Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Sociálna patológia - poznámky

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
72 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4809
Posledná úprava
18.10.2017
Zobrazené
6 991 x
Autor:
student3
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Charakteristika a predmet sociálnej patológie:
Sociálna patológia - pojem viacerých významov, označuje vedu, študijný predmet, spoločensky nežiadúce javy v spoločnosti. Ide o súhrnný pojem pre označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiadúcich spoločenských javov. Patria sem aj sankcionované formy deviantného správania, ako aj štúdium príčin ich vzniku a existencie. (Ondrejkovič,2001)
Sociálnopatologické javy sú predmetom skúmania mnohých vied, napr. psychológie, kriminológie, biológie, medicíny, sociológie, sociálnej práce... V súčasnosti patrí sociálna patológia do systému sociologických vied ako odvetvová veda sociológie, ktorá skúma negatívne javy vyskytujúce sa v spoločnosti. (Ondrejkovič,P.1999)
Autorom pojmu sociálna patológia je anglický filozof a sociológ Herbert Spencer, ktorý hľadal paralelu medzi biologickou a sociálnou patológiou. E. Durkheim (FR) - jeden zo zakladateľov vedeckej sociológie, považoval sociálnu patológiu za vedu o chorobách a nepriaznivých skutočnostiach, činoch a správaní, ktoré sa odchyľujú od stanovených noriem. Zaoberal sa najmä problémami kriminality a samovražednosti.

Klasifikácia sociálnopatologických javov:
Sociálnopatologické javy sa odvodzujú od „normality spoločnosti“. Sociálne normy môžeme definovať aj ako pravidlá pre vedomé sociálne konanie prijaté a akceptované spoločnosťou.
Klasifikácia sociálnopatologických javov vo vzťahu k sociálnym normám podľa Ondrejkoviča:
- konformné - je v súlade s normami spoločnosti
- nonkonformné - nápadné, provokujúce sociálne správanie, ale ešte je v rámci tolerančného limitu, spoločnosť ho ešte akceptuje
- deviantné - odchýlne od normality, v ďalšom členení na disociálne, asociálne (antisociálne), delikventné, kriminálne
Sociálna deviácia znamená odchýlku od štandardizovaného sociálneho správania. Každá spoločnosť si tvorí vlastné normy správania i sankcie za ich nedodržiavanie. Najťažšou formou deviantného správania je kriminálne správanie, je sankcionované trestným zákonom.
V súčasnosti do sociálnopatologických javov patrí: kriminalita a delikvencia, patologické závislosti (drogová,kultová..), samovražednosť, prostitúcia a pohlavné choroby, patológia rodiny (syndróm CAN), agresivita a šikanovanie, xenofóbia a rasizmus.
Do skupiny nežiadúcich spoločenských javov a sociálnych problémov patria: chudoba, nezamestnanosť, dopravná nehodovosť... Sociálna práca sa problémom sociálnopatologických javov zaoberá teoreticky i prakticky, preventívne i kuratívne.


Kľúčové slová:

sociálna patológia

sociálna práca

sociálne deviácie

kriminalita

syndróm

prostitúcia

drogová závislosťObsah:
 • 1.) Úvod do sociálnej patológie
  - charakteristika sociálnej patológie
  - predmet sociálnej patológie
  - klasifikácia sociálnopatologických javov

  2.) Teórie sociálnych deviácií
  - biologická teória
  - biosociologická teória
  - psychologická teória
  - sociologická teória
  - polyetiologická teória

  3.) Delikvencia a kriminalita ako spoločenský problém
  - vymedzenie základnej terminológie
  - teórie delikvencie a kriminality
  - príčiny delikvencie a kriminality
  - prevencia kriminality v Slovenskej republike
  - špecifiká a príčiny rómskej kriminality
  - probačná a mediačná služba
  - vývojové tendencie kriminality v SR

  4.) Drogové závislosti ako sociálnopatologický jav
  - základná terminológia
  - typológia drogových závislostí
  - legálne drogy
  - nelegálne drogy
  - faktory vzniku drogových závislostí
  - prevencia drogových závislostí
  - úloha sociálnej práce v prevencii drogových závislostí

  5.) Patologické hráčstvo ako sociálnopatologický jav
  - charakteristika pojmov
  - druhy hazardných hier
  - faktory vzniku hráčskej závislosti
  - štádiá rozvoja patologického hráčstva
  - prevencia patologického hráčstva

  6.) Kultová závislosť
  - spoločenské východiská kultovej závislosti
  - základná charakteristika deštruktívnych kultov a siekt
  - typy deštruktívnych kultov a siekt
  - priebeh náboru do sekty
  - príčiny expanzie kultov a siekt v súčasnosti
  - dôsledky členstva v deštruktívnom kulte a sekte
  - prevencia kultovej závislosti

  7.) Iné patologické závislosti
  - workoholizmus
  - počítače, internet, mobilné telefonovanie,..
  - nakupovanie
  - závislosť od sexu
  - poruchy príjmu potravy
  8.) Samovražednosť ako spoločenský problém
  - charakteristika pojmov
  - historické aspekty samovrážd
  - klasifikácia samovrážd
  - etiológia samovrážd
  - príčiny samovrážd
  - prostriedky a spôsoby samovrážd
  - vývojové tendencie samovrážd v SR
  - prevencia samovrážd

  9.) Šikanovanie ako spoločenský problém
  - charakteristika a druhy šikanovania
  - príčiny a dôsledky šikanovania
  - prevencia šikanovania

  10.) Prostitúcia a iné sexuálne deviácie
  - charakteristika pojmov
  - historické aspekty prostitúcie
  - druhy prostitúcie
  - príčiny prostitúcie
  - prevencia prostitúcie
  - iné sexuálne deviácie
  - riešenie prostitúcie v SR

  11.) Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí - syndróm CAN
  - syndróm CAN
  - vývoj pojmu CAN
  - základné formy syndrómu CAN
  - úlohy sociálneho pracovníka pri prevencii a riešení syndrómu CAN

  12.) Rizikové subkultúry súčasnej mládeže
  - prístupy k subkultúre z aspektu spoločenských vied
  - typy mládežníckych subkultúr
  - funkcie subkultúry súčasnej mládeže
  - základná charakteristika vybraných mládežníckych subkultúr

  13.) Nežiadúce a negatívne spoločenské javy a úlohy sociálnej práce pri ich riešení
  - chudoba a bieda
  - nezamestnanosť
  - bezdomovectvo
  - populačná nerovnováha
  - extrémizmus

Zdroje:
 • Hroncová Jolana - Kraus Blahoslav a i.:Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov (Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Pedagogická fakulta
 • ISBN 80-8083-223-4)