Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 515   projektov
2 nových

Ako písať bakalársku a diplomovú prácu

«»
Prípona
.pdf
Typ
manuál
Stiahnuté
552 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2989
Posledná úprava
30.03.2017
Zobrazené
14 036 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD

Vyvrcholením študijného úsilia na vysokej škole je vypracovanie záverečnej - bakalárskej alebo diplomovej práce. Jej obhájenie spolu s úspešným absolvovaním záverečnej resp. štátnej skúšky je métou, zakončujúcou jednu z etáp profesijnej prípravy študentov. Napísanie kvalitnej záverečnej práce kladie nároky na vedomosti, schopnosti i čas študentov. Nakoľko ide zvyčajne o prvú samostatnú odbornú prácu väčšieho rozsahu, treba venovať náležitú pozornosť tak príprave na jej vypracovanie, vlastnému písaniu ako aj obhajobe. Zámerom pomôcky je podať študentom pomocnú ruku pri zvládaní tejto úlohy. Pri jej tvorbe sme sa snažili zdôrazniť význam rešpektovania príslušných zákonov, medzinárodných a slovenských technických noriem, využili sme názory viacerých autorov, niektoré zaužívané zvyklosti písania kvalifikačných prác ako aj vlastné skúsenosti.

Obsah príručky je štruktúrovaný do šiestich kapitol. V prvej je charakterizovaný význam záverečnej bakalárskej a diplomovej práce a jej funkcia s vyjadrením všeobecných požiadaviek na obsah a formu kvalifikačnej práce tohto druhu. V ďalších častiach sú prezentované poznatky a praktické rady pre postup v celom procese spracovania práce - od výberu témy, stanovenia štruktúry, vypracovania jej jednotlivých častí, dodržiavania noriem formálnej úpravy až k príprave na jej obhajobu. V prílohách sú uvedené vzory formálnej úpravy vybraných strán a častí práce. Z hľadiska formy a štruktúry je pomôcka platná pre vypracovanie záverečných prác absolventov bakalárskeho programu štúdia a diplomových prác druhého (magisterského, inžinierskeho) stupňa vysokoškolského vzdelávania. Požiadavky použitých noriem platia i pre písanie kvalifikačných prác vyššej úrovne (rigorózne, dizertačné a habilitačné práce) a primerane aj pre písanie prác spracovávaných v priebehu štúdia (semestrálne práce, súťažné práce študentskej vedeckej činnosti a pod.) .

Pomôcka rešpektuje medzinárodné a slovenské štandardy a normy, viažuce sa na obsah a formu písomných záverečných a kvalifikačných prác, najmä ISO 7144 z r. 1986 Documentation. Presentation of theses and similar documents (Dokumentácia - Úprava diplomových a kvalifikačných prác a podobných dokumentov), STN ISO 2145 z r. 1997 Číslovanie kapitol a podkapitol v písaných dokumentoch, STN 01 1301 z r. 1983 Veličiny, jednotky a rovnice. Společné ustanovení, STN 01 1300 z r.1987 Zákonné měřící jednotky a STN ISO 690, 1998: Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, ISO ČSN 690 - 2. 2000. Informace a dokumentace. Bibliografická citace. Část 2. Autori v nej aplikujú poznatky z príslušnej odbornej literatúry a akceptujú ustanovenia Študijného poriadku Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Kľúčové slová:

diplomová práca

bakalárska práca

dizertačná práca

spracovávanie témy

úprava práce

štruktúrovanie

obhajobaObsah:
 • Úvod 5
  1 Význam bakalárskej a diplomovej práce v procese zavŕšenia štúdia na vysokej škole 6
  2 Postup spracovávania vybranej témy 7
  3 Obsah a štruktúra bakalárskej a diplomovej práce 9
  4 Formálna úprava bakalárskej a diplomovej práce 11
  5 Citovanie a zoznam bibliografických odkazov 16
  6 Obhajoba bakalárskej a diplomovej práce 20
  7 Záver 23
  Zoznam použitej literatúry 23
  Zoznam príloh 24