Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Komunitný plán mesta

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43276
Posledná úprava
22.12.2013
Zobrazené
1 399 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1.1 Komunitné plánovanie
Komunitné plánovanie, pojem používaný aj pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb, je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov v regióne alebo komunite. Je to metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali lokálnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Komunitné plánovanie je otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadania najlepších riešení rozvoja a implementácie sociálnych služieb

Komunitné plánovanie sociálnych služieb patrí v zmysle § 83 Zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov do pôsobnosti obce,

Kľúčové slová:

komunitný plán

princípy

sociálne služby

analýza

nezamestnanosťObsah:
 • 1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ KOMUNITNÉHO PLÁNOVANIA 3
  1.1 Komunitné plánovanie 3
  1.2 Hlavné princípy 3
  1.3 Obsah komunitneho plánu 4
  1.4 Ciele komunitného plánovania 5
  1.5 Účastníci komunitného plánovania 6
  1.6 Zákon o sociálnych službách 6
  1.7 Cieľová skupina komunitného plánu 12
  1.8 Priority rozvoja sociálnych služeb 13
  1.9 Prínos komunitného plánu pre obec/mesto 15
  3. ANALÝZA SOCIOLOGICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH ÚDAJOV 17
  3.1 História obce/mesta 17
  3.2 Poloha obce/mesta 18
  3.3 Demografické údaje / charakteristika obyvateľov 20
  -Sociálne dôsledky nezamestnanosti 22
  4. EXISTUJÚCE ZARIADENIA V OBCI/MESTE, ICH POPIS A ÚČEL 27
  Krízové centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v meste Považská Bystrica 27
  Zariadenie pre seniorov Tulipán 28
  Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN 29
  Útulok 30
  Zariadenie pre seniorov 31
  Detský charitný dom Považská Bystrica 33
  Centrum voľného času 33
  Pedagogicko-psychologická poradňa Považská Bystrica 34
  Nocľaháreň 34
  Denné centrum pre dôchodcov 35
  Zariadenie núdzového bývania - Krízové centrum Čakanka 36
  Zariadenie podporovaného bývania 38
  Domov sociálnych služieb 39
  5 ANALÝZA STAVU POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 41
  DEFINOVANIE A SUMARIZÁCIA NAJZÁVAŽNEJŠÍCH PROBLÉMOV 47
  6. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH SKUPÍN OBYVAŤEĽSTVA 50
  SWOT analýza - osoby so zdravotným postihnutím 50
  SWOT analýza - seniori 51
  SWOT analýza - azylanti 52
  SWOT analýza - osoby v ťažkej životnej situácii 53
  SWOT analýza - SPO detí a kuratela 55
  SWOT analýza - nezamestnaní 56
  SWOT analýza - Rodiny s deťmi a mládežou 57
  SWOT analýza - Bezdomovci 58
  SWOT analýza - nezamestnaní seniori 59
  IDENTIFIKÁCIA OBLASTÍ V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 60
  7. MAPOVANIE POTRIEB OBČANOV A ANALÝZA PRIESKUMU 62
  Dotazník spokojnosti a informovanosti o sociálnych službách v meste Považská Bystrica 62
  Analýza dotazníka (30 respondentov) 69
  Diskusia 89
  8. VÍZIE, OPATRENIA A PRIORITY ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB PRE JEDNOTLIVÉ CIEĽOVÉ SKUPINY 92
  Nezamestnaní 92
  Seniori 93
  SPO 95
  Občania so zdravotným postihnutím 97
  Bezdomovci 100
  10. SPÔSOB VYHODNOCOVANIA PLNENIA KOMUNINÉHO PLÁNU 102
  11. Záver 103

Zdroje:
 • Zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších právnych predpisov
 • http://www.statistics.sk
 • Mini príručka pre Komunitné plánovanie sociálnych služeb, PhDr. Helena Woleková, PhD. Mgr. Marcela Mezianová SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, 2004, s. 23
 • Národne priority rozvoja sociálnych služeb, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR jún 2009
 • http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/rio10/sk_html/demograf/nezamestnanost/index.html
 • zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonic
 • Zákon o sociálnej kuratele
 • http://www.financie.sk