Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Vypracované tézy z pedagogiky na štátne záverečné skúšky

«»
Prípona
.rar
Typ
poznámky
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11724
Posledná úprava
20.12.2018
Zobrazené
1 702 x
Autor:
alena114
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. PEDAGOGIKA AKO VEDA O VÝCHOVE
- VYMEDZENIE POJMU PEDAGOGIKA,
- VZNIK, VÝVOJ, PREDMET PEDAGOGIKY,
- SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH VIED.


VYMEDZENIE POJMU PEDAGOGIKA:
Pojem pedagogika:
- vo všeobecnosti vyjadruje všetko, čo súvisí s výchovou, vzdelávaním a vyučovaním v škole, ale aj v celej spoloč-nosti,
- je to aj vyučovací predmet - súčasť prípravy učiteľov,
- vyjadruje učenie, sústavu vied o výchove,
- ale tiež vedu zaoberajúcu sa vzdelávaním a výchovou v najrôznejších sférach života spoločnosti,

Pedagogika ako teória je veda,
- ktorá sa zaoberá výchovou,
- skúma podstatu a zákonitosti výchovy,
- objasňuje ciele, metódy, formy a ostatné prostriedky výchovy,
- stanovuje smernice pre organizovanie a riadenie výchovného procesu na základe zovšeobecnených empirických skúsenosti a poznaných zákonitosti.
- korene má v starovekom GRÉCKU - je odvodený z gréckeho .slova paidagogos - voditeľ detí - tzn. vzdelaný otrok, ktorý bol poverený starostlivosťou o deti.

Rozvoj vied a techniky, narastanie nových poznatkov si vynútili rozšírenie a prehĺbenie výchovy a vzdelávania človeka ako celoživotný, permanentný proces. V dôsledku toho vznikli a v súčasnosti sa rozvíjajú nové pedagogické obory - andragogika - teória výchovy a vzdelávania dospelých, gerontagogika - gerontov, t.j. osôb, ktorý prekročili produktívny vek. V súčasnosti je pedagogika tak často používaný pojem, že sa nad ním nikto nepozastavuje a zdá sa mu úplne zrozumiteľný. Vo všeobecnosti vyjadruje všetko, čo súvisí s výchovou, vzdelávaním a vyučovaním v škole, ale aj v celej spoločnosti. V odbornej terminológii pedagogika vyjadruje učenie, sústavu vied o výchove.

Kľúčové slová:

pedagogika

výchovný činitel

obsah vzdelania

humanistické prístupy

vyučovacie metódy

brainstormingObsah:
 • 1. Pedagogika ako veda o výchove
  - vymedzenie pojmu pedagogika,
  - vznik, vývoj, predmet pedagogiky,
  - systém pedagogických vied.
  2. Rodina ako základný činiteľ výchovy
  - výchovné prostredie rodiny,
  - funkcie rodiny,
  - druhy výchovných prístupov rodičov.
  3. Škola ako výchovný činiteľ
  - podstata a funkcie školy,
  - školský systém, stupne a typy škôl,
  - alternatívne školstvo, príčiny vzniku, znaky alternatívnych škôl.
  4. Pedagogická komunikácia
  - vymedzenie pojmu pedagogická komunikácia,
  - základná jednotka komunikácie (komunikačné spojenie) a jej prvky,
  - poruchy komunikácie medzi mov a žiakom,
  - cieľ pedagogickej komunikácie.
  5. Didaktika ako veda
  - vymedzenie pojmu didaktika,
  - predmet didaktiky,
  - všeobecná didaktika a špeciálne didaktiky.
  6. Obsah vzdelania
  - vymedzenie pojmu vzdelanie a vzdelávanie,
  - ciele a obsah vzdelania,
  - učebný plán, učebné osnovy,
  - hľadiská pre výber obsahu vzdelania.
  7. Teoretické základy vyučovacieho procesu
  - vymedzenie pojmu vyučovací proces,
  - ciele vyučovacieho procesu,
  - spoločenské, gnozeologické, psychologické, logické základy,
  - podmienky vyučovacieho procesu.
  8. Humanistické prístupy k vyučovaniu
  - vymedzenie pojmu humanizmus,
  - humanizácia vyučovacieho procesu,
  9. Princípy vyučovania
  - vymedzenie pojmu princíp vyučovania,
  - princíp vedeckosti, uvedomelosti, aktivity, názornosti, primeranosti, trvácnosti, systematickosti, individuálneho prístupu.
  10. Vyučovacie metódy
  - vymedzenie pojmu vyučovacej metódy,
  - klasifikácia vyučovacích metód,
  - motivačné, expozičné, fixačné, diagnostické metódy vyučovania,
  - brainstroming, situačné a inscenačné metódy,
  - účinnosť vyučovacej metódy.
  11. Učebné pomôcky a didaktická technika
  - pojem učebných pomôcok a didaktickej techniky,
  - didaktické aspekty využívania učebných pomôcok a didaktickej techniky.
  12. Organizačné formy vyučovania
  - vyučovacia hodina,
  - vyučovací deň.
  13. Príprava mov na odborný výcvik
  - analýza priebehu vyučovania v odbornom výcviku,
  - tvorivosť v práci mov.
  14. Koncepcie vyučovania
  - skupinové vyučovanie (pozitíva, negatíva),
  - problémové vyučovanie (pozitíva, negatíva).
  15. Výchova
  - vymedzenie pojmu výchova,
  - predmet výchovy,
  - cieľ a obsah výchovy,
  - podmienky výchovy (vnútorné, vonkajšie, vlastná aktivita),
  - činitele rozvoja osobnosti.
  16. Výchovný proces
  - vymedzenie pojmu výchovný proces,
  - priebeh výchovného procesu jednotlivca a skupiny.
  17. Princípy a zásady výchovy
  - vymedzenie pojmov princíp a zásada,
  - princíp názorového pluralizmu, demokracie, humanizmu, sociálneho konsenzu vo výchove, jednoty teórie a praxe.
  18. Metódy výchovy
  - klasifikácia metód,
  - metóda presvedčovania, cvičenia a navykania, mravného hodnotenia, príkladu.
  19. Mravná výchova
  - etika,
  - morálka ako spoločenský jav,
  - obsah mravnej výchovy (výchova k vlastenectvu, k disciplíne, humanizmu a demokracii, výchova vôľových a charakterových vlastností, výchova k prosociálnosti, výchova k manželstvu a rodičovstvu).
  20. Pedagogická diagnóza
  - pojem pedagogickej diagnózy,
  - subjektívne a objektívne prekážky poznávania osobnosti,
  - metódy poznávania jednotlivca a skupiny.
  21. Osobnosť majstra odbornej výchovy
  - požiadavky kladené na osobnosť majstra odbornej výchovy v tradičnej a humanistickej pedagogike,
  - význam autority majstra odbornej výchovy.