Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 785   projektov
5 nových

Verejné rozpočty (deficit, správa rozpočtu, štátna pokladnica)

«»
Prípona
.pdf
Typ
prednášky
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36124
Posledná úprava
13.12.2012
Zobrazené
2 476 x
Autor:
checkko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
3. Sústava verejných rozpočtov – vymedzenie názorov, základné modely sústav verejných rozpočtov

Sústava verejných rozpočtov - všeobecne

Nadnárodný rozpočet
Národný rozpočet
Rozpočty nižších vládnych úrovní

Sústava verejných rozpočtov SR - s aplikáciou na SR

1. štátny rozpočet /1/
2. rozpočty vyšších územných celkov /8/
3. rozpočty miest, obcí /2886/
4. rozpočty štátnych fondov /3/
5. rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií
6. rozpočet sociálnej poisťovne /1/
7. rozpočty zdravotných poisťovní /5/
8. rozpočet FNM SR
9. rozpočet SPF
10. rozpočty verejných vysokých škôl
11. rozpočet Slovenskej konsolidačnej, a.s.
12. rozpočet Úradu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
13. rozpočet Slovenskej televízie
14. rozpočet Slovenského rozhlasu  
15. rozpočet Rozhlasovej a televíznej spoločnosti, s.r.o.
16. rozpočet TA SR
17. rozpočet Úradu pre dohľad nad výkonom auditu

Vývoj názorov na rozpočtovú sústavu  
1. sústava rozpočtových orgánov a inštitúcií ( úzke vymedzenie, zahrňuje MF, DÚ, FÚ ... )
2. sústava rozpočtových orgánov a inštitúcií spolu so sústavou rozpočt. peň. vzťahov
3. sústava verejných rozpočtov, ktoré sa v štáte zostavujú – sústava všetkých rozpočtov štátu
4. široké chápanie pojmu rozpočtová sústava:  

1. sústava rozp. peň. vzťahov – objektívna zložka 2. sústava rozp. finačn. orgánov – subjektívna zložka 3. sústava všetkých rozpočtov štátu – javová stránka 

Kľúčové slová:

verejný rozpočet

financie

verejná správaObsah:
 • 1. Vymedzenie verejných rozpočtov– formy rozpočtov, základný pojmový aparát, základné
  otázky verejných rozpočtov. Sústava verejných rozpočtov– vymedzenie názorov na
  sústavu verejných rozpočtov, základné modely sústav verejných rozpočtov.
  2. Štátny rozpočet ako národný rozpočet– prierez históriou, podmienky existencie ŠR,
  pojem, podstata a funkcie ŠR, činitele ovplyvňujúce postavenie štátneho rozpočtu.
  3. Štátny rozpočet– predmet úpravy, vymedzenie pojmov, základné ustanovenia týkajúce sa
  štátneho rozpočtu – jeho obsah, príjmy a výdavky. Rozpočtové provizórium, rozpočtový
  proces, rozpočty rozpočtových kapitol.
  4. Rozpočet Európskej únie –ako rozpočet nadnárodný, finančný systém únie, štruktúra
  rozpočtu únie. Vývoj rozpočtu únie a jeho inštitucionálne zabezpečenie. Príjmy a výdavky
  spoločného rozpočtu únie, bilancia a výhľad.
  5. Pravidlá rozpočtového hospodárenia – časové a účelové použitie rozpočtových
  prostriedkov, rozpočtové opatrenia, presuny rozpočtových prostriedkov, viazanie
  rozpočtových prostriedkov rozpočtové rezervy, práva a povinnosti rozpočtovej kapitoly.
  Pravidlá hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií.
  6. Teória a politika rozpočtových príjmov a výdavkov - základné bilančné vzťahy štátneho
  rozpočtu, hľadiská členenia príjmov a výdavkov, programové rozpočtovanie
  a strednodobý rozpočtový výhľad.
  7. Rozpočtová klasifikácia ( jednotné triedenie príjmov a výdavkov pri zostavovaní návrhu
  rozpočtu)– označenie druhu rozpočtu, organizačná, funkčná a ekonomická
  klasifikácia; štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK – COFOG).
  8. Kvantifikácia príjmov štátneho rozpočtu. Kvantifikácia výdavkov štátneho rozpočtu-
  rozpočtovanie výdavkov z hľadiska obligatórneho a fakultatívneho, rozpočtovanie
  výdavkov podľa oddielov funkčnej klasifikácie.Kvantifikácia schodku štátneho rozpočtu.
  9. Rozpočty nižších vládnych úrovní – rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku,
  finančné hospodárenie obce a vyššieho územného celku. Vzťah štátneho rozpočtu
  k rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku.
  10. Rozpočty ostatných zložiek verejných rozpočtov – rozpočty štátnych a iných verejných
  fondov, rozpočty verejných vysokých škôl, rozpočet SPF, rozpočet FNM SR, rozpočet
  Sociálnej poisťovne, rozpočty zdravotných poisťovní.
  11. Kontrola rozpočtového hospodárenia a zodpovednosťza hospodárenie. Štátne aktíva
  a pasíva SR a štátny záverečný účet.
  12. Vzťah fiškálnej a rozpočtovej politiky. Systém Štátnej pokladnice.
  13. Rozpočtové vzťahy SR a Európskeho spoločenstva – štrukturálne operácie zamerané na
  podporu rozvojových aktivít.

Zdroje:
 • Kornélia Beličková a kol.: Verejné rozpočty, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava
 • 2005
 • Sivák, R. a kol.: Verejné financie, Iura Edition, Bratislava 2007
 • Zákon o štátnom rozpočte na rok 2008
 • Zákon o štátnom rozpočte na rok 2009 – návrh zákona
 • Rozpočet verenej správy na rok 2008 – 2010
 • Rozpočet verejnej správy na rok 2009 – 2011 - návrh