Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

Psychologické aspekty nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5359
Posledná úprava
26.09.2017
Zobrazené
8 531 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca sa zaoberá problematikou nezamestnanosti s dôrazom na špecifiká nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl. Charakterizuje individuálne a sociálne, historicko-kultúrne determinanty významu práce a zamestnania. Pojednáva o špecifických znakoch nezamestnaných absolventov škôl a ich postavenia na trhu práce, aj vo vzťahu k zamestnávateľom. Diplomová práca poukazuje na existenciu rôznych aspektov a prístupov k analýze a hľadaniu riešenia problému nezamestnanosti mladých ľudí a nezamestnanosti všeobecne. Výskum má za cieľ prostredníctvom použitých metód - skupinového a pološtrukturovaného interview, identifikovať problematické okruhy v správaní nezamestnaných absolventov škôl na základe komparácie výpovedí troch výskumných skupín - nezamestnaných, už zamestnaných (minulý rok nezamestnaných účastníkov výcvikového programu pre nezamestnaných absolventov škôl) a zamestnávateľov. V závere výskumu je náčrt možných návrhov na zlepšenie poradenstva a komplexnej starostlivosti o nezamestnaných v zmysle efektívnejšej stimulácie nezamestnatných absolventov škôl k aktívnemu prístupu a možnostiam viacerých alternatívnych riešení vlastnej nezamestnanosti.

Kľúčové slová:

nezamestnanosť

význam práce

absolventi

výcvikový program

výskum

nálezy

interpretáciaObsah:
 • 0 ÚVOD 11
  I TEORETICKÁ ČASŤ 13
  1 ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE NEZAMESTNANOSTI 13
  1.1 Právne vymedzenia nezamestnanosti 13
  1.2 Plná zamestnanosť a prirodzená miera nezamestnanosti 15
  1.3 Dlhodobá a opakovaná nezamestnanosť 15
  1.4 Nezamestnanosť v kontexte ekonomických súvislostí 16
  2 VÝZNAM PRÁCE PRE ČLOVEKA 20
  2.1 Čo je práca? 20
  2.2 Vývoj významu práce a zamestnania v minulosti až po súčasnosť 21
  2.3 Sociálne determinanty utvárania sebaobrazu nezamestnaného človeka 23
  2.4 Individuálny význam práce a zamestnania 25
  3 PREŽÍVANIE NEZAMESTNANOSTI A JEJ PSYCHOLOGICKÉ RIZIKÁ 28
  4 ABSOLVENTI ŠKÔL NA TRHU PRÁCE 30
  4.1 Rizikové skupiny nezamestnaných 30
  4.2 Typy kultúr dlhodobo nezamestnaných 33
  4.3 Možné dôvody neochoty zamestnávateľov prijať do zamestnania absolventov škôl 37
  4.4 Požiadavky zamestnávateľov a ponuka absolventov škôl 38
  II EMPIRICKÁ ČASŤ 41
  5 VÝCVIKOVÝ PROGRAM PRE NEZAMESTNANÝCH ABSOLVENTOV ŠKÔL 42
  5.1 Východiská výcvikového programu pre nezamestnaných absolventov škôl 42
  5.2 Predpoklady a ciele výcvikového programu pre nezamestnaných absolventov škôl 44
  5.3 Výber osôb a charakteristika účastníkov výcvikového programu pre nezamestnaných absolventov škôl 45
  5.4 Popis jednotlivých tematických okruhov výcvikového programu pre nezamestnaných absolventov škôl 46
  5.5 Spôsob získavania a spracovávania informácií z výcvikového programu pre nezamestnaných absolventov škôl 47
  6 VÝSKUM REALIZOVANÝ METÓDOU FOCUS GROUP - SKUPINOVÉ INTERVIEW A METÓDOU POLOŠTRUKTUROVANÉHO INTERVIEW 48
  6.1 Základné otázky výskumu 50
  6.2 Výber osôb a charakteristika výskumnej vzorky 50
  6.3 Použité medódy, popis tvorby jednotlivých tematických okruhov a vysvetlenie ich významu 51
  6.4 Spôsob získavania a spracovávania dát 53
  7 NÁLEZY VÝSKUMU 55
  7.1 Prežívanie nezamestnanosti 55
  7.2 Kvalita zamestnania 58
  7.3 Kritickosť vnímania vlastných predpokladov a schopností 61
  7.4 Hľadanie zamestnania 65
  7.5 Imaginatívne a motivačné okruhy otázok 67
  7.6 Niektoré problémy a upozornenia vyplývajúce z výskumu 71
  8 INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU 75
  9 DISKUSIA 78
  10 VÝSTUPY EMIRICKEJ ČASTI - NÁVRHY NA ZMENY A ZLEPŠENIA V PORADENSTVE A STAROSTLIVOSTI O NEZAMESTNANÝCH 82
  11 ZÁVER 87

