Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 154   projektov
2 nových

Psychologické aspekty nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5359
Posledná úprava
05.04.2008
Zobrazené
8 519 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Fenomén nezamestnanosti je v mnohých krajinách súčasného sveta dobre známy. V moderných industriálnych spoločnostiach sa už dlhé roky venujú tejto problematike. Naproti tomu, u nás, na Slovensku, tento problém vystúpil do popredia až po revolúcii v roku 1989, čo prirodzene súvisí so spoločenskými zmenami, kedy dochádza k objaveniu sa nových aspektov života spoločnosti. V súčasnosti je na Slovensku 19,57 % miera nezamestnanosti.
Špecifiká Slovenska sú v tom, že ide o prechodné obdobie transformácií ekonomických štruktúr, o rozsiahle zmeny spoločenských vzťahov. Keďže nám chýbajú skúsenosti, je hľadanie správnych východísk pri riešení problematiky nezamestnanosti experimentálnou a neznámou cestou, pri ktorej sa nechávame inšpirovať a poradiť od skúsenejších kolegov z iných krajín. Dôležité je však uvedomiť si aj odlišnosť podmienok v Slovenskej republike od ostatných krajín. Na jednej strane to problematiku nezamestnanosti značne zťažuje, lebo sa nedá jednoducho iba prevziať určitý, v inej krajine efektívny vzor riešenia nezamestnanosti, na druhej strane špecifickosť problému nezamestnanosti na Slovensku napomáha dosiahnuť lepšie poznanie menej variabilných čŕt, čo vlastne zmenšuje rozsah a varietu poznatkov o nezamestnanosti, ktoré je potrebné si osvojiť.
Pri skúmaní nezamestnanosti a problémov mladých absolventov stredných a vysokých škôl potrebujeme poznať aj teoretické pozadie a možné východiská, rôzne aspekty nezamestnanosti. Ak chceme pochopiť nezamestnanosť v celej jej šírke, je nevyhnutné venovať pozornosť nielen psychologickým aspektom problému, ale aj aspektom: sociálnym, sociálne-politickým, sociologickým, medicínskym, ekonomicko-hospodárskym ako aj legislatívne-právnym. Domnievame sa, že je preto potrebná tímová profesionálna spolupráca viacerých odborníkov, ktorí by sa spoločnými silami venovali skúmaniu a riešeniu daného problému.

Zdroje:
 • ADAMOVIČ, K. - KLEINOVÁ, R - VONKOMEROVÁ, R.: Psychické prežívanie
 • nezamestnanosti absolventov stredných škôl. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 29, 1994, č.2, s.115-125.
 • BĚHALOVÁ, M. - HANYKOVÁ, M. - CHVOJKA, J. - OPOČENSKÝ, J.: Dodatek
 • k metodické příručce. Praha: Sociologické Nakladatelství, 1997. Interné materiály
 • úradu práce.
 • BOLLES, R. N.: Jaké barvy je tvůj padák? Praktický manuál jak si najít práci a novou
 • kariéru. Praha: PRAGMA, 1998. s. 424. Prvé vydanie. Z originálu [What color is
 • your parachute? 1996] preložil Jiří Zavadil. ISBN 80-7205-604-2.
 • BOVÉE, C. L.-THILL, J. V.: Business Communication Today. USA: McGraw-Hill, Inc.,
 • 1992. Third Edition. p 659. ISBN 0-07-006746-5.
 • BRATSKÁ, M.: Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. Bratislava: Univerzita
 • Komenského Bratislava, 2000. Druhé nezmenené vydanie. s 140. ISBN 80-223-1469-2.
 • BRUTHANSOVÁ, D.-VAVREČKOVÁ, J.: Definované skupiny z pohledu psychologa.
 • Praha: Interné materiály OÚP Praha 3, 1999.
 • BUCHTOVÁ, B.: Sociální psychologie nezaměstnanosti. In: VÝROST,J.-SLAMĚNÍK,I.:
 • Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing, 2001. Prvé vydanie. s. 260. ISBN 80-247-0042-5.
 • CARNEGIE, D.: Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. Bratislava: Príroda, 1999. Prvé
 • vydanie. s 263. ISBN 80-900630-6-3.
 • ČÁLEK, O.: Teoretická studie- Psychologie a “přirodzený svět”. In: Československá
 • psychologie. Roč. 37, 1992, č. 3, s. 193-207.
