Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Prednášky z Verejných financií

«»
Prípona
.pdf
Typ
prednášky
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
5,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42146
Posledná úprava
01.06.2013
Zobrazené
1 320 x
Autor:
aneta
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Prehľadne a vecne spracované všetky prednášky z predmetu Verejné financie.

Verejnými financiami sa zaberali (zaoberajú)
- Stiglitz: nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu
- Musgrave
- Arrow: nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu
- Nemec (SK)
- Medveď (SK)
- Hamerlíková (CZ)
- Peková (CZ)

Nutnosť existencie verejného sektora
Tri najzákladnejšie pojmy sú: verejné financie, verejný sektor (dôležitý alokačný nástroj) a verejné statky.

Sektory zmiešanej ekonomiky: Na jednej strane pôsobí trh, ale zároveň pôsobia aj netrhové alokačné procesy (rozhodne sa o tom, čo sa bude vyrábať, kam pôjdu peniaze, väčšinou o tejto alokácii rozhoduje trh, ale niekedy musí zasiahnuť aj štát).

Charakteristika verejného sektora
- Zabezpečuje poskytovanie verejných statkov (financuje ich – verejné obstarávanie, alebo ich môže vo svojom štátnom podniku produkovať).
- Je financovaný z verejných financií.
- V tomto sektore sa rozhoduje verejnou voľbou (splnomocnení poslanci rozhodujú za obyvateľov).
- Sektor je riadený verejnou správou a podlieha verejnej kontrole.

Charakteristika súkromného sektora
- Alokačným nástrojom je konkurenčné prostredie.
- Pozostáva z individuálnych rozhodnutí ekonomických subjektov.
- V tomto sektore sa uplatňuje ekonomická racionálnosť (vyrába sa to, čo sa oplatí).
- Hlavným motívom je zisk a osobný prospech.
- Neefektívne nástroje v tomto sektore sú ukončené, prestanú fungovať.
...

Kľúčové slová:

verejné financie

prednášky

verejný sektor

funkcie štátu

Keynes

verejné statky

rozpočet

príjmy

výdavky

dane

clo

deficit

štátny rozpočet

verejné výdavkyObsah:
 • Verejnými financiami sa zaberali (zaoberajú)
  Nutnosť existencie verejného sektora
  Charakteristika verejného sektora
  Charakteristika súkromného sektora
  Charakteristika neziskového (tretieho) sektora
  Štát ako ekonomický subjekt
  Funkcie štátu v ekonomickom systéme
  Členenie štátov (vlád)
  Dôvody zásahov štátu do ekonomiky (viď cvičenie)
  Dôvody zlyhania vlády, štátu
  Rozdielnosť názorov na úlohu štátu
  Tri dôvody rozdielnych názorov ekonómov
  Klasická ekonómia
  Neoklasická ekonómia
  Keynes
  Neokeynesovci
  Verejné financie
  Vzťah medzi verejným sektorom a verejnými financiami
  Prioritné okruhy ekonómie verejného sektora
  Prioritné okruhy verejných financií
  Verejné financie – ekonomická analýza verejných statkov
  Charakteristika verejných statkov
  Delenie statkov
  Čisté trhové statky
  Čisté kolektívne (verejné, netrhové) statky
  Nedeliteľnosť spotreby
  Nevylúčiteľnosť zo spotreby
  Zmiešané kolektívne (verejné) statky
  Statky zabezpečované verejným sektorom
  Teória verejnej voľby
  Verejné mechanizmy rozhodovania a problémy pri rozhodovaní
  Hlasovacie mechanizmy
  Jednomyseľná zhoda
  Väčšinová zhoda
  Problémy (paradox hlasovania)
  Rozhodnutie typického voliča pri väčšinovom hlasovacom systéme
  Prospešnosť zvýšenia verejných výdavkov z pohľadu jednotlivca
  Faktory určujúce prístup k verejným výdavkom
  Úžitok ako funkcia verejných výdavkov pri paušálnom zdanení
  Úžitok ako funkcia verejných výdavkov pri progresívnom zdanení
  Faktory určujúce prístup k verejným výdavkom
  Vplyv rozdielu v príjmoch na dopyt po verejných statkoch
  Progresívny daňový systém
  Paušálne zdanenie
  Volič medián (stredný volič)
  Paradox hlasovania (Arrowov teorém nemožnosti)
  Teória politických cyklov
  Verejná rozpočtová sústava
  Podstata a štruktúra verejnej rozpočtovej sústavy
  Podstata verejnej rozpočtovej sústavy
  Štruktúra verejnej rozpočtovej sústavy
  Rozpočtová sústava na Slovensku
  Charakteristika verejného rozpočtu
  Funkcie verejného rozpočtu
  Druhy rozpočtu z pohľadu bilancie medzi príjmami (P) a výdavkami (V)
  Bežný a kapitálový rozpočet
  Štátny rozpočet
  Príjmy štátneho rozpočtu
  Výdavky štátneho rozpočtu
  Teoretické prístupy k deficitu štátneho rozpočtu
  Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF)
  Delenie deficitu
  Klasický (neoklasický) prístup k deficitu štátneho rozpočtu
  Keynesovský prístup k deficitu štátneho rozpočtu
  Členenie rozpočtových príjmov
  Dane
  Asignačná daň
  Negatívna daň
  Jednorazová daň
  Clo
  Parafiskálne dane
  Poplatky
  Daňové incidencie (posun daňového bremena)
  Posun daňového bremena dopredu na spotrebiteľa
  Krajné prípady
  Výrobca prenesie daňové bremeno na spotrebiteľa v plnej výške
  Dopyt je neelastický
  Elasticita ponuky je nekonečná
  Výrobcovi sa nepodarí posunúť daňové bremeno na spotrebiteľa
  Elasticita dopytu je nekonečná
  Ponuka je neelastická
  Dopad na národné hospodárstvo
  Fiškálna nerovnováha
  Deficit štátneho rozpočtu
  Úrovne sledovania štátneho rozpočtu
  Formy deficitu štátneho rozpočtu
  Príčiny rozpočtového deficitu
  Možnosti krytia deficitu
  Verejný dlh a jeho podstata
  Členenie verejného dlhu
  Faktory ovplyvňujúce veľkosť dlhu
  Vzťah rozpočtového deficitu a verejného dlhu
  Možnosti znižovania verejného dlhu
  Obmedzenia riešenia problému
  Financovanie deficitu štátneho rozpočtu a štátneho dlhu
  Verejné výdavky
  Tri rôzne pojmy
  Podstata a funkcie verejných výdavkov
  Historicky najstaršími verejnými výdavkami sú výdavky na
  Verejné projekty a verejné výdavkové programy
  Kvantifikácia verejných výdavkov
  Faktory ovplyvňujúce objem, štruktúru a dynamiku verejných výdavkov
  Prejav neekvivalentnosti a nenávratnosti
  Štruktúra verejných výdavkov
  Metódy alternatívneho zabezpečovania verejných statkov (ASDA)