Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Cieľavedomá činnosť manažéra v sociálnej oblasti

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40126
Posledná úprava
04.05.2012
Zobrazené
2 610 x
Autor:
KUBA
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ľudstvo prostredníctvom svojich zručností, schopností a rozumu premieňa svet okolo seba. Človek ako tvor sociálny rozhoduje o využívaní zdrojov aby uspokojil svoje potreby a potreby spoločnosti, pristupuje k súčasným problémom rozvoja ekonomiky na základe získaných vedomostí a nadobudnutých zručností, skúseností a spôsobilostí. Sociálna práca je multidisciplinárna vedná disciplína, ktorá zasahuje všetky sféry (hospodársku, politickú, kultúrno- duchovnú, a sociálnu). Úzko súvisí s manažmentom, pretože sociálna oblasť a jej súčasť- sociálna práca si manažovanie vyžaduje. Sociálnu prácu v praktickej podobe realizujú sociálny pracovníci- odborníci či už ako manažéri v sociálnej oblasti, ktorí musia riešiť sociálne problémy a situácie, alebo ako pracovníci v konkrétnej práci s jednotlivcom skupinou či komunitou.

Seminárna práca je orientovaná na získanie vedomostí o manažérovi ako osobnosti, jeho komunikáciu s pracovníkmi, jeho činnosti ktoré vykonáva v sociálnej sfére. Takisto poukazujeme na to, že manažérom sa môže stať aj sociálny pracovník. Nakoľko existuje množstvo publikácií o manažmente alebo riadené ľudských zdrojov, my sme sa snažili vybrať tie zdroje, ktoré sa priamo dotýkajú nášho zamerania a teda sociálnej práce alebo sociálnej sfére vôbec. Najčastejšie sú tieto publikácie zo škôl, ktoré majú vo svojom školskom programe zhrnutú sociálnu prácu alebo inú pomáhajúci profesiu.

Kľúčové slová:

manažment

sociálna práca

manažér

sociálny pracovníkObsah:
 • Úvod 2
  1 Činnosť manažéra 3
  1.1 Plánovanie 3
  1.2 Organizovanie 4
  1.3 Vedenie ľudí 4
  1.4 Kontrola 4
  1.5 Klasifikácia manažérov 5
  2. Osobnosť manažéra a sociálneho pracovníka 6
  2.1 Model „MBTI“ 6
  2.2 Model piatich faktorov osobnosti „Big Five“ 6
  2.3 Manažér nového typu 7
  2.4 Role personálnych manažérov 8
  2.5 Vlastnosti manažéra 8
  3. Sociálna a manažérska komunikácia 10
  3.1 Interpersonálna komunikácia 10
  3.2 Metódy interpersonálnej komunikácie 11
  3.3 Komunikácia v organizácií 12
  3.3.1 Smery komunikačných tokov 12
  Záver 14
  Použitá literatúra 15
  Prílohy 16

Zdroje:
 • VAVERČÁKOVÁ, M.: Riadenie ľudských zdrojov. Trnava: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, 2006. 91 str. ISBN 80-8082-088-0
 • Višňovský J., Nagyová Ľ., Šajbidorová M., Manažment ľudských zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2007
 • MATOUŠEK, O. a kol. 2003. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2.
 • Majerčák P., Manažment v teórii a praxi, online odborný časopis o nových trendoch v manažmente, 2/2006, dostupné online http://casopisy.euke.sk/mtp/clanky/2-2006/majercak.pdf
 • Mihalčová B., Manažment v sociálnej sfére, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, 2009, vydala Katolícka univerzita v Ružomberku Edičné centrum, 258 s., ISBN: 978-80-8084-434-9
 • Mydlíková, E.: Manažment v sociálnej práci. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2004. 112 str. ISBN: 80-89185-04-5