Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 551   projektov
5 nových

Vplyv životných príbehov na výber povolania a najvyššie dosiahnuté postavenie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40621
Posledná úprava
04.11.2012
Zobrazené
1 294 x
Autor:
nikita1404
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V snahe dať svojmu životu zmysel, sú ľudia postavení tvárou v tvár úlohe usporiadať prežité udalosti do časových sekvencií tak, aby získali súvislý obraz seba a okolitého sveta. K získaniu takéhoto obrazu je nutné spojiť do lineárnej sekvencie jednotlivé udalosti z minulosti a z prítomnosti a tie, ktoré sú očakávané v budúcnosti. Taký obraz môže byť označovaný ako príbeh, narácia ( z lat. narratió - rozprávanie, príbeh, poviedka), alebo seba- rozprávanie. V človeku existuje oveľa viac ako len nejaký príbeh, ktorý prerozpráva, tento príbeh má pre neho nejaký význam, je emocionálne podfarbený a poskladaný zo životných skúseností, ktoré taktiež vplývajú na jeho rozhodovanie a fungovanie v spoločnosti.

Kľúčové slová:

život

životný príbeh

príbeh

čiara života

výber povolania

dosiahnuté vzdelanie

narácia

naratívna psychológiaObsah:
 • Úvod 2
  Naratívna psychológia 3
  Kvalitatívne výskumné pole pri natratívnom prístupe 5
  A. Čo strácame, ak vstupujeme na pole naratívneho výskumu 5
  B. Čo získame ak sa rozhodneme vstúpiť na pole naratívneho výskumu 6
  Životný príbeh ako východisko pre skúmané javy tohto projektu 8
  Otázkou zostáva, prečo bol príbeh vyrozprávaný práve týmto spôsobom? 9
  Redempcia a kontaminácia 11
  Empirické výskumy v oblasti redempčných a kontaminačných sekvencií 11
  Výskumná časť 12
  Účel výskumu 12
  Cieľ výskumu 12
  Prínos výskumu 12
  Výskumné otázky 13
  Charakteristika výskumnej vzorky 13
  Metóda 14
  Metodika 14
  Spôsob vyhodnocovania údajov 16
  Plán výskumu 16
  Pred realizáciou: 16
  Realizácia: 17
  Ukončenie rozhovoru: 17
  Spracovanie údajov: 17
  Výsledky a interpretácia 19

Zdroje:
 • Čermák, I. (2002). Myslet narativně (kvalitativní výzkum „on the road“). I.. Čermák, M. Miovský (Ed). Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí.Brno: Psychologický ústav AV ČR, Nakladatelství Albert
 • Čermáková, V. (2009). Autobiografická paměť: Kontinuita v životních příbězích třicátníků. Porovnání čar života a narativních rozhovorů. (master thesis, Masaryk university, Brno, Czech republic). Retrieved from http://is.muni.cz
 • Denzin, N.K., Lincoln(ová), Y.S. (1994). Introduction: Entering the field of qualitative research In: N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (Eds.). Hanbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, s. 1-19
 • Hiles, D., & Čermák, I. (2008). Narrative psychology. In C. Willig, W. Stainton-Rogers, (Eds.), The Sage Handbook of Qualitative Research in Psychology (pp.147– 164). New Delhi, Singapor : Sage Pulications.
 • Langmeier, J., Krejčířová, D. (2007). Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN 80-247-1284-9.
 • Nelson, K.(1988). The ontogeny of memory for real events. In: U.Neisser, E. Winograd (Eds.), Remembering reconsidered: Ecological and traditional approaches to the study of memory. New York: Cambridge University Press, 244-276.
 • Taročková, T. (2011).Naratívny prístup a možnosti jeho uplatnenia v psychologickom poradenstve.vyd.1. Nové Zámky: Psychoprof, spol. s.r.o
 • Vlčková, I., Blatný, M. (2005). K narativnímu pojetí autobiografické paměti:výzkumné možnosti metody čáry života. In M. Miovský, I. Čermák, V. Chrz (Eds.),Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. Olomouc: Univerzita Palackéhov Olomouci.
 • Vogel, D. (1994).Narrative perspectives in theory and therapy. Journal of Constructivist Psychology, Vol 7, 243-261.
 • Živná, J. (2008). Životní příběhy osamělých žen. Olomouc: Katedra psychológie filozofickej fakulty
 • http://www.isz.sk/ukazka1.htm
 • http://old.rorschach.cz/clanky/narativ.htm