Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3219
Posledná úprava
08.05.2017
Zobrazené
2 037 x
Autor:
octaviatdi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

0 Úvod
Slovenská republika sa 1. mája 2004 stala členským štátom Európskej únie. Od tohto dňa sú pre Slovenskú republiku záväzné pôvodné zmluvy a právne záväzné akty orgánov Európskych spoločenstiev a Európskej únie. Komunitárne a úniové právo1 zaväzuje nielen Slovenskú republiku ako štát, ale tiež v mnohých oblastiach zakladá práva a povinnosti pre fyzické a právnické osoby.

Kľúčové slová:

komunitárne právo

právo

ústava

súd

deľba mociObsah:
 • Obsah 5
  0 Úvod 7
  1 Zásada prednosti komunitárneho práva 9
  1.1 Súdny dvor európskych spoločenstiev 9
  1.1.1 Konania pred súdnym dvorom es 10
  1.1.2 Význam súdneho dvora es pre európsku integráciu 11
  1.2 Zásada prednosti v rozhodnutiach esd 12
  1.2.1 Prednosť pred zákonmi 12
  1.2.2 Prednosť pred ústavami 13
  1.2.3 Objekt prednosti 15
  1.2.4 Povinnosť súdu členského štátu „ignorovať“ vnútroštátnu normu 16
  1.2.5 Povinnosť prijať dočasné opatrenie 18
  1.2.6 Povinnosť aplikovať komunitárne právo ex offo 19
  1.2.7 Povinnosti správnych orgánov 20
  1.3 Zhrnutie 21
  2 Zásada prednosti z perspektívy členských štátov 22
  2.1 Francúzsko 23
  2.2 Taliansko 24
  2.3 Nemecko 25
  2.3.1 Ochrana základných práv 26
  2.3.2 Kontrola aktov ultra vires 27
  2.3.3 Aplikačná prax 29
  2.4 Zhrnutie 30
  3 Komunitárne právo z perspektívy slovenskej republiky 32
  3.1 Ústava slovenskej republiky 32
  3.1.1 Prenos výkonu práv na es a eú 33
  3.1.2 Prednosť komunitárneho práva podľa ústavy sr 33
  3.1.2.1 Prednosť primárneho komunitárneho práva 34
  3.1.2.2 Prednosť sekundárneho komunitárneho práva 34
  3.1.2.3 Supralegalita alebo suprakonštitucionalita 35
  3.1.3 Komunitárne predpisy nepublikované v slovenskom jazyku 36
  3.2 Deľba moci medzi zákonodarnou a výkonnou zložkou 36
  3.2.1 Obmedzenie zákonodarných právomocí národnej rady sr 37
  3.2.2 Ústavný zákon o spolupráci nr sr a vlády v záležitostiach eú 37
  3.2.2.1 Výbor národnej rady sr pre európske záležitosti 39
  6
  3.2.3 Aproximačné nariadenie vlády 39
  3.3 Súdna moc a komunitárne právo 41
  3.3.1 Všeobecné súdy 41
  3.3.1.1 Povinnosť aplikovať komunitárne právo 41
  3.3.1.2 Povinnosť prijať dočasné opatrenie 43
  3.3.1.3 Zásada iura novit curia 43
  3.3.2 Ústavný súd slovenskej republiky 44
  3.3.2.1 Kontrola ústavnosti 44
  3.3.2.2 Ústavný súd a integrácia 45
  3.4 Predbežná otázka 47
  3.4.1 Fakultatívne prejudiciálne konanie 47
  3.4.1.1 Komunitárna definícia súdu 48
  3.4.1.2 Úprava prejudiálneho konania v procesných predpisoch 50
  3.4.1.3 Prvá predbežná otázka zo slovenskej republiky 51
  3.4.2 Obligatórne prejudiciálne konanie 52
  3.4.2.1 Súd poslednej inštancie 52
  3.4.2.2 Porušenie povinnosti iniciovať prejudiciálne konanie 53
  3.5 Zhrnutie 54
  4 Záver 56
  Zoznam použitej literatúry 58
  Monografie 58
  Odborné články 59
  Zoznam použitých súdnych rozhodnutí 61
  Rozhodnutia súdneho dvora európskych spoločenstiev 61
  Rozhodnutia spolkového ústavného súdu 64

Zdroje:
 • Európska únia v kontexte s právnym systémom Slovenskej republiky (Medzinárodná vedecká konferencia, Topoľčianky október 2004). Bratislava: Nadácia profesora Karola Planka, 2005. 230 s.
 • Ústavnoprávne aspekty vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (Medzinárodné vedecké sympózium). Bratislava: VO PF UK, 2004. 114 s.
 • BLAHOŽ, Josef, KLÍMA, Karel, SKÁLA, Josef a kol. Ústavní právo Evropské Unie. Aleš Čeněk: Dobrá voda 2003. 939 s.
 • BOBEK, Michal. Porušení povinnosti zahájiť řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES. Praha: C.H.Beck, 2004. 197 s.
 • BOBEK, Michal, KOMÁREK, Ján, PASSER, Jan M., GILLIS, Mark, Předběžná otázka v komunitárním právu, Praha: Linde Praha, a.s., 2005. 517 s.
 • CRAIG, Paul, DE BÚRCA, Gráinne. EU Law. Oxford: Oxford University Press, 2003. 1239 s.
 • DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky Komentár. Bratislava: Heuréka 2001. 307 s.
 • DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky Komentár. Bratislava: Heuréka 2004. 811 s.
 • KÁLESNÁ, Katarína. Právo Európskych spoločenstiev II. Bratislava: VO PF UK, 1992. 113 s.
 • KLUČKA Ján, MAZÁK Ján, a kol. Základy európskeho práva. Bratislava: Iura Edition, 2004. 536 s.
 • KRÁL, Richard, Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha: C.H.Beck, 2003. 101 s.
 • KRESÁK, Peter. Porovnávacie štátne právo. Bratislava: VO PF UK,1992. 453 s.
 • MRÁZ, Stanislav, POREDOŠ, František, VRŠANSKÝ, Peter. Medzinárodné verejné právo. Bratislava: VO PF UK, 2003. 379 s. 59
 • PÍTROVÁ, Lenka, POMAHAČ, Richard. Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora 1. díl. Praha: Linde Praha, a.s, 2000. 359 s.
 • POSLUCH, Marián, CIBULKA, Ľubor. Štátne právo Slovenskej republiky. Bratislava: Heuréka, 2006. 335 s.
 • PRUSÁK, Jozef. Teória práva. Bratislava: VO PF UK, 2001. 331 s.
 • SIMON, Denys. Komunitární právní řád. Praha: ASPI, 2005. 818 s.
 • STRÁŽNICKÁ, Viera. Základy práva Európskej únie I. Bratislava: Juga, 2003. 167 s.
 • VĚRNÝ, Arsèn, DAUSES, Manfred. Evropské právo se zaměřením na rozhodovací praxi Evropského soudního dvora. Praha: Ústav medzinárodních vztahů, 1998. 447 s.