Skupiny expertov k novej Strategickej koncepcii NATO. [online].
 • Charta OSN
 • Severoatlantická zmluva