Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Právo - teória - prednášky

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2249
Posledná úprava
01.10.2016
Zobrazené
1 087 x
Autor:
kwakostyl
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem právo
- je veľmi ťažko vymedziť. Za právo stojí vždy donucovacia (mocenská) zložka štátu.
Právo musí obsahovať minimum morálky.

Podstata práva - bojová stránka
- sociálno-ekonomická stránka
- normatívna stránka

Právo je vôľa jednotlivca, kt. je při moci alebo zákon
Právo - súhrn právnych noriem, ktoré vytvárajú poriadok. Objektívny názor - jako súhrn právnych noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov vyjadrujúci objektívne, sociálne a historicky podmienenú vôľu osobitnej alebo štátom uznanej forme napokon je zabezpečené štátnou mocou.
Právny vzťah - spoločenský vzťah upravený právnou normou.
Pramene práva - sú spravidla formy, v ktorých je vyjadrené platné právo. Za prameň práva možno považovať právnu normu - právne pravidlo. Pramene práva - jedna z možností klasifikácie práva. Vychádza z toho či majú povahu písaného alebo nepísaného práva. So zreteľom na dva veľké právne systémy - kontinentálny a angloamerický rozlišujeme tieto pramene práva :

Kľúčové slová:

právo

obchodné meno

živnostenské oprávnenie

obchodné spoločnosti

trestné konanie

obchodný registerObsah:
 • 1. Pojem - právo
  4. Aplikácia pr. normy - individuálny pr akt
  5. Subjekty , objekty a obsah právneho vzťahu
  6. Právne skutočnosti
  7. Výklad práva
  8. Systém práva
  9. Orgány štátnej správy + moci
  10. Nr sr - jej postavenie a kompetencie
  11. Právne normy, ich štruktúra a druhy
  12. Vláda sr - jej postavenie a právomoc
  13. Ústava sr
  14. Miestne orgány štátnej správy a samosprávy
  15. Vznik pracovného pomeru
  16. Změna, skončenie pracovného pomeru
  17. Pracovný čas, čas odpočinku, dovolenka na zotavenie
  18. Mzda a náhrada mzdy
  19. Zodpovednosť za škodu spôsobenú organizácii
  20. Zodpovednosť organizácie za škodu spôsobenú pracovníkovi
  21. Trestno-právna zodpovednos
  22. Občiansko - právna zodpovednosť
  23. Sústava súdov sr
  24. Trestné konanie
  25. Občiansko-súdne konanie
  26. Opravné prostriedky v osk
  27. Výkony súdnych rozhodnutí v osk
  28. Pojem a předmět obchodného práva
  29. Obchodný zákonník
  30. Subjekty pr. vzťahov vznikajúce při podn. činnosti
  31. Pojem a druhy živností
  32. Subjekty oprávnené prevádzkovať živnosť
  33. Ohlasovacie a koncesované živnosti
  34. Zánik živnostenského oprávnenia
  35. Obchodné meno a jeho právna ochrana
  36. Právne úkony podnikateľských subjektov
  37. Právna úprava podnikania zahrah. osôb
  38. Obchodný register
  39. Právna ochrana hospodárskej súťaže
  40. Ochrana proti nekalej súťaži
  41. Ochrana proti obmedzovaniu súťaže
  42. Obch. spoločnosti a ich právna úprava
  43. Založenie a vznik obchodných spoločností
  44. Zrušenie a zánik obchodných společnosti