Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Hodnotenie prirodzenosti lesných porastov na základe typologických jednotiek (príklad z ochranného pásma Badínskeho pralesa)

«»
Prípona
.pdf
Typ
projekt
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
8,7 MB
Jazyk
anglický
ID projektu
5457
Posledná úprava
04.10.2017
Zobrazené
4 293 x
Autor:
tulak
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom článku je prispieť do diskusie o metódach hodnotenia prirodzenosti lesov na príklade výsledkov z ochranného pásma NPR Badínsky prales a ich porovnania s výsledkami odlišných metodických prístupov.
Prirodzenosť sme hodnotili na základe porovnania informačných vrstiev aktualizovanej typologickej mapy a podrobne zmapovaného súčasného stavu drevinového zloženia. Hodnotenie sme realizovali metódou aproximácie súčasného drevinového zloženia voči potenciálnemu stavu, definovanému na základe jednotiek lesníckej typológie. Súčasťou práce je model zastúpenia drevín potenciálnej prirodzenej vegetácie platný pre záujmové územie. Hlavným výsledkom sú podrobné syntetické mapy prirodzenosti drevinového zloženia. Výsledky priestorovo identifikujú oblasti s pravdepodobne nepôvodným drevinovým zložením. Tieto si vyžadujú pozornosť manažmentu, ktorého zámerom je priblíženie súčasného stavu drevinového zloženia smerom k prirodzenému.
Z výsledkov vyplýva aj poznatok, že hospodárske jednotky priestorového rozdelenia lesa sa často vyznačujú značnou vnútornou heterogenitou prírodných podmienok i drevinového zloženia, čo naznačuje potrebu hodnotenia jeho vhodnosti v rámci prirodzených jednotiek (napr. segmentov fytocenóz, resp. geobiocenóz). Príspevkom do diskusie v otázke hodnotenia prirodzenosti je aj presnosť a vhodnosť použitia mapových podkladov, najmä typologických máp. Využiteľnosť predloženej metodiky predpokladáme najmä pre hodnotenie prirodzenosti maloplošných chránených území, v ktorých sa predpokladá aktívna praktická starostlivosť.

Kľúčové slová:

lesnícka typológia

prirodzenosť lesov

drevinové zloženie

mapovanie lesov

Badínsky prales

GISObsah:
 • Abstrakt
  Úvod a problematika
  Materiál a metodika
  Diskusia a záver
  Použitá literatúra
  Zoznam príloh:

