Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Rozvod manželstva a jeho sociálne a právne aspekty

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
5,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47537
Posledná úprava
15.04.2019
Zobrazené
1 390 x
Autor:
luthiel
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ABSTRAKT

Rozvod manželstva a jeho sociálne a právne aspekty. [Diplomová práca]/- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava; Katedra sociálnej práce Bratislava. - Školiteľ: Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister sociálnej práce. - Bratislava: Katedra sociálnej práce, 2014. 81s.

Rozvod manželstva a jeho sociálne a právne aspekty

Diplomovaná práca sa zaoberá rozvodom manželstva a jeho sociálnymi a právnymi aspektmi. Oblasť rozvodovosti manželstva, jeho dopadov na členov rodiny je momentálne značne diskutovanou témou, pretože rodina ako taká prekonáva krízu v súčasnosti, na čom má veľký vplyv aj rozvodovosť. Práca rozoberá rodinu a manželstvo ako dve úzko späté inštitúcie. V práci sa zaoberáme kritickými faktormi, ktoré môžu zapríčiniť rozvod manželstva. Ďalej sa venujeme definícii a bližšiemu popisu rozvodu a rozvodovosti s jej príčinami na Slovensku. Nakoľko je rozvod komplikovanou situáciou pre každého člena rodiny, je tu často krát nevyhnutná pomoc zo strany sociálneho pracovníka. Rozvod u nás má svoju postupnosť od podania návrhu na súde až po právoplatné rozhodnutie súdu, právne aspekty rozvodu sme priblížili v práci. Prieskumom, ktorý sme robili formou dotazníka medzi klientmi oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sme zistili skutočnosti na základe ktorých sme sa pokúsili o formuláciu záverov a odporúčaní pre prax.

Kľúčové slová:

manželstvo

rozvod

právne aspektyObsah:
 • ÚVOD 10
  1 MANŽELSTVO A RODINA 12
  1.1 VYMEDZENIE POJMOV 13
  1.2 ŠTÁDIÁ MANŽELSTVA A RODINY 15
  1.3 FUNKCIE RODINY 16
  1.4 RODINNÉ PROSTREDIE A JEHO PORUCHY 17
  1.5 RIZIKOVÉ FAKTORY MANŽELSTVA A MANŽELSKÁ KRÍZA 18
  1.6 ZÁNIK MANŽELSTVA 20
  2 ROZVOD 22
  2.1 DEFINÍCIA ROZVODU 23
  2.2 PRÍČINY ROZVODU 24
  2.3 ŠTÁDIÁ ROZVODU 26
  2.4 ROZVODOVOSŤ A FAKTORY, KTORÉ JU OVPLYVŇUJÚ 27
  2.5 SOCIÁLNA PRÁCA S RODINOU V ROZVODOVOM KONANÍ 28
  2.5.1 Sociálna práca s rodinou 29
  2.5.2 Rodinná terapia a rodinné poradenstvo 31
  2.5.3 Sociálny pracovník a rodina v procese rozvodu 32
  2.5.4 Princípy práce sociálneho pracovníka s rodinou 33
  3 SOCIÁLNE A PRÁVNE ASPEKTY ROZVODU MANŽELSTVA 35
  3.1 PRÁVNE ASPEKTY ROZVODU 35
  3.1.1 Návrh na rozvod 36
  3.1.2 Konanie o rozvode manželstva 37
  3.1.3 Rodičovské práva a povinnosti 38
  3.1.4 Striedavá osobná starostlivosť 40
  3.1.5 Kolízny opatrovník 41
  3.2 SOCIÁLNE ASPEKTY ROZVODU MANŽELSTVA 42
  3.2.1 Následky rozvodu na manželov 43
  3.2.2 Následky rozvodu na deti 44
  3.2.3 Osobnosť dieťaťa v rozvodovom konaní 46
  4 PRIESKUMNÁ ČASŤ 48
  4.1 CIEĽ PRIESKUMU 48
  4.2 PRIESKUMNÝ PROBLÉM A HYPOTÉZY 49
  4.3 PRIESKUMNÁ VZORKA 50
  4.4 PRIESKUMNÉ METÓDY 50
  4.5 ORGANIZÁCIA A METÓDY SPRACOVANIA PRIESKUMU 51
  4.6 SPRACOVANIE ÚDAJOV PRIESKUMU 52
  4.7 DISKUSIA A ODPORÚČANIA PRE PRAX 65
  ZÁVER 70
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 72
  PRÍLOHY 76

Zdroje:
 • BAKALÁŘ, E. 2006. Rozvodová tematika a moderní psychologie. 1.vyd. Praha:Karolinum,. 124 s. ISBN 80-246-1089-2
 • BAKALÁŘ, E., MATĚJČEK, Z., NOVÁK, D., NOVÁKOVÁ, M.. 1996. Průvodce rozvodem pro všechny zúčastněn., Lidové noviny: Praha. 256 s. ISBN 80-7106-15703
 • GABURA, J. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca. 222 s. ISBN 80-89185-10-X.
 • GABURA, J. 2006 Sociálna práca s rodinou. Bratislava: OZ Sociálna práca. 1.vyd. 60s.
 • GARDNER, R. 1991. Rozvod a čo ďalej?. Martin: Osveta. 224s. ISBN 80-217-0328-8
 • GAVORA, P. 2007. Sprievodca metodológiou kvalitatívneho výskumu. 2. vyd. Bratislava :
 • Vydavateľstvo Univerzity Komenského. 230 s. ISBN 978-80-223-2317-8.
 • GAVORA, P. 2008. Úvod do pedagogického výskumu. 4. rozšírené vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského. 272 s. ISBN 978-80-223-2391-8.
 • HRONCOVÁ, J. - HUDECOVÁ, A. - MATULAYOVÁ, T. 2000. Sociálna pedagogika a sociálna práca. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB BB. ISBN 80 - 8055 - 427 - 7
 • KASANOVÁ, A., 2008. Sprievodca sociálneho pracovníka 1. Rodina a deti. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva. 2008. 449 s. ISBN 978-80-8094-277-9.
 • KECKÉŠOVÁ, M. 2005. Základy rodinného práva. 1.vyd. Obč. združenie Sociálna práca. Bratislava. 133 s. ISBN 80-89185-13-4
 • KLIMEŠ, J. 2005. Partneri a rozchody. Praha. 239 s. ISBN 80-7367-045-3
 • KRATOCHVÍL, S. 2000. Manželská terapie. Praha : Portál. 255 s. ISBN 80-7367- -048-8.
 • LÁSZLO, K. : Ako písať seminárne, záverečné a diplomové práce. 1.vyd., BanskáBystrica: 2003. ISBN 80-8055-822-1
 • LAZAR, J. a kolektív. 2006 Občianske právo hmotné 1. 3.vyd. Bratislava: IURA EDITION. 635 s. Edícia Učebnice. ISBN 80-8078-084-6.
 • LAZAROVÁ, M. 2002. Ako sa (ne)rozviesť. Nitra: Semic media. 1.vyd. 144s. ISBN 80-7147-266-2
 • LEVICKÁ, J. 2008. Na ceste za klientom. Metódy, formy a prístupy v sociálnej práci. 2. vyd. Trnava : Vydavateľstvo OLIVA. 283 s. ISBN 978-80-89332-03-8.
 • MÁTEL, A. - OLÁH, M. - SCHAVEL, M. 2011. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce 1. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 214 s. ISBN 978-80-89535-05-7.
 • MÁTEL, A. a kol. 2012. Etika sociálnej práce. 2. doplnené a aktualizované vydanie. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2012. 264 s. ISBN 978-80-8132-045-3.
 • MÁTEL, A. - HARDY, M. a kol. 2013. Vybrané kapitoly z metód sociálnej práce II. Bratislava : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2013. ISBN 978-80-8132-074-3.
 • MATĚJČEK, Z. - DYTRYCH, Z. 2002. Krizové situace v rodine očima dítěte. Praha : GRADA PUBLISHING. 128 s. ISBN 80-247-0332-7.
 • MATOUŠEK, O. 1997. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2. rozšírené a prepracované vyd. Praha : Sociologické nakladatelství. 144 s. ISBN 80-85850-24-9.
 • MATOUŠEK, O. 2003. Rodina jako instituce a vztahová síť, Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 161 s., ISBN 80-8642-919-9
 • MATOUŠEK, O. - KODYMOVÁ, P - KOLÁČKOVÁ, J. (eds.) 2005. Sociální práce v praxi. Praha: Portál. 352 s. ISBN 80-7367-002-X.
 • MIKLOŠKO, J. - ŽARNAY, Š. 2008. Ohrozená rodina na Slovensku. Bratislava: FIDAT. ISBN 978 - 80 - 969616 - 2 - 7
 • MOŽNÝ, I. 2008. Rodina a společnosť. 2. uprav. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství SLON. 323 s. ISBN 978-80-86429-87-6.
 • MYDLÍKOVÁ, E. - GABURA, J. - SCHAVEL, M. 2002. Sociálne poradenstvo. Bratislava : Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov.. 66 s. ISBN 80- 968713-1-5.
 • PAVELKOVÁ, B. 2006. Ako postupovať pri rozvode. Bratislava: Príroda. 1.vyd. 39s., ISBN 80-07-01457-8
 • PAVELKOVÁ, B. - KUBÍČKOVÁ, G. - ČEČOTOVÁ, V. 2005. Zákon o rodine. Komentár s judikatúrou. Šamorín: Heuréka. 341s. ISBN 80-89122-21-8
 • PLAŇAVA, I. 2002. Manželství a rodiny. Brno. 294 s., ISBN 80-7239-039-2
 • PLAŇAVA, I. 1994. Jak se (ne)rozvádět, Praha: Grada Publishing,. 120 s., ISBN 80-7169-129-1
 • PREVENDÁROVÁ, J. 2001. Rodinná terapia a poradenstvo. Základné pojmy a teoretické východiská. Bratislava: Humanitas. 2. vyd., s. 109. ISBN 80-968053-6-3
 • PREVENDÁROVÁ, J. - KUBÍČKOVÁ, G. 1996. Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. Bratislava: SPN. 2.vyd., s.85. ISBN 80-08-01212-9
 • RIMARČÍK, M. 2007. Štatistika pre prax. Prešov: Marián Rimarčík. 200 s. ISBN 978-80-969813-1-1.
 • ROZINAJOVÁ, H. 1988. Pedagogika pre rodičov. 1. vyd. Martin. 267 s.
 • SMITH, H. 2000. Děti a rozvod. Praha: Portál. 183 s., ISBN 80-7118-906-2
 • STRIEŽENEC, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava: TRIPSOFT. 296 s. ISBN 80-969390-4-1.
 • STRIEŽENEC, Š. 1996. Slovník sociálneho pracovníka. Trnava: TRIPSOFT. 1.vyd. ISBN 80-967589-0-X
 • TOKÁROVÁ, A. 2003. Sociálna práca. Prešov. 573 s. ISBN 80-96-83-67-5-7
 • TOKÁROVÁ, A. a kol. 2007. Sociálna práca. 3. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, AKCENT PRINT. 573 s. ISBN 978-80-969419-8-8.
 • VIŠŇOVSKÝ, Ľ. 1998. Teória výchovy. Banská Bystrica: UMB BB. 120s.
 • ...