Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Geodézia - kompletné protokoly a otázky na skúšku

«»
Prípona
.rar
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
399 x
Veľkosť
40,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36829
Posledná úprava
11.08.2015
Zobrazené
4 770 x
Autor:
ferdomravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované zadania z geodézie + vypracované otázky na skúšku. Zadania sa medzi jednotlivými rokmi nemenia, alebo sa menia len minimálne takže je možné tento projekt použiť ako predlohu; nemal by obsahovať žiadne chyby.

Geodézia v stavebníctve
1. Tvar a rozmery zemského telesa. Definícia geoidu. Referenčné elipsoidy. Guľa ako referenčná plocha. Definícia skutočného a zdanlivého horizontu. Vplyv zakrivenia Zeme na merané prvky.

Geoid- myslená plocha, je vo všetkých svojich bodoch kolmá na smer zemskej tiaže. Je nepravidelná matematicky, ťažko definovateľná plocha. Možno ju nahradiť defin. plochou rotačného elipsoidu. Polomer Zeme R = 6370km. Geodetické merania - sa vykonávajú v zdanlivom horizonte. Zdanlivý horizont v danom bode je dotyčnicová rovina v tomto bode ku skutočnému horizontu. Skutočný horizont v danom bode je sférická plocha (guľová), ktorá prechádza daným bodom a je rovnobežná s nulovou hladinou mora. Vplyvom zakrivenia zeme vznikajú pri meraní prvkov chyby, Ich veľkosťou je úmerná rozlohe územia na ktorom meranie vykonávame. Pri meraní dĺžok a uhlov sú tieto chyby zanedbateľné. Pri meraní výšok treba eliminovať chyby. Pri plochách ich možno zanedbať ak nepresiahnu okruh s d=30km

2. Základy teórie chýb a vyrovnávacieho počtu. Pojem chyby a opravy. Rozdelenie chýb podľa príčiny a účinku. Vlastnosti meračských chýb.

Chyby - ich pôvod je v nedokonalosti prístrojov, ľudských zmyslov a v pôsobení vplyvov prostredia. Oprava - rozdiel aritmetického priemeru a meranej hodnoty. Rozdelenie chyb podľa príčiny: - prístrojové - osobné - vyvolané vonkajšími vplyvmi účinku na výsledok: - hrubé - systematické - náhodné

Hrubé chyby - z nepozornosti pracovníka, overíme ich opakovaním meraním (omylom). Systematické - z nesplnenia hlavnej podmienky nivelizačného prístroja, eliminujeme - prístroj do prostriedku (rovnaké podmienky - rovnaké znamienko a veľkosť). Náhodné - v dôsledku nedokonalosti prístrojov, ľudských zmyslov, vonkajších vplyvov

Kľúčové slová:

