Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Hospodárska politika - spracované podľa knihy a prednášok

«»
Prípona
.zip
Typ
prednášky
Stiahnuté
49 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40229
Posledná úprava
15.07.2012
Zobrazené
3 175 x
Autor:
matka1683291
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Druhy postupov a prostriedkov v hospod. politike
Hospodársku politiku
politiku hospodárstva je možno vymedziť ako zvláštnu oblasť konania a jej poznávania preto, že hospodárska činnosť ľudí má svoj pôvod v ich záujmoch.

Záujmami sa dotvára objektívno reálny (vecný) rozmer hospodárskej stránky života ľudskej spoločnosti o subjektívno vôľový rozmer.

Záujmy ľudí sú odvodené od zmyslovej povahy ich potrieb, a to cestou ich racionalizácie. Obsahujú v sebe tendenciu k ich uskutočneniu.

Od individuálnych a skupinových záujmov sa následne odvodzujú a obsahovo formujú (zosúlaďujú, koordinujú) programy - návody na praktické konanie ľudí, ktoré sú upriamené na zaobstaranie prostriedkov na uspokojovanie ich potrieb. 

Program už explicitne vyjadruje predpoklad, požiadavku na cieľavedomé konanie ľudí. Uskutočnenie programu začína jeho praktickým ideovým presadzovaním (oboznamovaním, vysvetľovaním, motivovaním ľudí) a vytváraním normatívnych, inštitucionálnych a fondových podmienok na jeho naplnenie.

Konanie ľudí, ktorého forma a obsah má účel pripraviť podmienky na úspešné uskutočnenie, vykonanie programu, ktorý je odvodený od záujmov ľudí, označujeme ako politickú činnosť. V hospodárskej oblasti je označovaná ako hospodárska politika.

Pre prax hospodárskej politiky sú príznačné javy štruktúrne a transformačno-činnostné. Ľudia svojou zámernou činnosťou sa snažia o zmenu seba, svojho správania a zmenu podmienok v okolitej skutočnosti tak, aby dosiahli či uľahčili si získavanie prostriedkov na uspokojovanie svojich potrieb. 

Ich zámerná činnosť zahŕňa v sebe najrôznejšie komplexné a čiastkové ciele, prostriedky, nástroje ich dosahovania, s nimi spojené činnosti, ich metódy, predmety činnosti a ich následky vo forme opatrení, zásahov, normatívnych produktov, obmedzení, motivačných podnetov a iných produktov, služieb.

Z poznávacieho hľadiska sú tradične v popredí ciele a nástroje hospodárskej politiky.

Menej pozornosti sa venuje otázkam postupov, ktoré sú príznačné pre hospodársko-politickú činnosť. Pritom úspech hospodárskej politiky sa spája práve so správnosťou voľby a priradenia prostriedkov k postupom s ohľadom na stanovené ciele...

Kľúčové slová:

hospodárska politika

prednášky

kniha z hospodárskej politikyObsah:
 • Druhy postupov a prostriedkov v hospod. politike
  Hospodárska politika a národné hospodárstvo
  Nositelia a nástroje hospodárskej politiky
  Vplyv globalizácie a integrácie na hospodársku politiku
  Politika hospodárskej súťaže
  Stabilizačná politika
  Dôchodková (príjmová) politika
  Menová politika
  Potreby človeka a ľudí
  Rozpočtová politika
  Sociálna politika
  Štruktúrna politika
  Vonkajšia hospodárska politika
  Zahranično-obchodná politika

Zdroje:
 • Vincúr, P. a kol.(2007): Teória a prax hospodárskej politiky,
 • Učebnica Teória a prax hospodárskej politiky, 2007
 • Ústava Slovenskej republiky
 • Aktuálne Programové vyhlásenie vlády SR
 • Publikovaný aktuálny Štátny rozpočet SR