Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 209   projektov
20 nových

Reklama a spôsoby jej využitia v podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5036
Posledná úprava
08.08.2017
Zobrazené
4 727 x
Autor:
baracudas26
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom diplomovej práce „Reklama a spôsoby jej využitia v podniku“ je zistiť úroveň využívania reklamných prostriedkov v malých a stredných podnikoch Slovenskej republiky, zároveň identifikovať spôsob, akým tieto spoločnosti stanovujú výšku ročných investícií na reklamu a ako následne testujú efektívnosť reklamy a vynaložených prostriedkov.
Pri marketingovom výskume a zostavovaní marketingového dotazníka vychádzame z odbornej literatúry antisko.aks a článkov venovaných tejto veľmi špecifickej oblasti. Vzhľadom nato, že podobný prieskum využívania reklamy v malých a stredných podnikoch nebol doteraz ešte realizovaný, snažíme sa položiť akýsi „základný kameň“ pre ďalšie prieskumy, ktoré v závere navrhujeme.
Prieskumom medzi malými a strednými podnikmi v regióne Banskej Bystrice sme dospeli k záveru, že objem reklamy realizovanej v podnikoch tohto typu závisí hlavne od financií, t.j. od ekonomickej situácie v spoločnosti a od aktuálnej potreby. Svedčí o tom aj nízka úroveň využívania finančne náročnejších médií ako sú TV a rozhlas, relatívne nízke ročné náklady na reklamu preinvestované v týchto podnikoch a zároveň nevybudovaný systém spätnej kontroly efektívnosti realizovanej reklamy.
V budúcnosti navrhujeme realizovať prieskumy, ktoré sa budú hlbšie zaoberať problematikou využívania reklamy v malých a stredných podnikoch Slovenskej republiky. Výskumy by sa mali zamerať na jednu z oblastí, ktoré boli hodnotené v tomto prieskume, t.j. efektívnosť, náklady, testovanie efektívnosti, reklamné médiá. Do prieskumu by malo byť zapojené už aj najmodernejšie reklamné médium - internet.

Kľúčové slová:

diplomová práca

reklama

malé a stredné podniky

marketingový prieskum

dotazník

reklamné médium

náklady na reklamu

efektívnosť

testovanie efektívnosti

internetObsah:
 • Abstrakt 3
  Obsah 5
  Zoznam obrázkov a tabuliek 7
  Zoznam skratiek 8
  Úvod 9
  1 Reklama 11
  1.1 História reklamy 11
  1.2 Definícia reklamy 12
  1.3 Všeobecný model reklamy 12
  1.4 Funkcie reklamy 13
  1.5 Klasifikácia reklamy 14
  1.6 Sociálne aspekty reklamy 14
  1.7 Meranie účinnosti a efektívnosti reklamy 15
  1.7.1 Výskum nositeľov reklamy (médií) - komunikačný výskum 16
  1.7.2 Výskum účinnosti reklamných prostriedkov a akcií 17
  1.8 Malé a stredné podniky 19
  2 Marketingový dotazník 21
  2.1 Všeobecná charakteristika marketingového výskumu 21
  2.2 Základné otázky pri tvorbe marketingového dotazníka 21
  2.2.1 Cieľ dotazníkového prieskumu 21
  2.2.2 Cieľová skupina 22
  2.2.3 Časové hľadisko 22
  2.2.4 Metodológia 23
  2.2.5 Distribúcia dotazníka 23
  2.2.6 Zber dát 23
  2.2.7 Spracovanie údajov 24
  2.2.8 Zdroje 24
  2.3 Vlastná tvorba dotazníka 25
  2.3.1 Chyby, ktoré sa objavili po otestovaní dotazníka 27
  2.4 Analýza súčasného stavu 27
  2.5 Stanovenie hypotéz prieskumu 30
  2.5.1 Typ reklamného média 30
  2.5.2 Médium budúcnosti 30
  2.5.3 Efektívnosť reklamných prostriedkov 31
  2.5.4 Náklady v oblasti reklamy 31
  2.5.5 Testovanie účinnosti reklamy 31
  2.5.6 Využívaná reklama (podľa pokrytia územia) 32
  2.5.7 Reklamné agentúry 32
  3 Vyhodnotenie marketingového prieskumu 33
  3.1 Možnosti reklamného trhu 33
  3.1.1 Televízia 33
  3.1.2 Tlač 34
  3.1.3 Rozhlas 35
  3.1.4 Reklamné akcie 36
  3.1.5 Propagačné materiály 37
  3.1.6 Reklamné predmety 38
  3.2 Predpokladaný vývoj využívania možností reklamného trhu 38
  3.3 Efektívnosť jednotlivých foriem reklamy 39
  3.4 Finančné náklady v oblasti reklamy 40
  3.5 Testovanie účinnosti reklamy 43
  3.6 Formy reklamy podľa pokrytia územia 44
  3.7 Reklamné agentúry 45
  3.8 Základné údaje o spoločnostiach 46
  3.9 Návrhy na ďalšie prieskumy 47
  Záver 49
  Zhrnutie 51
  Zoznam použitej literatúry 55
  Register 57
  Príloha A Pôvodná forma dotazníka 59
  Príloha B Upravená forma dotazníka 61

Zdroje:
 • LESÁKOVÁ, Ľ.: Malé a stredné podnikanie v procese transformácie ekonomiky. In: Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu. Banská Bystrica: EF UMB, 1998, s. 138-143.
 • MARKOVÁ, V.: Význam a postavenie malých a stredných podnikov v procese sociálno-ekonomickej transformácie Slovenska. In: Sociálno-ekonomické problémy transformačného procesu. Banská Bystrica: EF UMB, 1998, s. 174-183.
 • MIHÓK, P.: Reklama v trhovej ekonomike. Bratislava: Slovenská obchodná a priemyselná komora, 1995.
 • PRACHÁR, J.: Princípy a technika reklamy. Bratislava: ALFA, 1982.
 • PRACHÁR, J.: Reklama. Bratislava: Ekonomická Univerzita, 1993.
 • TOSCANI, O.: Reklama je navoňaná zdochlina. Bratislava: Slovart, 1996.
 • KULČÁKOVÁ, M. a kol.: Výskum trhu. Bratislava: SOFA, 1994.
 • ĎAĎO, J.: Medzinárodný marketing. Banská Bystrica: ESOX Consulting, 1997.