Zdroje:
 • ADAMOVIČ, K. - KLEINOVÁ, R - VONKOMEROVÁ, R.: Psychické prežívanie nezamestnanosti absolventov stredných škôl. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Roč. 29, 1994, č.2, s.115-125.
 • BĚHALOVÁ, M. - HANYKOVÁ, M. - CHVOJKA, J. - OPOČENSKÝ, J.: Dodatek k metodické příručce. Praha: Sociologické Nakladatelství, 1997. Interné materiály úradu práce.
 • BOLLES, R. N.: Jaké barvy je tvůj padák? Praktický manuál jak si najít práci a novou kariéru. Praha: PRAGMA, 1998. s. 424. Prvé vydanie. Z originálu [What color is your parachute? 1996] preložil Jiří Zavadil. ISBN 80-7205-604-2.
 • BOVÉE, C. L.-THILL, J. V.: Business Communication Today. USA: McGraw-Hill, Inc., 1992. Third Edition. p 659. ISBN 0-07-006746-5.
 • BRATSKÁ, M.: Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2000. Druhé nezmenené vydanie. s 140. ISBN 80-223-1469-2.
 • BRUTHANSOVÁ, D.-VAVREČKOVÁ, J.: Definované skupiny z pohledu psychologa. Praha: Interné materiály OÚP Praha 3, 1999.
 • BUCHTOVÁ, B.: Sociální psychologie nezaměstnanosti. In: VÝROST,J.-SLAMĚNÍK,I.: Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada Publishing, 2001. Prvé vydanie. s. 260. ISBN 80-247-0042-5.
 • CARNEGIE, D.: Ako si získavať priateľov a pôsobiť na ľudí. Bratislava: Príroda, 1999. Prvé vydanie. s 263. ISBN 80-900630-6-3.
 • ČÁLEK, O.: Teoretická studie- Psychologie a “přirodzený svět”. In: Československá psychologie. Roč. 37, 1992, č. 3, s. 193-207.
 • EISENBERG, P. - LAZARSFELD, P. F.: The Psychological Effects of Unemployment. In: Psychological Bulletin. Vol. 35, 1938, p. 358-390.
 • FREYER, D. - PAYNE, R. L.: Being Unemployed: A Review of the Literature on Psychological Experience of Unemployment. In: Cooper C. L - Robertson , I. (ed.), International Review of Industrial and Organisational Psychology. London: Wiley, 1986. p 235-278.
 • FREYER, D. - McKENNA, S.: The Laying off of Hands: Unemployment and the Experience of Time. In: Fineman, op. cit. 1987.
 • FÚRIKOVÁ, E.: V januári 2001 výrazne pribudne nezamestnaných. In: Nový čas. 27.12.2000. Roč 10, č.297.
 • GABURA, J.: Komunikácia v riadení. 1996. Poznámky a prednášky autora na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1996.
 • GIBRAN, K.: Prorok. Bratislava: Jaspis, 1993. s 110. ISBN 80-85576-04-X.
 • HALL, C. S. - LINDZEY, G.: Psychológia osobnosti. Bratislava: Media trade - SPN, 1997. Prvé vydanie. s 510. ISBN 80-08-00994-2.
 • HRONÍK, F.: Jak se nespálit při výběru zaměstnancu. Podrobný pruvodce výběrovým řízením. Brno: Computer Press, 1999. Prvé vydanie. s. 311. ISBN 80-7226-161-4.
 • JAHODA, M. - LAZARSFELD, P. F.- ZEISEL, H.: Mariethal: The Sociography of an unemployed Community. London: Tavistock 1933.
 • KAZDOVÁ, A.: Vysokoškoláci a zaměstnavatelé. In: Ekonom. 1999, s. 40.
 • KOLLÁRIK, T.: Sociálna psychológia. Bratislava: SPN, 1993 . Prvé vydanie. s 194. ISBN 80-08-01828-3
 • KRAUSOVÁ, A.: Celospoločenské náklady a straty spôsobené dlhodobou nezamestnanosťou. In: kol.autorov: Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej Republike. Bratislava: Litera Print, 1996. Friedrich Ebert Stiftung, Ekonomická univerzita Bratislava, Nadácia M Bratislava, Mestská časť Bratislava - Petržalka.
 • KRECH, D. - CRUTCHFIELD, R. S. - BALLACHEY, E. L.: Človek v spoločnosti. Základy sociálnej psychológie. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968.
 • LEŠKO, V. - MIHINA, F. - kol.: Dejiny filozofie. Bratislava: IRIS, 1999. Štvrté vydanie. s 357. ISBN 80-88778-82-4.
 • LETOVANCOVÁ, E.: Poznámky z prednášok Psychológia v manažmente. 2001
 • LONGMAN DICTIONARY OF CONTEMPORARY ENGLISH: Complete Guide to Written and Spoken English. Harlow: Longman Corpus Network, British National Corpus, 1995. Third edition. 1668 p. ISBN 0-582-23750-5.
 • MAREŠ, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. Ediční řada Studijní texty, 6. zväzok. Prvé vydanie. s 152. ISBN 80-901424 -9-4.
 • MIKŠÍK, O.: Detekce a optimalizace vztahu „osobnost-životní nároky-aktivity“ využitím diagnostické baterie „DIAROS-PASKO“. Shrnutí poznatku a nálezu při řešení úkolu GA ČR Č. 406/97/0588. Praha: Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 1999.
 • MRÁZEK, I. - PŘÍHODOVÁ, D.: Klub práce. Metodika klubu práce. Interné materiályÚradu práce v Olomouci. Riaditeľ: Ing. V. Válek, Olomouc 1992.
 • NOVELIZOVANÝ ZÁKON O ZAMESTNANOSTI S DÔVODOVOU SPRÁVOU V ÚPLNOM ZNENÍ. Edícia: Novelizované zákony v úpnom znení s dôvodovými správami. Bratislava: Ing. Miroslav Mračko, 2001. 13. publikácia edície v roku 2001. s. 96. ISBN 80-8057-338-7.
 • ...
 • ...
 • ...