Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 571   projektov
7 nových

Distribučný mix, služby zákazníkom, ECR

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
46 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13239
Posledná úprava
06.11.2020
Zobrazené
3 582 x
Autor:
sashenak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Distribučná politika je neoddeliteľnou súčasťou marketingovej politiky, a preto ju treba vždy chápať vo vzťahu k ostatným zložkám marketingu. V našej práci sa venujeme problematike distribučného mixu a jeho úzkej spojitosti s ďalšími časťami marketingového mixu, konkrétne komunikačnej, produktovej a cenovej politiky. Tieto štyri politiky sa navzájom ovplyvňujú, a preto treba aj distribučnú politiku definovať z pohľadu „4P“.
V ďalšej časti sme sa zamerali na oblasť poskytovania služieb zákazníkom v oblasti distribúcie. Ide o všetky aktivity, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu zákazníckej objednávky, t.j. k zabezpečeniu dodania objednaného tovaru včas, v požadovanej kvalite a kvantite na správne miesto.
S cieľom zvýšiť efektivitu a rýchlosť uspokojovania požiadaviek spotrebiteľov, bol vypracovaný koncept ECR. Keďže spotrebiteľ je hlavný subjekt, od ktorého by sa mali odvíjať všetky aktivity, kladie tento systém maximálnej kooperácie vo všetkých oblastiach a medzi všetkými článkami distribučného kanála dôraz na uspokojovanie požiadaviek konečného spotrebiteľa a pri najnižších nákladoch. Mnohokrát sa stáva, že neznalosť určitých pojmov vedie potom k neadekvátnemu a nesprávnemu používaniu určitých systémov v praxi. Preto považujeme za dôležité objasniť aj model ECR a výhody jeho zavádzania.
...

Kľúčové slová:

Distribučný mix

služby zákazníkom

ECR

distribúcia

marketing

produkt

produktová politika

cena

cenová politika

komunikácia

komunikačná politika

zákazník

tovar

výrobaObsah:
 • Úvod 3
  1. Distribučný mix 4
  1.1 Distribučná politika ako nástroj marketingu 4
  1.2 Vzťah distribúcie a produktovej politiky 7
  1.3 Vzťah distribúcie a cenovej politiky 10
  1.4 Vzťah distribúcie a komunikačnej politiky 13
  2. Služby zákazníkom 17
  3. Efficient consumer response 20
  Záver 25
  Prípadová štúdia 1: Distribučný mix firmy Celpo s.r.o. 26
  Prípadová štúdia 2: Distribučný mix Slovnaftu 28
  Prípadová štúdia 3: ECR v Európe 29
  Použitá literatúra 31

Zdroje:
 • VIESTOVÁ, K. a kol.: Distribučné systémy a logistika. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. s. 24- 29 ISBN 80-225-1494-2
 • KITA, P.: Riadenie ponuky. In: Marketingová panoráma, roč. 4, 2006, č. 3-4, s. 21-24
 • MARZ, O.: SCM, CRM, ECR v teórii a praxi řízení. In: Moderní řízení, roč. 41, 2006, č. 11, s. 28-31
 • BOUČKOVÁ, J.: Marketing. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2004. 432 s.
 • DAŇO. F., KITA. P.: Distribučný manažment. 2.doplnené vyd. Hronský Beňadik: Netri, 2005. 176 s. ISBN 80-89202-03-9
 • VIESTOVÁ, K.: Distribučné systémy a logistika-zbierka príkladov, cviční a príp. štúdií. Bratislava: Edičné stredisko Ekonomickej univerzity, 1994. 230 s. ISBN 80-225-0528-5
 • ŠULGAN, M.- SOSEDOVÁ, J.- RIEVAJ, V.: Európske dopravné koridory a Slovensko. EDIS - vydavateľstvo ŽU Žilina, 2001, SBN-80-7100-903-2.
 • Internet