Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 541   projektov
12 nových

Nástroj na integráciu sociálne vylúčených ľudí postihnutých autizmom

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
71 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7906
Posledná úprava
10.09.2018
Zobrazené
8 043 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Životné podmienky sa stávajú pre niektorých jednotlivcov či skupiny ľudí zjavne znevýhodňujúce, lebo ich tvorili fyzicky, duševne a výkonovo silní pre fyzicky, duševne a výkonovo silných.“ (Repková, 1998).

Faktom je, že do 90-tych rokov 20. storočia neexistovala na Slovensku žiadna adekvátna starostlivosť o osoby s autizmom. Prvé pokusy o pomoc týmto jednotlivcom sa datujú v roku 1993, kedy bola vypracovaná cielená starostlivosť so strany trojrezortnej spolupráce ministerstiev (Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo školstva a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny). Riešenie integrovaného bývania pomocou ústavnej starostlivosti, zdravotná diagnostika a následné odstraňovanie, zmierňovanie postihnutia medikamentóznou prípadne chirurgickou liečbou, otázka vzdelávania pomocou špeciálnych škôl. Posun k lepšiemu vďaka snahe štátu iste prispel ku skvalitneniu životných podmienok občanov s autizmom. Otázne je či sú uskutočnené kroky postačujúce a či riešenie problému zamerané na združovanie postihnutých do skupín a ich segregácia je riešením.

Autizmus je už v dnešnej dobe známy pojem, nespočetné množstvo internetových portálov a dostupnej literatúry ponúka informácie o tejto poruche. O jeho špecifikách a hlavne o ľuďoch, ktorí ňou trpia. Okolie vie, čo je to autizmus, vie aké sú symptómy, vie ako sa porucha prejavuje a neprejavuje.
Počuť o chlapcovi postihnutom autizmom z médií, len keď sa stratí a hlavné mesto zažíva rozruch pri pátraní po dotyčnom, myslím nie je ten pravý spôsob, ako by sa mala v dnešnej spoločnosti zvyšovať informovanosť.
Ten odlišný spôsob, ako ľudské nešťastie - to je dôvod, prečo som si zvolil spomedzi množstva porúch práve autizmus. Ďalším atribútom je projekt, v dnešnej dobe asi nenájdeme oblasť, kde by sa projekt nedal uplatniť. Postupnosť úkonov s presne stanoveným začiatkom a koncom so zdrojmi a tímom ktorý pracuje na dosahovaní cieľov je cesta ako riešiť a posúvať veci dopredu.

Kľúčové slová:

sociálne vylúčenie

segregácia

integrácia

autizmus

Kannerov syndróm

symptomatológia autizmu

etiológia autizmu

manažment

funkcia plánovania

sociálny projektObsah:
 • ABSTRAKT 4
  ZOZNAM TABULIEK A OBRÁZKOV 6
  ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV 6
  ÚVOD 8
  1. Sociálne vylúčenie (exklúzia) 10
  1.1 Historický pohľad na sociálne vylučovanie 10
  1.2 Vymedzenie základných pojmov definície, klasifikácie, teórie 13
  1.3 Od segregácie k integrácii 18
  2. Autizmus 26
  2.1 Definície a charakteristika autizmu 26
  2.2 Symptomatológia autizmu 28
  2.3 Legislatíva SR vo vzťahu k integrácii sociálne vylúčených 33
  2.4 Sociálna pomoc pre postihnuté osoby 36
  2.5 Komplexná starostlivosť o postihnuté osoby 38
  2.6 Sociálna starostlivosť o postihnutého jednotlivca. 40
  2.7 Mimovládne organizácie vo vzťahu k integrácii mentálne postihnutých 43
  3. Projekt 48
  3.1 Definícia projektu, jeho charakteristické znaky. 48
  3.3 Projektový manažment a jeho podstata 53
  3.4 Životný cyklus projektu 55
  3.4.1 Plánovanie projektu 56
  3.4.2 Príprava projektu 60
  3.4.3 Zdroje projektu 62
  3.4.3 Realizácia projektu a jeho implementácia 72
  3.4.4 Ukončenie projektu a jeho evaluácia 75
  4. Popis empirického výskumu 81
  4.1 Výskumný problém 81
  4.2 Cieľ empirického výskumu 83
  4.3 Metódy a priebeh empirického výskumu 83
  4.3.2 Metódy empirického výskumu 83
  4.3.3 Priebeh empirického výskumu 83
  4.3.3.1 Výskumná vzorka 83
  4.3.3.2 Zber údajov 88
  4.3.3.3 Spracovanie získaných údajov 89
  4.3.4 Analýza výskumu 91
  4.3.4.1 Analýza interview - pani Mgr. Čajagiová ( Dss prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých) 91
  4.3.4.2 Analýza interview s pánom MUDr. Šothom - OZ „Drahuška a my...“ 95
  4.3.4.3 Syntéza analýz respondentov zameraná na výskumný problém 99
  5. DISKUSIA 104
  6. ZÁVER 105
  7. ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 107
  8. PRÍLOHY 111

