Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Možnosti znižovania neurotizujúcej záťaže homiletickými prostriedkami

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
24663
Posledná úprava
27.05.2009
Zobrazené
2 721 x
Autor:
lula78
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavnou témou diplomovej práce je vplyv homiletických prostriedkov, v tomto prípade kázní na neurózu a na neurotizujúcu záťaž, ako vyvolávajúci zdroj neurotických ťažkostí. Práca je rozdelená na 7 kapitol. V práci je podaný stručný prehľad príčin a foriem neuróz, pričom tieto sú dané do súvislosti s poznatkami teologických vied. V časti venovanej neurózam sú podrobnejšie rozpracované neurózy vyskytujúce s v cirkevnom prostredí. Z homiletických prostriedkov je maximálna pozornosť venovaná kázni, jej opodstatneniu v cirkvi a jej možným pozitívnym vplyvom na neurózu. Upozorňuje sa aj na možný negatívny vplyv kázní pri ich deformáciách. Súčasťou práce je aj výskum dotýkajúci sa výskytu faktorov znižujúcich, prípadne vyvolávajúcich neurotizujúcu záťaž v kázňach.

Kľúčové slová:

Kľúčové slová: Neuróza

Záťaž

Neurotizujúca záťaž

Homiletika

Kázeň

Kázňový cieľ

Podporné prostriedky.Zdroje:
 • Použitá literatúra
 • Alarich a ti druzí. Praha: Mladá fronta, 1971.
 • ALEXANDROVSKIJ, J.: Očami psychiatra. Bratislava: Smena, 1987.
 • AUGUSTÍN: Vyznania. Bratislava: Lúč, 1997.
 • BARTH, K.: Stručný výklad listu Římanum. Praha: Kalich, 1989.
 • BARTKO, D.: Moderná psychohygiena. Bratislava: Obzor, 1965.
 • BIBLIA, Preklad komisie Slovenskej evanjelickej cirkvi a.v., Bratislava: Slovenská evanjelická cirkev a.v. v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou, 1989.
 • CLOUD, H. a Townsend J.: Hranice. Praha: Návrat domů, 1998.
 • CRABB, L.: Uvnitř. Praha: Návrat domů, 1993.
 • DOLEŽAL, J.:Hygiena duševného života. Praha: Orbis, 1961.
 • DRAPELA, V. J.:Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997.
 • EMOKE, B.:Rodinná socializácia a poruchy osobnosti. Bratislava: Slovenské Pedagogické nakladateľstvo, 1983.
 • FAZEKAŠ, Ľ.:Ježiš Pán, Banská Bystrica:Združenie evanjelikálnych cirkví v SR vo vydavateľstve Trian, 1999.
 • FAZEKAŠ, Ľ.: Pavlov list Efezským. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela,1995.
 • FAZEKAŠ, Ľ.: Dobrá správa o záchrane. Banská Bystrica: Združenie evanjelikálnych cirkví v SR vo vydavateľstve Trian, 1998.
 • FRANKL, V. E.: Teorie a terapie neuróz. Praha: Grada Publishing, 1999.
 • FRANKL, V. E.: Lékařská péče o duši. Brno: Cesta, 1996.
 • FROMM, E. Člověk a psychoanalýza. Praha,
 • GORDON, B.:Základy křesťanského života. Bratislava: Kresťanský život, 1995.
 • HOLM, N.G.: Úvod do psychologie náboženství. Praha: Portál, 1998.
 • http://home. worldonline.cz/~cz0467772/slunce/strach.html
 • http://www.styxie.host.sk/data/pg/Svedomie ako výchovný problém.zip (2001-02-10)
 • http://www.styxie.host.sk/data/ps/Freud.zip
 • http://www.styxie.host.sk/data/ps/Nákonečný.zip
