Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Metódy výchovy a vzdelávania dospelých. Metódy sebavzdelávania dospelých.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
28 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39887
Posledná úprava
26.03.2012
Zobrazené
2 825 x
Autor:
andrea.halasova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Metódy vzdelávania všeobecne
1.1. Pojem metóda

Na začiatku písania o vybraných metódach vzdelávania dospelých by bolo vhodné definovať pojem „metóda“. Slovo metóda má pôvod v gréckom slove methodos, ktoré sa prekladá ako cesta, postup. Keď však začneme študovať didaktiku, zistíme že skoro každý autor definuje pojem metóda podľa svojich praxou získaných skúseností, a tak uvediem zopár definícií kôli lepšej predstavivosti:
Z. Pešek chrakterizuje vyučovacie metódy ako premyslený spôsob alebo postup, akým učiteľ cieľavedome rozvíja vyučovací proces v súlade s jeho zákonitosťami a s požiadavkami vyučovacích zásad tak, aby vyučovanie splnilo vytýčené vzdelávacie a vychovné ciele.
A. M. Dostál definuje vyučovaciu metódu ako spôsob ktorým učiteľ riadi poznávaciu činnosť žiakov tak, aby dosiahol stanovené výchovno-vzdelávacie ciele.
Maňák charakterizuje vyučovaciu metódu ako koordinovaný systém vyučovacích činností učiteľa a učebných aktivít žiakov, ktoré sú zamerané na dosahovanie výchovno-vzdelávacích cieľov.
Z toho možno usudzovať že vyučovacie metódy sú veľmi významné systémovotvorné elementy vyučovacie procesu, pretože pre učiteľa znamenajú zdroj najrôznejších vyučovacích postupov, ktoré môže použiť s úmyslom plnenia výchovno-vzdelávacích cieľov.

1.2. Klasifikácia vyučovacích metód
Obsahuje päť kritérií:
• prameň poznávania – didaktický aspekt
• stupeň aktivity a samostatnosti žiakov – psychologický aspekt
• myšlienkové variácie – logický aspekt
• fázy vyučovacieho procesu – procesuálny aspekt
• aktivizácia žiakov – interaktívny aspekt

Kľúčové slová:

sebavzdelávanie

výchova a vzdelávanie

vyučovacie metódyObsah:
 • 1 Metódy vzdelávania všeobecne
  1.1 Pojem metóda
  1.2 Klasifikácia vyučovacích metód
  2 Vybrané metódy vzdelávania dospelých
  2.1 Monologické metódy
  2.2 Dialogické metódy
  2.3 Aktivizujúce metódy
  3 Metódy sebavzdelavania dospelých
  3.1 Učenie nahlas
  3.2 Individuálne a skupinové učenie
  3.3 Učenie sa na základe memorovania a pochopenia
  3.4 Autodiskusia
  3.5 Sebapovzbudzovanie
  3.6 Autotréning
  3.7 Metóda pozitívneho príkladu
  3.8 Korešpondenčná a konzultačná metóda
  3.9 Sprostredkovaná metóda
  3.10 Metóda opakovania a preverovania
  Literatúra

Zdroje:
 • PEŠEK, Zd. a kol.: Didaktika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965.
 • SKALKA , J. a kol.: Základy pedagogiky dospelých. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
 • PORUBSKÁ, G., HATÁR, C.: Kapitoly z andragogiky pre pomáhajúce profesie. Nitra : UKF, 2009