Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Dane - Daňovníctvo

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
128 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
1504
Posledná úprava
05.01.2016
Zobrazené
1 829 x
Autor:
akibag
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dane
- predstavujú hlavný zdroj príjmov ŠR
- sú najdôležitejším nástrojom ekonomiky štátu
- štát vie nimi ovplyvniť rozvoj jednotlivých odvetví, regulovať výrobu a spotrebu, dopyt a ponuku, podporovať vývoz, ...

DAŇ je povinná zákonom určená, spravidla sa opakujúca platba, ktorú odvádzajú FO a PO štátu v určenej výške a v stanovených lehotách!!! Naša nová Daňová sústava je platná od r. 1993 s účinnosťou od 01.01.1993, kedy nadobudol platnosť Zákon o ústave daní č. 212/92 Z.z., platný dodnes v znení neskorších noviel a predpisov.

Kľúčové slová:

dane

ekonomika

trhové hospodárstvo

DPH

daňová povinnosť

daňovníctvoObsah:
 • 1. Aké funkcie plnia dane v ekonomike založenej na zásadách trhového hospodárstva?
  2. Aké princípy a aké zásady sa uplatňujú v daňovej politike určitého štátu?
  6. V ktorých prípadoch môže byť výroba vybraných výrobkov oslobodená od dane?
  7. Charakteristika zdaniteľných obchodov v rámci DPH uplatňovanej v SR po jej vstupe do EÚ?
  8. Okruh oslobodených zdaniteľných obchodov v rámci DPH uplatňovanej v SR po jej vstupe do EÚ
  9. Podmienky pre uplatnenie odpočtu DPH z prijatých zdaniteľných obchodov u platiteľa dane? Charakter nadmerného odpočtu?
  10. Podmienky registrácie zdaniteľných osôb za platiteľa DPH, resp. podmienky zrušenia registrácie?
  11. Zdaňovanie príjmov FO so zameraním na špecifiká jednotlivých druhov príjmov (zo závislej činnosti, z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu atď.)
  12. Vyčíslenie základu dane z príjmu FO a daňovej povinnosti (nezdaniteľná časť základu dane, daňový bonus)
  13. Charakteristika zdaňovania príjmov PO (rozdelenie daňových subjektov podľa príslušnosti k územiu SR a podľa charakteru činnosti, vymedzenie predmetu dane z príjmu PO)
  14. Spôsob vyčíslenia základu dane z príjmu PO (pripočítateľné a odpočítateľné položky od výsledku hospodárenia alebo od rozdielu medzi príjmami a výdavkami)
  15. Charakteristika daňových výdavkov (náklady, ktoré je možné uplatniť vo výdavkoch len do určitej výšky alebo pri splnení určitých predpokladov, náklady, ktoré nie je možné uplatniť vo výdavkoch, náklady pri finančnom prenájme)
  16. Charakteristika hmotného a nehmotného majetku pre účely uplatňovania daňových odpisov v zákone o dani z príjmov.
  17. Odpočet daňovej straty (prípadne jej časti) vykázanej za určité zdaňovacie obdobie u daňovníkov dane z príjmu FO resp. dane z príjmu PO
  18. Príjmy oslobodené od dane z príjmu FO resp. dane z príjmu PO
  19. Základná charakteristika dane z nehnuteľností, jednotlivé jej súčasti, kompetencie správcov dane.
  20. Základná charakteristika dane z motorových vozidiel, členenie vozidiel podľa spôsobu výpočtu daňovej povinnosti, kompetencie VÚC pri realizácii tejto dane.