Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Priemyselná politika SR ako člena EÚ

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45719
Posledná úprava
16.03.2015
Zobrazené
1 454 x
Autor:
jozef.r
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
V štruktúre hospodársky vyspelých krajín zohráva dlhodobo rozhodujúcu úlohu priemyselná výroba. Patrí medzi dominantných zamestnávateľov, tvorcov HDP, pridanej hodnoty a investícií. Priemysel je vo všeobecnosti najdôležitejšie odvetvie národného hospodárstva, rozhodujúcou mierou ovplyvňuje rozvoj jednotlivých regiónov.
Priemyselné odvetvia vytvárajú produkty s vyššou pridanou hodnotou, čo pri ich exporte za hranice štátu prináša značný zisk, nielen pre domácich výrobcov a podnikateľov, ale aj pre štátnu pokladnicu. Priemysel výrazne prispieva k európskej prosperite a európska ekonomika je priamo závislá na dynamike svojho priemyslu. Priemyselná politika je oblasťou, od ktorej závisí rozvoj a konkurenčná schopnosť členských krajín Európskej únie, ktorú, ale nechcú ponechať nadnárodným inštitúciám.
Rozvoj priemyselnej politiky na Slovensku bol poznačený transformačným procesom po nežnej revolúcii, kedy naše národné hospodárstvo prešlo érou privatizácie z centrálneho štátom riadeného a plánovaného na voľné trhové hospodárstvo.

Kľúčové slová:

Priemyselná politika

Slovenská republika

Európska úniu

Stratégia Európa

metodikaObsah:
 • Zoznam tabuliek a zoznam obrázkov 4
  Zoznam skratiek a značiek 5
  Slovník termínov 6
  Úvod 7
  1 Teoretické východiská priemyselnej politiky 8
  1.1 Vymedzenie pojmu priemysel a priemyselná politika v rámci hospodárskej politiky 8
  1.1.1 Hospodárska politika 8
  1.1.2 Priemyselná politika 8
  1.1.3 Ciele a nástroje priemyselnej politiky 9
  1.2 Priemyselná politika EÚ 10
  1.2.1 Podstata stratégie Európa 2020 11
  1.3 Priemyselná politika SR ako člena EÚ 14
  1.3.1 Priority priemyselnej politiky SR 16
  Cieľ práce 19
  Metodika práce 20
  2 Analýza súčasného stavu 21
  2.1 Fiškálna politika a verejné financie 21
  2.2 Vzdelávanie, veda a inovácie 21
  2.3 Zamestnanosť a sociálna inklúzia 22
  2.4 Doprava 23
  2.5 Environmentálna udržateľnosť a energetika 24
  3 Odporúčania pre priemyselnú politiku SR 26
  Záver 27
  Použitá literatúra 28

Zdroje:
 • SLANÝ, A. 2003. Makroekonomická analýza a hospodárska politika. Praha : C. H. Beck, 2003. 375 s. ISBN 80-7179-738-3.
 • BRACJUN, A. 2008. Hospodárska politika EÚ. Bratislava : Sprint, 2008. 221 s. ISBN 978-80-969927-8-2.
 • TYLL, L. 2009. Podstata průmyslové politiky a podnikání. [online]. Praha : VSE, 2009. 21 s. [cit. 2015-03-10]. Dostupné na internete: .
 • ŠIPKO, S. 2004. Slovensko a Európska únia: Priemyselná politika. Bratislava : Ševt, 2004. 52 s. ISBN 80-88707-61-7.
 • ROSENBERG, M. 2007. Obchodná politika SR. Bratislava : Ekonóm, 2007. ISBN 978-80-225-2279-3.
 • EURÓPSKY PARLAMENT. 2013, Všeobecné zásady priemyselnej politiky EÚ. [online]. Brusel. 2013.
 • FIGEĽ. J., ADAMIŠ, M. 2003. Slovensko na ceste do Európskej únie.[online]. Bratislava : Centrum pre európsku politiku, 2003. 205 s. ISBN 80-968148-4-2
 • EURÓPSKA KOMISIA, EÚ. 2010b. Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie Konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu. Brusel. 2010. [online] 36 s.
 • ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2012. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012. [online] 33 s.
 • ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2013. Stratégia Európa 2020. [online]. 24 s.