Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Matematika, fyzika, kinematika, tuhé teleso, tekutiny, energia (prednášky)

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41524
Posledná úprava
07.02.2013
Zobrazené
1 533 x
Autor:
elmer.fridrich
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
KINEMATIKA

Zaoberá sa popisom pohybu telies v priestore a čase, nezávisle na príčinách pohybu.

Pohyb
- zmena polohy objektu vzhľadom k vzťažnej sústave
- najzákladnejšia vlastnosť matérie, všetko je v neustálom pohybe

Vedieť popísať pohyb a predpovedať polohy telies je nesmierne dôležité. Popísať pohyb akéhokoľvek telesa v celej jeho zložitosti a prejavoch však nie je možné (pohyb translačný, rotačný, vibračný, pohyb jednotlivých častíc telesa)  v súlade so skúmanými časovo-priestorovými škálami musíme popis zjednodušovať. Bodová častica (hmotný bod) - vhodná na popis translačného pohybu. Napr.: pri popise pohybu Zeme po orbite okolo Slnka môžeme Zem považovať za časticu. Vzdialenosť Z - S je 1,51011 m. Do tejto dĺžky sa zmestí 4104 polomerov Zeme (6,4106 m). V mnohých situáciách však predstava o hmotnom bode stráca zmysel. 


Kvapaliny
majú základný význam pre náš život a prax. Z hľadiska fyziky sú však menej pochopené než tuhé látky a plyny (ak hovoríme o tekutinách, zahŕňame tam aj plyny).

Základná vlastnosť tekutín - môžu tiecť, prispôsobujú sa tvaru nádoby. Na rozdiel od tuhých látok (s atómami usporiadanými do kryštalickej mriežky), v tekutinách neexistuje tzv. ďaleký poriadok. Atómy (alebo molekuly) sa pohybujú okolo dočasných rovnovážnych polôh, potom sa chaoticky premiestňujú do polôh iných.

Správanie sa kvapalín (ich odozva na vonkajšie pôsobenie) závisí od charakteru časových zmien vonkajších síl - pri rýchle sa meniacich silách aj kvapalina sa správa ako tuhá látka; „tečie“ pri zmenách pomalých (v porovnaní s „dobou usadlého života“ molekuly). 

...

Kľúčové slová:

matematika

kinematika

sila

pohyb

tuhé teleso

energia

tekutina

vnútorná energia

ťažisko

PascalObsah:
 • Vektory
  Operácie s vektorm
  Skalárny súčin dvoch vektorov
  Derivovanie
  Integrovanie
  Určitý integrál
  Logaritmus pri základe e
  Exponenciálna funkcia
  Logaritmus
  Moderná fyzika
  Hustota a atómová hmotnosť
  Mól
  Rozmernosť
  Platné znaky (čísla)
  Klasická mechanika - dynamika
  Rovnomerný pohyb po kružnici
  Sila odporu
  Neinerciálne vzťažné sústavy
  Práca a energia
  Práca premennej sily
  Moment hybnosti
  Všeobecnejšie definície
  Kinetická energia rotácie
  Potenciálna energia
  Zákon zachovania mechanickej energie
  Mechanika tuhého telesa
  Špeciálne prípady zrýchleného pohybu
  Pohyb v rovine a v priestore
  Základné charakteristiky kvapalín
  Hydrostatický tlak
  Pascalov zákon
  Archimedov zákon
  Dynamika tekutín
  Bernoulliho rovnica
  Vnútorná energia
  Teplota a plyny
  Vplyv teploty na tuhé látky a kvapaliny
  Fázové prechody (zmeny skupenstva)
  Prvý zákon termodynamiky
  Tepelná kapacita
  Tepelná vodivosť
  Mikroskopický pohľad na tepelné javy
  Boltzmannove rozdelenie
  Tepelné efekty v reálnych látkach