Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Motivácia zamestnancov (Ekonomika a manažment obnoviteľných prírodných zdrojov)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
13 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13789
Posledná úprava
25.06.2021
Zobrazené
4 987 x
Autor:
martinka1
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Komplexný a integrovaný manažment ľudských zdrojov je rozhodujúcim faktorom eliminácie slabých a posilňovania silných stránok podniku. Prvoradým zdrojom každého podniku a inštitúcie je človek. Jeho hodnota je vyššia ako hodnota peňazí, majetku, technológií. Ľudia majú tú schopnosť, že dokážu využiť a zdokonaliť ostatné zdroje a pritom rozvíjať seba. (Vetráková, 1997)
V súčasnosti je pod pojmom ľudské zdroje chápaný celý personálny potenciál firmy. Účinný a moderný manažment ľudského potenciálu podniku charakterizujú aspekty komplexnosti a integrity. Predpokladom efektívneho manažovania je dosah na celý systém organizácie, na všetky prvky jej štruktúry a úrovne organizácie a riadenia. Zároveň musí zahŕňať a spájať všetky aplikované nástroje a postupy riadiacich procesov. Nenahraditeľné miesto v nich patrí motivácii ľudských zdrojov. (Sedlák, 1997) Pracovný výkon, ktorým zvyčajne rozumieme merateľný výsledok pracovnej činnosti, je závislý od mnohých faktorov. Ide o široké spoločenské podmienky, v ktorých firma pôsobí, o technologické, technické, ekonomické a organizačné podmienky, o konkrétne situačné vplyvy a predovšetkým o individuálne osobnostné determinanty zamestnanca. Nimi sú psychické a fyzické dispozície, zdravotný stav, vzdelanie, odborná pripravenosť a kvalifikácia, charakterové a morálno-vôľové vlastnosti a v neposlednej miere motivácia.
...

Kľúčové slová:

motivácia

výkon

stimuly

ašpirácie

pracovný výkon

motivačný profil

pracovné motivácie

spokojnosť zamestnanca

zamestnanec

zamestnávateľ

pracovník

motivovanie

prácaObsah:
 • Zoznam ilustrácií 4
  Úvod 5
  1 Motivácia zamestnancov 6
  1.1 Motivácie, stimuly a ašpirácie zamestnancov 6
  1.2 Vybrané motivačné teórie 9
  1.3 Motivačný profil zamestnanca 10
  1.4 Pracovné motivácia a nástroje ich rozvoja 11
  1.5 Motivačná stratégia 13
  1.6 Pracovná spokojnosť 14
  2 Záver 16
  Použitá literatúra: 17

Zdroje:
 • PAUKNEROVÁ, D. et al.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Grada Publishing : Praha, 2006. 254 s. ISBN 80-247-1706-9
 • PROVAZNÍK, V. et al.: Psychologie pro ekonomy a manažery. Grada Publishing : Praha, 2002. 232 s. ISBN 80-7169-434-7
 • PROVAZNÍK, V., KOMÁRKOVÁ, R.: Motivace pracovního jednání. VŠE : Praha, 2004. 115 s. ISBN 80-1527-345-9
 • AMSTRONG, M.: Personálni management. Grada Publishing : Praha, 1999. 963 s. ISBN 80-7169-614-5
 • NAKONEČNÝ, M.: Motivace pracovního jednání a její ŕízení. Pragma :Praha, 2000. 240 s. ISBN 80-85603-01-2
 • OSVALDOVÁ, L.: Motivačné procesy. Rektorát VŠE : Bratislava, 1984. 365 s. ISBN 80-7733-599-7
 • SEDLÁK, M.: Manažment. Elita : Bratislava, 1997. 456s. ISBN 80-8044-015-8
 • VETRÁKOVÁ, M., ŠEKOVÁ, M.: Personálny manažment. Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR : Zvolen, 1997. 131 s. ISBN 80-88677-45-9
 • WHITMORE, J.: Koučování - Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Management Press : Praha, 2004. 185 s. ISBN 80-7261-101-1
 • MAYEROVÁ,M.: Stres, motivace, a výkonnosť. Grada Publishing : Praha, 1997. 132 s. ISBN 80-7169-425-8