Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Operačný program Doprava - čerpanie pomoci z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12871
Posledná úprava
02.09.2020
Zobrazené
687 x
Autor:
tomatenko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Operačný program Doprava
Operačný program Doprava (ďalej len „OPD“) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 - 2013. Tento dokument obsahuje súbor cieľov a prioritných osí zahrňujúcich viacročné opatrenia na ich dosiahnutie, ktoré budú realizované využitím finančnej pomoci z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“).
Riadiacim orgánom OP Doprava je Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Finančný príspevok ES na tento operačný program je 3 206 904 595 EUR. Operačný program Doprava bol schválený EK dňa 13.09.2007.

Ciele:
GLOBÁLNY CIEĽ :
Globálnym cieľom OPD je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy.
Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia, pričom v synergii s cieľmi ostatných operačných programov aj k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR.
OPD sa primárne zameriava na výstavbu a modernizáciu dopravnej infraštruktúry SR a jej integráciu do európskeho dopravného systému. Paralelne tiež predstavuje prostriedok pre postupné odstraňovanie neuspokojivých parametrov dopravnej infraštruktúry v regiónoch a naliehavých otázok v rámci bezpečnosti, spoľahlivosti a kvality dopravy.
OPD sa zameriava hlavne na:
- výstavbu dopravnej infraštruktúry za účelom zvýšenia efektivity a kvality dopravného systému na medzinárodnej i národnej/regionálnej úrovni,
- zlepšenie parametrov dopravnej infraštruktúry a priblíženie sa k štandardom EÚ,
- zlepšenie dostupnosti jednotlivých regiónov k dopravnej infraštruktúre,
- na podporu verejnej železničnej osobnej dopravy,
- podporu integrovaných dopravných systémov v osobnej doprave,
- zabezpečenie proporcionálneho rozvoja jednotlivých druhov dopravy,
- zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie,
- zvýšenie bezpečnosti dopravy.
...

Kľúčové slová:

operačný program

Európska únia

doprava

rozvoj

región

regionálny rozvoj

eurofond

ministerstvo dopravy

mobilita

infraštruktúra

dopravná infraštruktúra

cesta

železnica

diaľnicaObsah:
 • Operačný program doprava
  Ciele
  Prioritné osi
  Oprávnené aktivity prioritných osí
  Trvalo udržateľný rozvoj
  Finančný plán
  Ukazovatele

Zdroje:
 • euractiv.sk
 • nsrr.sk