SPU

FZKI

geodézia

skúška

protokoly

elaborát

elaboráty

otázky

presnosť meraní

meranie dĺžok

výpočet súradníc

mapy

dokumentáciaObsah:
 • 1. Tvar a rozmery zemského telesa. Definícia geoidu. Referenčné elipsoidy. Guľa ako referenčná plocha. Definícia skutočného a zdanlivého horizontu. Vplyv zakrivenia Zeme na merané prvky.
  2. Základy teórie chýb a vyrovnávacieho počtu. Pojem chyby a opravy. Rozdelenie chýb podľa príčiny a účinku. Vlastnosti meračských chýb.
  3. Charakteristiky presnosti meraní, merné chyby, váha merania.
  4. Vyrovnanie priamych a nepriamych meraní.
  5. Ďalekohľady, výkonnosť ďalekohľadov, príprava ďalekohľadu na meranie, presnosť cielenia.
  6. Pomôcky na určenie zvislého a vodorovného smeru. Olovnice, libely, kompenzátory. Citlivosť rúrkovej libely. Spôsoby odčítania stupníc na geodetických prístrojoch a pomôckach.
  7. Teodolit. Princíp konštrukcie. Delenie teodolitov. Príprava teodolitu na meranie.
  8. Osi teodolitu, osové podmienky, eliminácia osových chýb pri meraní uhlov, zistenie a rektifikácia hlavnej osovej podmienky.
  9. Nastavenie daného čítania do požadovaného smeru. Meranie vodorovného uhla v jednej polohe ďalekohľadu, v dvoch polohách ďalekohľadu a v skupinách. Meranie osnovy smerov.
  10. Meranie zvislého uhla. Indexová chyba a spôsob vylúčenia jej vplyvu z výsledkov merania.
  11. Meranie dĺžok pásmom. Popis, materiálové vybavenie, presnosť. Systematické a náhodné chyby pri meraní dĺžok pásmom.
  12. Nepriame určenie dĺžky strany odsadením, riešením trojuholníka. Určenie neprístupnej vzdialenosti.
  13. Optické meranie dĺžok. Druhy optických diaľkomerov, princíp odmerania dĺžky. Odvodenie vzťahov pre meranú dĺžku nitkovým ďalekohľadom pri vodorovnej a šikmej zámere.
  14. Elektronické meranie dĺžok. Princíp merania, dosah a presnosť merania.
  15. Polohové bodové pole, jeho skladba, stabilizácia a signalizácia bodov polohového bodového poľa. Súradnicové systémy.
  16. Určenie polohy bodu v súradniciach. Výpočet smerníka s odvodením vzťahov pre jeho výpočet v jednotlivých kvadrantoch. 50gskúška a výpočet dĺžky strany.
  17. Výpočet súradníc bodu určeného rajónom a pretínaním napred.
  18. Polygónometria. Druhy polygónových ťahov. Merané prvky. Všeobecné pravidlá.
  19. Podrobné merania polohopisu. Metóda pravouhlých súradníc. Metóda polárnych súradníc. Meračský náčrt. Zobrazovacie pomôcky.
  20. Výškové bodové pole, jeho skladba, stabilizácia, metódy výškového merania a ich presnosť.
  21. Nivelácia. Princíp nivelácie. Nivelačný prístroj - konštrukcia, delenie. Skúška a rektifikácia nivelačného prístroja.
  22. Nivelačná zostava, nivelačný ťah, postup meračských a počtárskych prác na určenie prevýšení nivelačným ťahom.
  23. Nivelácia pozdĺžneho a priečneho profilu. Zobrazenie profilov. Plošná nivelácia.
  24. Trigonometrické meranie výšok, princíp určenia nadmorskej výšky daného bodu. Princíp určenia výšku stavebného objektu.
  25. Trigonometrické určovanie výšok pri neznámej vzdialenosti stanoviska a určovaného bodu pomocou horizontálneho trojuholníka. Trigonometrické určovanie výšok na veľké vzdialenosti.
  26. Barometrické určovanie výšok. Princíp, prístroje, presnosť, vzťah na výpočet prevýšenia. Hydrostatická nivelácia, princíp, presnosť.
  27. Terén a jeho znázornenie na mapách. Topografická plocha. Kostra terénu. Terénne tvary a ich súvislosť.
  28. Tachymetria, princíp tachymetrie. Meračské práce pri nitkovej tachymetrii, zloženie skupiny, tachymetrický náčrt. Zásady a koordinácia prác v teréne. Elektronická tachymetria.
  29. Kancelárske práce. Výpočtové a zobrazovacie práce, riešenie vrstevníc, vyhotovenie originálu mapy.
  30. Fotogrametria. Princíp, základné pojmy. Pozemná a letecká fotogrametria. Využitie v praxi.
  31. Mapové diela. Mapy podrobného mapovania, topografické mapy. Štátny mapový fond.
  32. Určovanie plošných obsahov z originálnych mier a zo súradníc. Určovanie plošných obsahov planimetrovaním.
  33. Určovanie objemov priemerovou metódou, z profilov, plošnej nivelácie a z vrstevníc.
  34. Vytyčovacie práce. Vytýčenie priestorovej polohy a podrobné vytýčenie. Vytyčovacie siete, stabilizácia a ochrana bodov vytyčovacích sieti. Vytyčovacie výkresy.
  35. Polohové vytyčovanie, vytýčenie polohy bodu, vytýčenie uhla danej veľkosti a presnosti.
  36. Vytýčenie priamky (medziľahlé body), vytýčenie rovnobežnej priamky.
  37. Predĺženie priamky. Vytýčenie priamky cez prekážku, vytýčenie kolmice.
  38. Vytýčenie hlavných bodov kružnicového oblúka (obrázok a vzťahy).
  39. Vytyčovanie podrobných bodov kružnicového oblúka. Metóda pravouhlých a polárnych súradníc.
  40. Výpočet vytyčovacích prvkov podrobných bodov kružnicového oblúka polárnymi súradnicami zo stredu kružnicového oblúka (súradnicové riešenie).
  41. Vytýčenie výšky na danom bode. Vytýčenie výšky na bod vo výkope, resp. na podlažie. Vytýčenie priamky a roviny v danom spáde.
  42. Vytýčenie zvislice, vytýčenie vrstevnice, vytýčenie stavebného profilu v násype.
  44. Meranie posunov a deformácii stavebných objektov

Zdroje:
 • Internet, skriptá na geodéziu SPU a UNIZA