Zdroje:
 • ATKINSON, T. CANTILLON,B. MARLIER,E. a NOLAN,B. 2000. Social Indicators: The EU and Social Inclusion. [Sociálne ukazovatele: EÚ a sociálne začlenenie.] Londýn, Oxford University Press.2002
 • BAZALOVÁ, B. Komparence stavu a průběhu osobní asistence
 • u osob s tělesným postižením. Speciální pedagogika/časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2003. roč.13, č.3, s.192-198. ISSN 1211-2720
 • BLEULER, E., BLEULER,M.1998.Učebnica psychiatrie. Vydavateľstvo
 • F: Trenčin, 1998.
 • BROWN, M. 1995. Ako úspešne pripraviť a viesť projekty. Bratislava:Open Windows,1995
 • BUGEJA, Lino. 1997. Voľný čas - výchovná perspektíva. In Vychovávateľ, ISSN 0139-6919, roč. IXL, č. 3-4, s. 20-22.
 • CUXART, T. 2000. Adolescent a dospelý postihnutý autizmom. International Conference of Autism. Preklad: SPOSA. Bratislava, 30.09.2000
 • DLOUHÁ, M. KOUŘIL, K. 2002.Štátne zdroje a financovanie mimovládnych organizácií na Slovensku v rokoch 1998 - 2002 Bratislava:SAIA- SCTS 2002
 • GILLBERG, CH. - PEETERS, T.1998.Autizmus - zdravotní a výchovné as-pekty. 1. vyd. Praha:Portál, 1998, ISBN 80-7178-201-7
 • HRDLIČKA, M., KOMÁREK, V. 2004.Dětský autismus. Praha: Portál, 2004, ISBN 80-7178-813-9
 • HLINOVÁ, 2006. Rigózna práca, Rodina ako súčasť komplexnej starostlivosti o dieťa s autizmom 2006.
 • HULLOVÁ, D. FINDRA, T. KOŠŤAN, P.2005.Projektový manažment (Príprava projektov s použitím metodiky logického rámca), Centrum vzdelávania neziskových organizácií 2005
 • JESENSKÝ, J.Prostor pro integraci.1993 Praha: Comenis Consult, 1993
 • KOLEKTÍV AUTOROV. 2000. Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava: PDCS. 2000
 • KONČEKOVÁ, Ľ.2004. Patopsychológia. Prešov: LANA, 223 s. ISBN 80-969053-4-1.
 • KRAJČÍK,M.2002.Diplomová práca.Bratislava.2002
 • LEVITAS, R. 1998. The Inclusive Society? Social exclusion and New Labour. Mac Millan, London.
 • NEMEC, I. 2002.Projektový management.Grada Publishing, 2002,ISBN 80-247-0392-0
 • MARTINELLI,S.2000.T-kit Oraganisatonial management. Strasbourg:Council of Europe
 • Marček, E. Dluhá, M.2002.Podniky a neziskové organizácie. Analýza vzájomnej spolupráce na Slovensku. Bratislava:PANET. 2002.
 • MAREŠ, P.2000. Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. In: Sociologický časopis, r.
 • 36, č. 3, 2000, s. 285 - 297.
 • MIOVSKÝ, M. 2006. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 332 s. ISBN 80-247-1362-4.
 • MITTLER, P. 1997. Vzdelávanie. In LECHTA, V. MATUŠKA, O. ZÁSZKALICZKY, P. Nové cesty k postihnutým ľuďom - rozvoj systému, poradenstva a integrácie. Bratislava: LIEČREH GÚTH, s. 160-169. ISBN 80-967383-7-2.
 • MICHALÍK, J.1999. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP, 1999, 135 s. ISBN 80-70-67-981-6.
 • MASSEY, D. - DENTON, N. 1993. American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass. Cambridge: Harvard University Press.
 • REPKOVÁ, K.: Projektovanie v sociálnej práci. Bratislava: Ing. Miroslav Mračko, 2000.ISBN80-8057-310-7.
 • MAJTÁN, M. a kolektív. 1995. Projektový manažment. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 1995. ISBN 80-225-0617-6
 • MARČEK, E.2004. Financovanie neziskového sektora, Slovensko v pohybe edícia. Inštitút pre verejné otázky. Bratislava. 2004
 • MITTLER, P.1997. Vzdelávanie. In LECHTA, Viktor, MATUŠKA, Ondrej, ZÁSZKALICZKY, Péter. Nové cesty k postihnutým ľuďom - rozvoj systému, poradenstva a integrácie. Bratislava: LIEČREH GÚTH, s. 160-169. ISBN 80-967383-7-2.
 • MIŠOVÁ, I.2000. Ako môže zákon o sociálnej pomoci pomôcť k integrácii ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. In Informácie, č. 41- 42, s.11-13.
 • PERCY-SMITH, J.:Introduction: the contours of social exclusion.In: PERCY-SMITH, J. (Ed.): Policy Responses to Social Exclusion (Towards Inclusion?). Buckingham: Open University Press, 2000, s. 1 - 21.
 • ...
 • ...