Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Príspevok k metódam hodnotenia dynamiky vegetácie na príklade horských smrečín Nízkych Tatier

«»
Prípona
.pdf
Typ
projekt
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11159
Posledná úprava
08.11.2018
Zobrazené
2 629 x
Autor:
tulak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Les a jeho život (dynamiku) môžeme skúmať na výrazne odlišných úrovniach časovej a priestorovej podrobnosti. Na každej úrovni bádania ho možno vnímať aj ako komplikovanú mozaiku štruktúr uprostred ešte väčšej mozaiky. Táto pestrá mozaikovitosť je zvlášť nápadná v horských lesoch, najmä v prirodzených smrečinách 7. vegetačného stupňa.
Variabilitu prírodných podmienok horských smrečín čiastočne vyjadrujú typy geobiocénu (sensu ZLATNÍK 1976), t.j. lesné typy a ich priestorové vyjadrenie pomocou typologických máp. Avšak aj v rámci jedného lesného typu môžeme pozorovať variabilitu štruktúry a textúry lesa, a to buď priro-dzenú, každému ekosystému vlastnú, alebo do rôznej miery ovplyvnenú minulým či súčasným pôso-bením človeka (najmä pastvou dobytka vo vyšších polohách a lesným hospodárstvom v nižších polo-hách). Je pravdepodobné, že každá z týchto štruktúr sa bude vyvíjať odlišne, preto je pred zovšeobec-ňovaním poznatkov z výskumu dynamiky vhodné stratifikovať skúmané územie na menšie priestorové jednotky, napr. štrukturálne typy (napr. VLADOVIČ 2004, BEBI et al. 2001). K tomu nám môže výrazne napomôcť sled historických a súčasných leteckých snímok. Tieto nám zároveň napomáhajú pochopiť širšie súvislosti časových zmien na krajinnej úrovni (najmä textúry lesa) a spolu s historickým prie-skumom môžu podporiť, prípadne rozvinúť hypotézy odvodené z tradičného pozemného sledovania dynamiky lesa.

Kľúčové slová:

Dynamika vegetácie

Horské lesy

Smrečiny

mikrostanovište

PCA

RDA

chronosekvencie

space-for-time

trvale plochyObsah:
 • Úvod
  Predmet a metodika
  VÝsledky
  Záver a diskusia
  Literatúra

