Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Stravovanie seniorov v kontexte kvality života

«»
Prípona
.docx
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47768
Posledná úprava
22.05.2020
Zobrazené
273 x
Autor:
aducha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Diplomová práca s kvantitatívnym výskumom - stravovanie seniorov.

Problematika kvality života seniorov sa za posledné roky stala často diskutovanou témou . V roku 2009 vypracovala Európska únia Správu o starnutí obyvateľstva pod názvom „Riešenie otázky vplyvu starnutia obyvateľstva v EU“. Podľa tejto správy v nasledujúcich desaťročiach dospeje Európa k podstatne staršiemu obyvateľstvu. Sledujúc prognózy na Eurostate je každému jasné, že Európa starne a že mladí pracujúci ľudia budú stále ťažšie a ťažšie zarábať na dôchodky seniorov. Jedným z opatrení je možnosť ešte v produktívnom veku sa zapojiť do druhého a tretieho piliera dôchodkového sporenia, no táto možnosť je dlhodobá a nerieši súčasnú situáciu seniorov, ktorí sú vo veku poberania starobného dôchodku už teraz. A vôbec, za 30 rokov sporenia sa s našimi vkladmi môže stať čokoľvek, dokonca sa dôchodkového veku ani nemusíme dožiť, preto je lepšie hľadať vhodnejšie riešenia.

Kľúčové slová:

seniori

stravovanie

výživa

kvalita životaObsah:
 • Úvod
  1 Seniori v kontexte kvality života
  1.1 Kvalita života
  1.2 Kvalita života a výskum
  1.3 Stravovanie a výživa v kontexte kvality života v košickom samosprávnom kraji
  1.4 Plán sociálneho rozvoja v košickom samosprávnom kraji
  2 Postavenie sociálneho pracovníka v práci so seniormi
  2.1 História a metódy sociálnej práce so seniormi
  2.2 Súčasné trendy starnutia a výzvy európskej únie seniorov
  2.3 Životný štýl, stravovanie a výživa seniorov
  2.4 Nutrične podmienené ochorenia seniorov
  3 Empirická časť
  3.1 Cieľ práce
  3.2 Hypotézy prieskumu
  3.3 Prieskumná vzorka a metódy prieskumu
  3.4 Grafické spracovanie prieskumu
  3.5 Diskusia a odporúčania pre prax
  Záver
  Prílohy

Zdroje:
 • BIANCHI, G. 2005. Dá sa kvalita života merať? In: Životné prostredie, roč. 39, č. 6, s. 285 - 289, 2005.
 • ĎURKECH, B a kol. 2015. Súčasný stav a možný vývoj kvality života rodiny profesionálneho vojaka. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš Katedra spoločenských vied a jazykov, 2015. 425 ISBN: 978-80-8040-499-4.
 • European Commission 2012[online]. Brusel: European Commission, 2012. [online]. [cit. 2019-08-20]. Dostupné na internete: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Archive:Population_change_at_regionar_level/sk%3E.
 • GAJDOŠ, J. - RUČINSKÝ, R. 2010. Kvalita života - vybrané problémy. Košice: Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2010. Národná a regionálna ekonomika VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Herľany, 13. - 15. október 2010. s. 296-305. ISBN 978-80-553-0517-2.
 • HORŇÁK, M. - ROCHOVSKÁ, A. 2007. Vybrané aspekty kvality života vo vnútorných perifériách Slovenska. In: Geographia Cassoviensis I, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, pp. 55-60. ISSN 1337-6748.
 • IRA, V. - ANDRÁŠKO, I. 2007. Kvalita života z pohľadu humánnej geografie. In: Geografický časopis, 2007, roč. 59, č. 2. pp. 159 - 179. ISSN 0016-7193.
 • IŠTOK, R. - ANGELOVIČ, M. 2012. Vybrané teoreticko - metodologické aspekty výskumu kvality života s prihliadnutím na prihraničné regióny. In: Folia geographica 20, ISSN 1336-6157. 2012, č. 20, s. 93-94.
 • KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2013. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja v programovacom období 2007 - 2013. [online].[cit. 2019.04.03].Dostupné na internete: < https://web.vucke.sk/files/dokumenty/pub/regionalny_rozvoj/phsr/kap03-8.pdf >
 • KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 2016. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022. Košice: Košický samosprávny kraj, 2016. [online].[cit. 2019.04.03]. Dostupné na internete:
 • KUŽELA, L. 2006. Specifické požadavky na výživu ve stáří. Praktické lékárenství, 2006, roč.2, č.5, s.239-242. ISSN 1801-2434.
 • KRAJČÍK, Š. 2006. Geriatria pre sociálneho pracovníka. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety - Katedra sociálnej práce, 2006. 96s. ISBN 80-969449-8-3.
 • KVĚTENSKÝ, J. - LACKO, A. 2005. Historický prehľad vývoja výživy človeka. Skriptá - učebné texty. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2005. 35s. ISBN 80-8084-040-7.
 • LITOMERICKÝ, Š. a kol. 1993. Gerontológia a geriatria. Bratislava: Teleflash, 1993. 279s. ISBN 80-9005-455-2.
 • LOZOVSKAJA, E. G. et al. 2001. Istorija sociaľnoj raboty v Rossii. Volgograd: Vydavateľstvo VolGU, 2001. 72s. ISBN 5-85534-518-1. [online].[cit. 2019.04.03]. Dostupné na internete: