Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 630   projektov
4 nových

Povinnosti zamestnávateľa vzhľadom na BOZP

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4391
Posledná úprava
23.08.2017
Zobrazené
1 772 x
Autor:
chovancova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Školenie zamestnancov pracujúcich s materiálom
hľadiska bezpečnosti práce, musí byť vykonané podľa príslušných predpisov preukázateľne a sústavne v pravidelných intervaloch (min. 1x za dva roky). Pracovník je oboznámený s tými právnymi predpismi a STN 20 0700 a 20 0723, ktoré sa vzťahujú na stroje deliace materiál, vrátane ich návodov na obsluhu.

Pridelenie ochranných pracovných pomôcok
Upravuje sa v zmysle NV SR č. 504 / 2002 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov a hospodárenie s nimi.

1. Osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami sú všetky prostriedky určené na individuálnu ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci pred nebezpečnými alebo škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia, ako aj všetky doplnky a príslušenstvo.
2. Ochranné pracovné prostriedky sa prideľujú zamestnancom, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť alebo obmedziť technickými prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.
3. Pri každej pracovnej profesii, pri ktorej má zamestnanec nárok na poskytnutie OOPP, musí byť uvedené :
- nebezpečenstvá, ktoré vzhľadom na charakter ich účinkov, čas expozície a množstvo môžu poškodiť zdravie zamestnanca alebo ho obťažovať pri práci a možno sa pred nimi chrániť ochrannými prostriedkami
- ktorú časť telesného orgánu pridelený OOPP chráni
- predpokladaná životnosť OOPP
4. Osobné ochranné pracovné prostriedky musia :
- poskytovať účinnú ochranu proti nebezpečenstvám
- zodpovedať podmienkam práce a pracovného prostredia
- vyhovovať ergonomickým požiadavkám, zdravotnému stavu a telesným rozmerom zamestnanca

Kľúčové slová:

zamestnanec

materiál

bremená

hmotnostné limity

pracovná obuv

pracovné rukavice

monterková súpravaObsah:
 • Školenie zamestnancov pracujúcich s materiálom
  Pridelenie ochranných pracovných pomôcok
  Riziká pri rezaní materiálu
  Pri rezaní materiálu môžu vzniknúť nasledovné riziká:
  Bezpečnostné opatrenia proti možným rizikám:
  Manipulácia s materiálom a bremenami
  Požiadavky na vykonávania manipulačných prác
  Riziká pri manipulácii s materiálom
  Pri manipulácii s materiálom môžu vzniknúť nasledovné riziká:
  Riziká pri ručnej manipulácii s materiálom
  Pri ručnej manipulácii s materiálom môžu vzniknúť nasledovné riziká:
  Opatrenia na zabránenie vzniku rizík pri manipulácii s materiálom:
  Práca s bremenami - hmotnostné limity
  Návod na používanie a údržbu používaných osobných ochranných pracovných prostriedkov:
  l.Oblek pracovný keprový - montérková súprava
  2.Pracovná obuv.
  3 Pracovné rukavice:
  4. Ochranné štíty - okuliare: