Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Rozhodcovské konanie

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46223
Posledná úprava
02.11.2015
Zobrazené
213 x
Autor:
barby.andrassy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V diplomovej práci jej autorka venuje pozornost rozhodcovskému konaniu na medzinárodnej a hlavne na vnútroštátnej úrovni. Práca je tematicky rozdelená na šest kapitol a niekolko podkapitol. V prvej kapitole, ktorý má názov Historický vývoj rozhodcovského konania strucne rozoberá vývoj rozhodcovského konania pocas jednotlivých historických období. V dalšej kapitole pod názvom Spôsoby riešenia sporov medzi stranami vysvetluje autoritatívne a alternatívne spôsoby riešenia sporov, ako aj pokojné riešenie sporov v medzinárodnom práve. Poukazuje na charakteristické crty rozhodcovského konania, na podmienky arbitrability sporu ako aj na rozdiel medzi arbitrážnym a súdnym riešením sporu. Podrobnejšie rozoberá výhody rozhodcovského konania ako aj jednotlivé rozhodcovské teórie a pravidlá, a poukazuje na funkciu rozhodcovských súdov a Stáleho arbitrážneho dvora. V tretej kapitole predstavuje Pramene rozhodcovského konania, v chronologickom poradí rozoberá jednotlivé medzinárodné dohovory a pomenuje aj najzákladnejšie vnútroštátne pramene rozhodcovského konania na Slovensku. V samostatnej štvrtej kapitole pod názvom Medzinárodné arbitrážne konanie charakterizuje rozhodcovské konanie na medzinárodnej úrovni, a rozoberá Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí. V piatej kapitole, ktorá má názov Vývoj rozhodcovského konania v Slovenskej republike poskytuje pohlad na historický vývoj rozhodcovského konania na našom území, pred vznikom a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V tejto casti v jednotlivých podkapitolách venuje pozornost aj súcasnej právnej úprave rozhodcovského konania na našom území. Posledná kapitola, Rozhodcovské konanie podla Zákona o rozhodcovskom konaní podrobnejšie vykladá aktuálnu právnu úpravu tohto konania od jeho zaciatku až do vydania rozhodnutia v konaní, a následne jeho výkonu, exekucného konania, v porovnaní s medzinárodným Dohovorom o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí. Práca je koncipovaná predovšetkým z právneho hladiska, cielom je poukazovanie na význam rozhodcovského konania, a poskytovanie podrobnejšieho výkladu tohto konania na medzinárodnej ako aj na vnútroštátnej úrovni.

Kľúčové slová:

MPS

MPP

medzinárodne právo súkromné

medzinárodné právo procesné

diplomová práca

arbitrabilita

riešenia sporov

rozhodcovské konanie

výhodyObsah:
 • Úvod -10-
  1 Historický vývoj rozhodcovského konania -12-
  2 Spôsoby riešenia sporov medzi stranami -18-
  2.1 Autoritatívne a alternatívne riešenie sporov -18-
  2.2 Pokojné riešenie sporov -19-
  2.3 Všeobecne o riešení sporov v rozhodcovskom a v súdnom konaní -20-
  2.3.1 Hlavné rozdiely medzi arbitrážnym konaním a konaním pred všeobecným súdom -24-
  2.3.2 Rozhodcovské súdy a konanie pred Stálym arbitrážnym dvorom -25-
  2.4 Výhody a nevýhody rozhodcovského konania -27-
  2.5 Rozhodcovské teórie a pravidlá rozhodcovského konania -31-
  3 Pramene rozhodcovského konania -34-
  3.1 Vnútroštátna právna úprava -34-
  3.2 Medzinárodnoprávna úprava -34-
  4 Medzinárodné arbitrážne konanie -40-
  4.1 Rozhodné právo v medzinárodnom rozhodcovskom konaní -40-
  4.2 Rozhodcovské rozhodnutie v medzinárodnom práve -41-
  4.3 Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí -43-
  5 Vývoj rozhodcovského konania v Slovenskej republike -47-
  5.1 Cesta k súcasnej právnej úprave rozhodcovského konania v Slovenskej republike -47-
  5.2 Aktuálne platná právna úprava rozhodcovského konania v Slovenskej republike -50-
  5.2.1 Pozitívne a negatívne vymedzenie arbitrability podla Zákona o rozhodcovskom konaní -52-
  5.2.2 Právomoc slovenských rozhodcovských súdov -53-
  5.2.3 Rozhodcovská zmluva -54-
  5.2.4 Postavenie rozhodcu v rozhodcovskom konaní a zloženie rozhodcovského súdu -57-
  5.2.5 Zriadenie stáleho rozhodcovského súdu podla Zákona o rozhodcovskom konaní -60-
  6 Rozhodcovské konanie podla Zákona o rozhodcovskom konaní -62-
  6.1 Zacatie rozhodcovského konania a priebeh konania -62-
  6.2 Skoncenie rozhodcovského konania -66-
  6.2.1 Rozhodcovský rozsudok -67-
  6.2.2 Dalšie rozhodnutia vydané v rozhodcovskom konaní -69-
  6.3 Uznanie a výkon rozhodcovského rozhodnutia podla Zákona o rozhodcovskom konaní -69-
  Záver -74-
  Zoznam použitej literatúry -77-

Zdroje:
 • Slovenská literatúra
 • CHOVANCOVÁ, K. 2005. Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi. Bratislava: Veda, 2005, ISBN 80-224-0848-4
 • BROWNLIE, I. 2013. Princípy medzinárodného verejného práva. Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o. a Paneurópska vysoká kola, 2013, ISBN 978 - 80 - 89447 - 64 - 0 3. HRIVNÁK, J. 2005. Základy arbitráže, druhá časť, rozhodcovská zmluva. Bulletin slovenskej advokácie číslo 5, 2005, ISSN 1335-1079
 • HODÁS, M. 2013. Vzťah slobody, bezpečnosti a právneho štátu. Právny obzor, 96. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2013, ISBN
 • KLUČKA, J. 2004. Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť),. prvé vydanie. Bratislava: IURA EDITION, spol. s. r. o. , 2004, ISBN
 • VOJČÍK, P. 2005. Právomoc rozhodcovského súdu. Bulletin slovenskej advokácie, roč. XI., č. 1, 2005
 • BLAHO, P. - HARAMIA, I. - ŽIDLICKÁ, M. 1997. Základy rímskeho práva. Bratislava: Vydavateľstvo MANZ a Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1997, ISBN 80-716-0086-5
 • Zahraničná literatúra
 • LEW, J. D. M. - MISTELIS, L. A. - KRÖLL, S. M. 2003. Comparative International Commercial Arbitration. 1.vydanie. The Hague: Kluwer Law International, 2003, ISBN 9789041115683
 • FOREJT, A.1995. Řešení sporů v rozhodčím řízení. Praha: Prospektrum, 1995, ISBN 80-7175-028-X.
 • SEIDL-HOHENVELDERN, I. 2001. Mezinárodní právo veřejné. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2001, ISBN
 • RŮŽIČKA, K. 1997. Mezinárodní obchodní arbitráž. Praha: Prospectrum, 1997, ISBN 80-7175-0514
 • POTOČNÝ, M. - ONDŘEJ, J. 2006. Mezinárodní právo veřejné - Zvláštní část. 5., doplněné a rozšírené vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, ISBN 80 - 7179- 536 - 4
 • ŠTEFANKOVÁ, N. - LYSINA, P. 2011. Medzinárodní právo súkromné. 1.vydanie. Praha: C. H. Beck, 2011, ISBN 978 - 80 - 7400 - 351 - 6
 • KUČERA, Z. 2009. Mezinárodní právo soukromé. Brno: Doplněk, 2009, ISBN 1081 - 342 - 2009
 • BĚLOHLÁVEK, A. J. 2012. Rozhodčí řízení v zemích Evropy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, ISBN 978 - 80 - 7400 - 452 - 0
 • ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní. Plzeň, ISBN 80-86868- 02-4
 • ROZEHNALOVÁ, N. 2008. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 2. vydání. Praha, 2008, ISBN 978-80-7357-324-9
 • WINTEROVÁ, A. a kol. 2004. Civilní právo procesní. Vysokoškolská učebnice. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2004.
 • WINTEROVÁ, Alena a kol. 2006 Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 4. aktualiz. vyd.. Praha : Linde, 2006, ISBN 80-7201-595-8
 • BROWNLIE, I. 2008. Principles of Public International Law. London: Oxfort University Press, 2008, ISBN 019921770X
 • REDFERN, A. - HUNTER, M. et al. 2004. Law and Practice of International Commercial Arbitration. London, Sweet & Maxwell, 2004, ISBN-13: 978-0421862401
 • BORN, G. B. 2001. Internacional Commercial Arbitration. Second Edition. London. Kluwer Law International, 2001, ISBN 9041125280
 • Zborníky
 • FOGAŠ, Ľubomír. Právna úprava rozhodcovského konania v Slovenskej republike. In: Podpora aplikačnej praxe rozhodcovských súdov v Slovenskej republike: Zborník z konferencie konanej dňa 23. mája 2007 v Bratislave + vzory dokumentov k rozhodcovskému konaniu. Bratislava: Euro Iuris, 2007. 93 s. ISBN 978-80-969554-4-2
 • Odborné články
 • PALKOVÁ, R. 2009. Rozhodcovská zmluva. Justičná revue, 61, 2009, č.1
 • RUBINO-SAMMARTANO, Mauro.1988. International and Foreign Arbitration. Journal of International Arbitration, 1988, roč.5, č.3
 • RŮŽIČKA, K. 2005. Je rozhodčí smlouva základem rozhodčího řízení?. Bulletin advokacie, číslo 10, 2005
 • Právne pramene
 • Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
 • Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí, uzavretý v New Yorku v roku 1958
 • Vzorový zákon UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej arbitráži
 • Dohovor o mierovom riešení medzinárodných sporov z roku 1899