Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Propedeutika účtovníctva

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39216
Posledná úprava
05.01.2012
Zobrazené
1 131 x
Autor:
111liliana
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
FINANČNÉ RIADENIE A FINANČNÉ ÚČTOVNÍCTVO
- súčinnosť viacerých oblastí v závislosti od veľkosti podniku zabezpečované finančným manažérom či špecializovanými oddeleniami Hlavné oblasti finančného riadenia:
1. treasury – zabezpečovanie prevádzkovej a strategickej likvidity, riadenie rizík, vzťahy s bankami
2. controlling – plánovanie a rozpočtovanie, manažérske a finančné účtovníctvo

FUNKCIE FINANČNÉHO RIADENIA
1. funkcia financovania – získavanie kapitálu na podporu prevádzkových a investičných programov podniku
2. funkcia kapitálového rozpočtovania – výber najlepších projektov, do ktorých sa investujú prostriedky podniku
3. funkcia finančného riadenia – riadenie interného cash-flow a pomeru VK a CK
4. funkcia správy podniku - rozvoj vlastníckych vzťahov a štruktúry správy podniku za účelom zabezpečenia konania v záujme vlastníkov podniku
5. funkcia riadenia rizík – za účelom udržiavania optimálneho pomeru medzi výnosnosťou a rizikom
...

Kľúčové slová:

výkazy

súvahové zmeny

náklady

výnosy

oceňovanie

majetok

zdroje krytiaObsah:
 • Finančné riadenie a finančné účtovníctvo
  Funkcie finančného riadenia
  Ciele finančného riadenia
  Využitie ekonomického informačného systému
  Podsystémy ekonomického informačného systému
  Miesto a úlohy účtovníctva v eis podniku
  Funkcie účtovníctva
  Koncepčný rámec finančného účtovníctva
  Ciele finančného vykazovania
  Predpoklady vedenia účtovníctva
  Všeobecne uznané zásady vedenia účtovníctva
  Kvalitatívne znaky účtovnej závierky
  Používatelia účtovných informácií
  Štruktúra účtovníctva
  Rozdiely fú a mú
  Spoločné znaky fú a mú

  Majetok a zdroje krytia podľa koncepčného rámca
  Bilancovanie majetku a záväzkov
  Rozhodovanie o bilancovaní
  Členenie majetku podľa podstaty a použiteľnosti
  Štruktúra majetku podniku - vykazovanie
  Štruktúra zdrojov krytia
  Prístupy k zachovaniu vlastného kapitálu

  Účtovné prípady gamex, s.r.o.

  Organizácia a spôsob vedenia účtovníctva
  Oprava účtovného zápisu – nový účtovný doklad
  Účtovacie predpisy sa zaznamenávajú na účtovný doklad.
  Náležitosti účtovného dokladu (§ 10 zú)
  Triedenie účtovných dokladov
  Externé účtovné doklady
  Interné účtovné doklady (iúd)
  Denník – chronologické usporiadanie účtovných zápisov
  Hlavná kniha – systematické usporiadanie účtovných zápisov
  Účtovné výkazy – súvaha, výkaz ziskov a strát

  Náklady a výnosy
  Klasifikácia oceňovacích základní vo vzťahu k času
  Prierezový prehľad oceňovacích prístupov