Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

BSC fakulty mechatroniky TnUAD

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
36 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10381
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
1 676 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Strategické dokumenty
1.1 SWOT analýza FM TnUAD
1.1.1 Silné stránky (Strengths)
- autonómia univerzity a akademické slobody zabezpečené zákonom o VŠ [1]
- záujem študentov o vzdelanie na TnUAD [1]
- veľa zanietených ľudí ochotných a schopných rozvíjať univerzitu [1]
- dobré uplatnenie absolventov univerzity na trhu práce [1]
- relatívne veľký vedeckovýskumný potenciál univerzity [1]
- relatívne nízke náklady na štúdium
- študentské zľavy (autobus, obchody,
- internát blízko školy
- študijné oddelenie v budove fakulty
- jedáleň v budove školy
- praktické skúsenosti pedagógov
- možnosť pripojenia do siete Wi-Fi

Kľúčové slová:

BSC

Balanced Scorecard

strategický manažment

učenie

SWOT analýza

poslanie

cieľ

logika

zákazníciObsah:
 • Obsah 2
  Zoznam obrázkov 3
  Zoznam tabuliek 3
  Zoznam symbolov a skratiek 3
  1 Strategické dokumenty 4
  1.1 SWOT analýza FM TnUAD 4
  1.1.1 Silné stránky (Strengths) 4
  1.1.2 Slabé stránky (Weaknesses) 4
  1.1.3 Príležitosti (Opportunities) 5
  1.1.4 Ohrozenia (Threats) 5
  1.2 Poslanie, cieľ, vízia 6
  1.2.1 Poslanie TnUAD 6
  1.2.2 Cieľ 6
  1.2.3 Vízia 6
  1.2.4 Zákazníci FM TnUAD 6
  2 Začatie s BSC 6
  2.1.1 Logika BSC 6
  2.2 Perspektívy 6
  2.2.1 Zákaznícka perspektíva 6
  2.2.2 Finančná perspektíva 6
  2.2.3 Perspektíva interných procesov 6
  2.2.4 Učenie 7
  2.3 Vzájomné vzťahy medzi strategickými cieľmi a internými procesmi 9
  2.3.1 Príklad BSC na úrovni FM 11
  2.3.2 Príklad BSC na úrovni vyučujúci 14
  2.3.3 Príklad konkrétnej BSC karty 15
  2.3.4 Príklad vyhodnotenia konkrétneho ukazovateľa 15
  2.4 Vyhodnotenie 16
  3 Použitá literatúra 17

Zdroje:
 • Dlhodobý zámer TnUAD, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, máj 2005
 • Dlhodobý zámer Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na roky 2007-2017, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2006
 • Príloha 14 Analýza SWOT Univerzity Mateja Bela
 • SWOT analýza Trnavskej univerzity v Trnave
 • SWOT analýza, Wikipédia, [on-line], [citované dňa 11.10.2007], dostupné na internete < http://sk.wikipedia.org/wiki/SWOT >
 • HUŠEK Z., ŠOUSTA M., PŮČEK M.; Aplikace metody Balanced Scorecard (BSC) ve veřejném sektoru, Národní informační středisko pro podporu jakosti, Praha 2006
 • Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt, správa 2006, ARRA, Bratislava 2006,
 • BOROVSKÝ J., Manažment zmien - cesta k rastu konkurencieschopnosti, EUROUNION, Bratislava 2005, ISBN 80-88984-66-1, s.112
 • ŠURINOVÁ Y., PAULOVÁ I., BSC - nástroj zlepšovania výkonnosti v DECOM Slovakia spol. s r.o., Trnava, Materiálovo technologická fakulta STU Trnava, Kvalita 2/2006, Reg. MK SR č.:1209/95, ISSN 1335-9231, s 10-15
 • Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt, správa 2006, ARRA, Bratislava 2006
 • Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt, správa 2005, ARRA, Bratislava 2005
 • Výskumný dotazník
 • HUŠEK Zdeněk, ŠOUSTA Marek, PŮČEK Milan; Aplikace metody Balanced Scorecard (BSC) ve veřeném sektoru, Národní informační stredisko pro podporu jakosti, Praha 2006