Zdroje:
 • BAKKER, J. P., OLFF, H., WILLEMS, J. H., ZOBEL, M. 1996: Why do we need permanent plots in the study of long-term vegetation dynamics? Journal of Vegetation Science 7: 147-156.
 • BEBI, P., KIENAST, F., SCHÖNENBERGER, W. 2001: Assessing structures in mountain forests as a basis for investigating the forests' dynamics and protective function. Forest Ecology and Management 145: 3-14.
 • BIELY, A., et al. 1992: Geologická mapa Nízkych Tatier. Geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava.
 • CUTINI, A., MATTEUCCI, G., MUGNOZZA, G.S., 1998. Estimation of leaf area index with the Li-Cor LAI 2000 in deciduous forests. Forest Ecology and Management 105: 55.
 • FRAZER, G. W., CANHAM, C. D., LERTZMAN, K. P. 1999: Gap Light Analyzer (GLA), Version 2.0: Imaging software to extract canopy structure and gap light transmission indices from true-colour fisheye photographs, users manual and program documentation.
 • GÖMÖRY, D., DOVČIAK, M., GÖMÖRYOVÁ, E., HRIVNÁK, R., JANIŠOVÁ, M., UJHÁZY, K. 2006: Demekologické, synekologické a genetické aspekty kolonizácie nelesných plôch lesnými drevinami. Technická univerzita, Zvolen, 89 pp.
 • HILL, M.O., 1979: Twinspan. A Fortran program for arranging multivariate data in an ordered twowaytable by classification of the individuals and attributes. Cornell University, Ithaca, 52 pp.
 • HOLEKŠA, J. 1998: Warunki obnowienia świerka a wielkopowierechniovy rozpad warstwy drzev w Karpackim borze górnoreglowym. In.: Saniga, M., Jaloviar, P. (eds.): Stav, vývoj, produkčné schopnosti a využívanie lesov v oblasti Babej hory a Pilska, Technická Univerzita, Zvolen, p. 40-54.
 • HOLEKŠA, J. 2003: Relationship between field-layer vegetation and canopy openings in a Carpathian subalpine spruce forest. Plant Ecology 168: 57-67.
 • JANIŠOVÁ, M., HRIVNÁK, R., GÖMÖRY, D., UJHÁZY, K., VALACHOVIČ, M., GÖMÖRYOVÁ, E., HEGEDÜŠOVÁ, K., ŠKODOVÁ, I. 2007: Changes in understorey vegetation after Norway spruce colonization of an abandoned grassland. Ann. Bot. Fennici 44: 256-266.
 • JELASKA, S. D., ANTONIĆ, O., BOŽIĆ, M., KRIŽAN, J., KUŠANA, V. 2006: Responses of forest herbs to available understory light measured with hemispherical photographs in silver fir-beech forest in Croatia. Ecological modelling 194: 209-218.
 • KEELING, H. C., PHILLIPS, O. L. 2007: A calibration method for the crown illumination index for assessing forest light environments. Forest Ecology and Management 242: 431-437.
 • KORPEĽ, Š. 1989: Pralesy Slovenska. Veda, SAV, Bratislava, 328 pp.
 • KÜHLMANN, S., HEIKKINEN, J., SÄRKKÄ, A., HJORTH, U. 2001: Relating abundance of ground vegetation species and tree patterns using ecological field theory. In: Rennolls, K. (ed.): Proceedings of the IUFRO 4.11 Conference: Forest Biometry, Modelling and Information Science. University of Greenwich, Greenwich, 12 pp.
 • KUULUVAINEN, T., KALMARI, R. 2003: Regeneration microsites of Picea abies seedlings in a windthrow area of a boreal old-growth forest in southern Finland. Ann. Bot. Fennici 40: 401-413.
 • KUULUVAINEN, T., PUKKALA, T. 1989: Effect of Scots pine seed trees on the density of ground vegetation and tree seedlings. Silva Fennica 23: 159-167.
 • MARHOLD, K., HINDÁK, F. (eds.) 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 687 pp.
 • MÍCHAL, I. 1999: Současné představy o dynamice přírodních lesů. Zprávy ČBS (Praha) 34(17): 47-53.
 • MORAVEC, J. et al. 1994: Fytocenologie. Academia Praha, 403 pp. NLC 2007: GIS vrstva lesných typov. Národné lesnícke centrum Zvolen. Nepublikované.
 • PAQUETTE, A., BOUCHARD A., OGLIASTRO, A. 2007: A less restrictive technique for the estimation of understory light under variable weather conditions. Forest Ecology and Management 242: 800-804.
 • PICKETT, S. T. A, CADENASSO, M. L. 2005: Vegetation dynamics. In.: van der Maarel, E. (ed.), Vegetation ecology. Blackwell publishing, London, p. 172-198.
 • PICKETT, S.T.A. 1989: Space-for-time substitution as an alternative to long-term studies. In: LIKENS, G.E. (ed.), Long-term studies in ecology: Approaches and alternatives, p. 110-135.
 • RANDUŠKA, D., VOREL, J., PLÍVA, K. 1986: Fytocenológia a lesnícka typológia. Príroda, Bratislava, 339 pp.
 • SOBOTSKÁ, J. (ed.) 2000: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, 74 pp.
 • TER BRAAK, C.J.F., ŠMILAUER, P. 2002: CANOCO Reference manual and CanoDraw for Windows User´s guide. Sftw. for Canonical Community Ordination (version 4.5). Microcomputer Power, Ithaca, New York.
 • TICHÝ, L. 2002: JUICE, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451-453.
 • UJHÁZY, K., KRIŽOVÁ, E., VANČO, M., FREŇÁKOVÁ, E., ONDRUŠ, M. 2005: Herb layer dynamics of primeval fir-beech forests in central Slovakia. In.: Commarmot, B., Hamor, F. D. (ed.), Natural Forests in the Temperate Zone of Europe - Values and Utilisation, ...