Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Účtovníctvo a dane fyzických osôb (UDFO) - prednášky

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46461
Posledná úprava
22.02.2016
Zobrazené
1 182 x
Autor:
lukas.homola
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Účtovné a daňové povinnosti FO pri začatí podnikania
Účtovníctvo podnikateľov FO


1. vymedzenie podnikateľa FO:
Podnikanie:
- legálna možnosť získavania príjmov, zväčšovanie majetku
- činnosť, prostredníctvom ktorej môžu FO realizovať svoje plány a predstavy
„Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť, vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.“(Obchodný zákonník §2)
Podnikateľom je osoba:
- zapísaná v obchodnom registri (FO na vlastnú žiadosť)
- ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
- ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
- ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)

Kľúčové slová:

UDFO

prednášky

baštincová

2015

výdavky JU

jednoduché

účtovníctvoObsah:
 • 1. Povinnosti fyzickej osoby pri začatí podnikania.
  2. Účtovníctvo ako nástroj na zníženie podnikateľského rizika.
  3. Súčasná právna úprava sústavy JÚ.
  4. Úlohy, osobitosti a zásady vedenia sústavy JÚ.
  5. Význam a druhy účtovných kníh a pomocných kníh pri vedení sústavy JÚ.
  6. Peňažný denník - obsah a zásady vedenia.
  7. Význam a súčasti účtovnej závierky v sústave JÚ.
  8. Postup prác pri zostavovaní účtovnej závierky v sústave JÚ.
  9. Forma a obsah výkazu o príjmoch a výdavkoch (Úč FO 1 - 01).
  10. Forma a obsah výkazu o majetku a záväzkoch (Úč FO 2 - 01).
  11. Peňažné prostriedky - oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  12. Zásoby - oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  13. Dlhodobý hmotný majetok - oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  14. Dlhodobý nehmotný majetok - oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  15. Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku - postup výpočtu a ich účtovanie v sústave JÚ.
  16. Pohľadávky z obchodného styku - vymedzenie, oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  17. Záväzky z obchodného styku - vymedzenie, oceňovanie a účtovanie v sústave JÚ.
  18. Záväzky voči zamestnancom - vymedzenie a účtovanie v sústave JÚ.
  19. Dane ako predmet sústavy JÚ - charakteristika a základné konštrukčné náležitosti.
  20. Priame dane a nepriame dane a ich osobitosti.
  21. Daňová zaťaženosť a daňová optimalizácia - vymedzenie a možnosti riešenia pri uskutočňovaní podnikateľských aktivít.
  22. Súčasná daňová sústava Slovenskej republiky.
  23. Vplyv jednotlivých daní na rozhodovanie a aktivitu podnikateľov FO.
  24. Daň z príjmov fyzickej osoby - jej charakteristika a postup výpočtu.
  25. ČZD z príjmov zo závislej činnosti - analýza a postup výpočtu.
  26. ČZD z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmua z použitia diela a umeleckého výkonu - analýza a postup výpočtu.
  27. Možnosti uplatnenia výdavkov dosiahnutých z rôznych druhov príjmov podľa §6.
  28. Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov FO.
  29. Vyberanie a platenie dane z príjmov FO.
  30. Charakteristika a podmienky daňovej uznateľnosti výdavkov podľa zákona o dani z príjmov.
  31. Uplatňovanie výdavkov pri majetku, ktorý je vložený do obchodného majetku.
  32. Výdavky súvisiace s operatívnym prenájmom a ich účtovanie v sústave JÚ.
  33. Výdavky súvisiace s finančným prenájmom a ich účtovanie v sústave JÚ.
  34. Výdavky na cestovné náhrady podnikateľa FO a jeho zamestnancov.
  35. Súčasné možnosti uplatnenia výdavkov na spotrebované pohonné látky podľa zákona o dani z príjmov.
  36. Výdavky na stravovanie podnikateľa FO a jeho zamestnancov.
  37. Výdavky na osobnú potrebu podnikateľa FO.
  38. Daň z motorových vozidiel - analýza a postup výpočtu.
  39. Daň z nehnuteľností - analýza a postup výpočtu.
  40. Účtovné a daňové povinnosti podnikateľa FO pri zmene sústavy JÚ.
  41. Povinnosti podnikateľa pri skončení podnikania.
  +Zdaňovanie autorských honorárov
  +Dotácie

Zdroje:
 • BAŠTINCOVÁ, A. 2014. Účtovníctvo a dane fyzických osôb. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 224 s. ISBN 978-80-8168-132-5.
 • prednášky