Zdroje:
 • BARTÁK, J. 1929: Z minulosti štátneho lesného hospodárstva v okolí Banskej Bystrice a Starých hôr. Kníhtlačiareň Slovenská Grafia, Banská Bystrica, 207 pp.
 • BEŇUŠKA, J. 2003: Zmeny fytocenóz kvetnatých a holých bučín počas vývojového cyklu prírodného lesa [Diplomová práca], msc., depon in Katedra fytológie, lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen, 51 pp.
 • BLATTNÝ, T., ŠŤASTNÝ, T. 1959: Prirodzené rozšírenie lesných drevín na Slovensku. Slovenské vydavateľstvo poľnohospodárskej literatúry, Bratislava, 402 pp.
 • BUBLINEC, E., PICHLER, V. 2001: Slovenské pralesy - diverzita a ochrana. Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene, Zvolen, 200 pp.
 • FLACHBART, B. 2001: Potrebujeme prieskum ekológie lesa? Spravodajca Lesoprojektu, č. 4, roč. 33
 • GLONČÁK, P. 2006: Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales [Diplomová práca], msc., depon in Katedra fytológie, lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen, 45 pp., http://www.tuzvo.sk/files/LF-KF/Diplomovka_s_prilohou_B.pdf
 • HANČINSKÝ, L. 1972: Lesné typy Slovenska. Príroda, Bratislava, 307 pp.
 • KMEŤOVÁ, Z. 2002: Návrh priestorového riešenia stanovištnej klasifikácie s použitím rozhodovacieho podporného systému. Spravodajca Lesoprojektu 1/2002, roč. 34, Lesoprojekt Zvolen
 • KOLEKTÍV 2005: Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2005, Zelená správa. Ministerstvo pôdohospodárstva SR Bratislava a Lesnícky výskumný ústav Zvolen, 201 pp.
 • KOLEKTÍV 1958: Typologický prieskum LZ Banská Bystrica 1957-1958, Lesoprojekt, Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, Pobočka typologického prieskumu, Zvolen, 311 pp.
 • KORPEĽ, Š. et al. 1991: Pestovanie lesa. Príroda, Bratislava, 465 pp.
 • KRIŽOVÁ, E. 2000: Lesné spoločenstvá NPR Badínsky prales. Chránené územia Slovenska 46, SAŽP Banská Bystrica, p. 36-37
 • KRIŽOVÁ, E., NIČ J. 2001: Fytocenológia a lesnícka typológia, návody na cvičenia, Vydavateľstvo TU, Zvolen, 116 pp.
 • LESOPROJEKT 1999: Lesný hospodársky plán pre LUC Lesy Badín so stavom k 1.1. 1999
 • MÍCHAL, I. 1992: Ekologická stabilita, Veronica, ekologické stredisko ČSOP pre MŽP ČR, Brno, 243 pp.
 • MICHALKO, J. et al. 1986: Geobotanická mapa ČSSR. Veda, Bratislava, 162 pp.
 • MIKYŠKA, R. 1936: Badínský prales, přírodní reservace v Kremnických horách. Krása našeho domova č.28, p. 41-43
 • POLÁK, P., SAXA, A. ed. 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 pp.
 • RANDUŠKA, D. 1955: Stanovištný prieskum v lesníckej praxi. ŠPN Bratislava, 205 pp.
 • RANDUŠKA, D., VOREL, J., PLÍVA, K. 1986: Fytocenológia a lesnícka typológia. Príroda, Bratislava, 339 pp.
 • RYBÁR, I. et al., 2001: Projekt NPR Badínsky prales (Rezervačná kniha). msc., depon in ŠOP SR, Správa CHKO Poľana, 30 pp.
 • SANIGA, M. 1999: Štruktúra, produkčné pomery a regeneračné procesy Badínskeho pralesa. Journal of Forest Science vol. 45, č. 3, p. 121-130
 • SCHWARZ, M. 2003: Problematika drevinového zloženia lesných porastov. Spravodajca Lesoprojektu 1/2002, roč. 34, Lesoprojekt Zvolen
 • SCHWARZ, M. et al. 2005: Príručka prieskumu ekológie lesa, http://www.lesoprojekt.sk/ekoprirucka.html
 • SCHWARZ, M., RIZMAN, I. et al. 2002: Spracovanie dát o lesných biotopoch pre potreby vyčlenenia území európskeho významu, http://www.sopsr/natura/doc/metodiky/spracovanie_dat.doc
 • SCHWARZ, M., RIZMAN, I. 2002: Databáza modelov pre účely budovania siete chránených území európskeho významu NATURA 2000. Nepublikované. Lesoprojekt Zvolen.
 • VANČO, M. 2002: Dynamika bylinnej zložky fytocenóz Badínskeho pralesa [Diplomová práca], msc., depon in Katedra fytológie, lesnícka fakulta, Technická univerzita Zvolen, 44 pp.
 • VIEWEGH, J., HOKR J. 2003: Přesná typologická mapa - důležitý podklad pro hospodářská opatření v rezervacích. Příklad z části NPR Břehyně - Pecopala, in. Geobiocenologické spisy, svazek č.7. Zemědělská a lesnická univerzita v Brně Mendelova, Brno, p. 255-259
 • VLADOVIČ, J. 2003: Oblastné východiská a princípy hodnotenia drevinového zloženia a ekologickej stability lesov Slovenska. Príroda, Bratislava, 160 pp.
 • VLADOVIČ, J. 2004: Poznatky z výskumu štruktúry a ekologickej stability horských lesov v Nízkych Tatrách. Príroda Nizkych Tatier 1, ŠOP SR, Banská Bystrica, p. 315-328
 • VOLOŠČUK, I. 2001: Teoretické a praktické problémy ekologickej stability lesných ekosystémov. Technická univerzita vo Zvolene, 89 pp.
 • ZLATNÍK, A. 1959: Přehled slovenských lesů podle skupin lesních typů. LF VŠZ v Brně, Brno, 195 pp.
 • ZLATNÍK, A., RAUŠER, J. 1966: Biogeografia I. mapa č. 21 in Atlas ČSSR. vyd. ČSAV a ÚSGK, Praha.
 • ZLATNÍK, A. 1976: Lesnická fytocenologie. SZN, Praha, 495 pp.