Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Vypracované skúškové otázky z predmetu Obchodné právo

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11553
Posledná úprava
05.12.2018
Zobrazené
387 x
Autor:
serart6
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Vymedzenie pojmu živnosť
- podľa Živnostenského zákona č. 455/1991, kt. nadobudol účinnosť s Obchodným zákonníkom
- tento zákon upravuje nielen podmienky živnostenského podnikania, ale aj kontrolu nad ich dodržiavaním pozitívne vymedzenie: živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku a za podmienok stanovených zákonom.
negatívne vymedzenie je v 3 §, kde je stanovené, čo nie je živnosťou (vykonáva sa na základe iných oprávnení):
1) prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom
2) využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami včítane
vydávania, rozmnožovanie a rozširovania lit. diel a iných diel na vl. náklady
3) činnosť pri výkone povolaní :
lekárov, veterinárov, advokátov, kom. právnikov, audítorov, notárov, súdnych exekútorov, znalcov, tlmočníkov, daňových poradcov, maklérov, agentov
živnosťou ďalej nie je:
činnosť bánk a pobočiek zahr. bánk, poisťovní, DDP, obchodníkov s CP, búrz, usporadúvanie lotérií, banská
činnosť, morský rybolov, námorná plavba, výroba humánnych liekov, letecká doprava, poskytovanie soc. služieb, výchova a vzdelávanie v školách,...
živnosťou je :
1) prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než
základné služby,
2) prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch, ak sa poskytujú aj iné služby než základné (stráženie áut) alebo plochy slúžia na odstavenie aspoň 5 vozidiel patriacich iným osobám ako nájomcovi alebo majiteľovi
nehnuteľnosti

Kľúčové slová:

živnosť

živnostenský register

kartelové dohody

verejná obchodná spoločnosť

záložné právo

ručenieObsah:
 • 1. Vymedzenie pojmu živnosť
  2. Prevádzkovanie živnosti (subjekty, všeobecné a osobitné podmienky a prekážky prevádzkovania živnosti)
  3. Rozdelenie živností, živnostenské oprávnenie, zodpovedný zástupca
  4. Ohlasovacie živnosti,
  5. Koncesované živnosti - koncesná listina
  6. Zánik živnostenského oprávnenia. Živnostenský register
  7. Pokuty pri neoprávnenom podnikaní
  8. Obchodné právo ako súčasť súkromného práva, vzťah občianskeho a obchodného práva
  9. Obchodný zákonník a obchodné zákonodárstvo
  10. Podnik a obchodný majetok
  11. Obchodné meno
  12. Konanie podnikateľa a obchodné tajomstvo
  13. Podnikanie zahraničných osôb
  14. Obchodný register
  15. Obmedzovanie hospodárskej súťaže
  16. Kartelové dohody - dohody obmedzujúce súťaž
  17. Dohody o zlúčení podnikov - koncentrácie (fúzie)
  18. Postavenie Slovenského protimonopolného úradu a konanie pred ním
  19. Zneužívanie dominantného postavenia na trhu
  20. Nekalosúťažné konanie
  21. Právne postavenie a riadenie štátneho podniku
  22. Majetkové postavenie, hospodárenie a vnútorná organizácia štát. p.
  23. Vznik, zánik a orgány štát. podniku
  24. Všeobecne o obchodných spoločnostiach
  25. Verejná obchodná spoločnosť
  26. Spoločnosť s ručením obmedzeným
  27. Komanditná spoločnosť
  29. Právna úprava družstiev v Obchodnom zákonníku
  30. Obchodno - záväzkové vzťahy, právne úkony podľa Obchodného zákonníka
  31. Uzatváranie zmlúv podľa Obchodného zákonníka
  32. Verejný návrh na uzavretie zmluvy, obchodná verejná súťaž
  33. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
  35. Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve
  36. Záložné právo
  37. Zmluvná pokuta
  38. Ručenie
  39. Započítanie pohľadávok, uznanie záväzku
  40. Zánik záväzkov splnením
  41. Zánik záväzkov inak než splnením
  42. Zánik záväzkov na základe ostatných právnych skutočností
  43. Následky porušenia zmluvných povinností v obchodnom práve
  44. Premlčanie v obchodnom práve
  45. Kúpna zmluva
  46. Zmluva o dielo
  47. Zmluva o predaji podniku, o kúpe prenajatej veci, o úvere
  48. Licenčná zmluva, o uložení veci, mandátna zmluva
  49. Komisionálna zmluva a zmluva o kontrolnej činnosti
  50. Zmluva o doprave (zasielateľská, o preprave veci, o nájme dopravného prostriedku, o prevádzke dopravného prostriedku)
  51. Zmluvy o sprostredkovaní, o obchodnom zastúpení a o tichom spoločenstve _
  52. Zmluvy finančnej povahy - o otvorení akreditívu, o inkase, o uložení cenných papierov, o bežnom účte, o vkladovom účte, sľub odškodnenia
  53. Záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
  54. Spôsoby predchádzania úpadku dlžníka
  55. Konkurzné konanie
  56. Mimokonkurzné vyrovnanie
  57. Nútené vyrovnanie
  58. Priemyselné vlastníctvo, pojem, charakteristika, priemyselné práva
  59. Vynálezy
  60. Priemyselné vzory
  61. Zlepšovacie návrhy
  62. Úžitkové vzory
  63. Zásady konania pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
  64. Know- how
  65. Ochrana označenia pôvodu výrobkov
  66. Ochranné známky
  67. Medzinárodná ochrana priemyselných práv
  68. Obchodné súdnictvo
  69. Konanie pred obchodným súdom
  70. Opravné prostriedky v konaní pred obchodným súdom