 • EISENBERG, P. - LAZARSFELD, P. F.: The Psychological Effects of Unemployment. In:
 • Psychological Bulletin. Vol. 35, 1938, p. 358-390.
 • FREYER, D. - PAYNE, R. L.: Being Unemployed: A Review of the Literature on
 • Psychological Experience of Unemployment. In: Cooper C. L - Robertson , I. (ed.), International Review of Industrial and Organisational Psychology. London: Wiley, 1986. p 235-278.
 • FREYER, D. - McKENNA, S.: The Laying off of Hands: Unemployment and the
 • Experience of Time. In: Fineman, op. cit. 1987.
 • FÚRIKOVÁ, E.: V januári 2001 výrazne pribudne nezamestnaných. In: Nový čas.
 • 27.12.2000. Roč 10, č.297.
 • GABURA, J.: Komunikácia v riadení. 1996. Poznámky a prednášky autora na Katedre
 • sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1996.
 • GIBRAN, K.: Prorok. Bratislava: Jaspis, 1993. s 110. ISBN 80-85576-04-X.
 • HALL, C. S. – LINDZEY, G.: Psychológia osobnosti. Bratislava: Media trade - SPN, 1997.
 • Prvé vydanie. s 510. ISBN 80-08-00994-2.
 • HRONÍK, F.: Jak se nespálit při výběru zaměstnancu. Podrobný pruvodce výběrovým
 • řízením. Brno: Computer Press, 1999. Prvé vydanie. s. 311. ISBN 80-7226-161-4.
 • JAHODA, M. - LAZARSFELD, P. F.- ZEISEL, H.: Mariethal: The Sociography of an
 • unemployed Community. London: Tavistock 1933.
 • KAZDOVÁ, A.: Vysokoškoláci a zaměstnavatelé. In: Ekonom. 1999, s. 40.
 • KOLLÁRIK, T.: Sociálna psychológia. Bratislava: SPN, 1993 . Prvé vydanie. s 194. ISBN
 • 80-08-01828-3
 • KRAUSOVÁ, A.: Celospoločenské náklady a straty spôsobené dlhodobou
 • nezamestnanosťou. In: kol.autorov: Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej Republike. Bratislava: Litera Print, 1996. Friedrich Ebert Stiftung, Ekonomická univerzita Bratislava, Nadácia M Bratislava, Mestská časť Bratislava – Petržalka.
 • KRECH, D. – CRUTCHFIELD, R. S. – BALLACHEY, E. L.: Človek v spoločnosti.
 • Základy sociálnej psychológie. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968.
 • LEŠKO, V. - MIHINA, F. – kol.: Dejiny filozofie. Bratislava: IRIS, 1999. Štvrté vydanie.
 • s 357. ISBN 80-88778-82-4.
 • LETOVANCOVÁ, E.: Poznámky z prednášok Psychológia v manažmente. 2001
 • LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH: Complete Guide to
 • Written and Spoken English. Harlow: Longman Corpus Network, British National
 • Corpus, 1995. Third edition. 1668 p. ISBN 0-582-23750-5.
 • MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství,
 • 1994. Ediční řada Studijní texty, 6. zväzok. Prvé vydanie. s 152. ISBN 80-901424
 • -9-4.
 • MIKŠÍK, O.: Detekce a optimalizace vztahu „osobnost-životní nároky-aktivity“ využitím
 • diagnostické baterie „DIAROS-PASKO“. Shrnutí poznatku a nálezu při řešení úkolu GA ČR Č. 406/97/0588. Praha: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1999.
 • MRÁZEK, I. – PŘÍHODOVÁ, D.: Klub práce. Metodika klubu práce. Interné materiály
 • Úradu práce v Olomouci. Riaditeľ: Ing. V. Válek, Olomouc 1992.
 • NOVELIZOVANÝ ZÁKON O ZAMESTNANOSTI S DÔVODOVOU SPRÁVOU
 • V ÚPLNOM ZNENÍ. Edícia: Novelizované zákony v úpnom znení s dôvodovými správami. Bratislava: Ing. Miroslav Mračko, 2001. 13. publikácia edície v roku 2001. s. 96. ISBN 80-8057-338-7.
 • ONDERA, P.: Viac...