 • http://www.styxie.host.sk/data/ps/Neuróza.zip (2001-02-10)
 • IVANOVÁ - ŠALINGOVÁ, M, Maníková, Z.: Slovník cudzích slov. Bratislava: SPN, 1979.
 • JONES, I.T.: Principles and practice of preacing. Nashwille:Abingdon press, 1983.
 • JONES, S.L. a Butman, R.E.: Modern Psychoterapies. Donwrs Growe: InterVarsity Press, 1991.
 • KLIMO, F. a kol.: Všeobecné lekárstvo 3. Martin: Osveta, 1990.
 • Krátky slovník Slovenského Jazyka. Bratislava: Veda, 1997
 • KRATOCHVÍL, S.: Jak žít s neurózou. Praha: Portál, 2000.
 • KŘIVOHLAVÝ, J.: Pastorální péče. Praha: Evangelikální teologický seminář, 2000
 • KUBÍKOVÁ, J.:Kázání ve starověku a středověku. Praha:Evangelická církev metodistická, 1997.
 • KUŠNIERIK, J. :Evanjelikálni kresťania na Slovensku. Bratislava: Stredoeurópska nadácia, 1997.
 • LIGUŠ, J.: Medziľudská komunikácia. Praha: Karlova Univerzita, Husitská teologická fakulta; Banská Bystrica: Univerzita Mateja Be1a, Pedagogická Fakulta, 1996,
 • LIGUŠ. J.: Víra a teologie Dietricha Bohnoeffera, Bratislava: ECM, 1994
 • Malá encyklopedie současné psychologie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973.
 • Malá Slovenská Encyklopédia. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 1993.
 • MILNE, B.:Skúmanie pravdy. Praha: Návrat, 1992
 • NÁKONEČNÝ: Lexikon Psychologie. Praha: Vodnář, 1995
 • Novum Testamentum Graece. London: United Biblie Societies, 1969.
 • Nový Biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996.
 • Nový zákon s výkladovými poznámkami. Praha: Česká biblická společnost, 1987.
 • Ottúv slovník naučný.Praha: Sdružení pro Ottúv slovník naučný, PASEKA/ARGO, 1998.
 • PFEIFER, S.: Slabé nésti. Ostrava: Jupos, 1995.
 • PIPER, J.: Božia zvrchovanosť v kázaní, Bratislava: Návrat Domov, 2000.
 • POHL,A., Anleitung zum predigen, elektronická forma prekladu do slovenského jazyka
 • PONĚŠICKÝ,J.:Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Praha: Triton, 1999.
 • RIGEL, J.:Osobnosť a neurotické ťažkosti. Martin: Orion, 1974.
 • ROBINSON, H.W.: Biblická kázání. Třinec: Biblos, 1993.
 • ROHR, R. a Ebert, A.: Eneagram. Praha: Synergie, 1997.
 • SMOLÍK, J.: Radostze slova, Praha:Kalich, 1983.
 • SOUČEK, J. B.: Řecko - český slovník k NZ. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1973.
 • STAGG, F.:Teologie Nového zákona. Lovosice:Helioprint,1996.
 • STETZ, J.: Svrablavé uši. Albrechtice: Křesťanský život, 1995.
 • STEVENS, A.: Jung. Praha: Argo, 1996.
 • Theologisches begriflexikon zum Neuen testament. R. Brockhaus, 5. vydanie, 1990.
 • TOURNIER, P.: Osoba a osobnost. Praha: Návrat domů, 1998.
 • TOURNIER, P.: Vina. Praha: Návrat domů, 1995.
 • VOŘEH, O.: Evangelium. Brno: Trans World Radio, 1997.
 • WIMBER, J.: Evangelizace Boží mocí. Ichtys, 1991.
 • Zápas o dušu, č. 71. rok 2001
 • Zborník: Sociálny rozmer teológie na prahu nového tisícročia. Banská Bystrica: Združenie evanjelikálnych cirkví v SR vo vydavateľstve Trian, 2000