Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 646   projektov
7 nových

Komunikácia a sociálne zručnosti ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
706
Posledná úprava
30.05.2017
Zobrazené
20 206 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom práce je zistiť spôsoby komunikácie medzi deťmi - žiakmi staršieho školského veku študujúcich na mestských a dedinských školách v Banskobystrickom kraji.
Zároveň je úlohou preskúmať, aké prostriedky nepriamej komunikácie deti najčastejšie používajú, aký vzťah majú k masmediálnym komunikačným prostriedkom, aké nepriame komunikačné prostriedky využívajú v škole a doma a aký vplyv majú nepriame komunikačné prostriedky na vzťahy medzi žiakmi.
Ľudský svet je postavený na komunikácii. Bez získavania a výmeny informácií by sme boli stratení. Vyplýva to z našej biologickej podstaty - príroda vyvažuje našu biologickú nedostatočnosť tým, že nás obdarila schopnosťou prijímať, využívať a kombinovať informácie, teda myslieť. Schopnosť komunikovať sa stala základom ľudskej kultúry.
Ľudia spolu hovoria a predsa nehovoria. Chcú spolu komunikovať, ale nechcú sa vidieť. Kým v minulosti na pracovisku nebol problém zájsť za kolegom či zamestnancom a osobne mu odovzdať odkaz, pozdrav alebo príkaz, dnes na tento účel používame elektronickú poštu, mobil, telefón. Náš svet sa stáva virtuálnym a tomu prispôsobujeme aj dorozumievanie. Pomocou modernej techniky dokážu dnes informácie prekonávať priestor i čas. Vzdialenosti medzi domami sa zmenšujú, ale vzdialenosti medzi ľuďmi sa zväčšujú. Svet ako celok sa globalizuje, ale človek ako jednotlivec sa atomizuje. Ľudia dokážu komunikovať spolu cez akúkoľvek vzdialenosť. Ale pritom sú sami, lebo partnera nevidia, chýba im osobný kontakt.
Do komunikácie patrí nielen rozhovor a prenos informácií, ale aj aktívne počúvanie, empatia, prosociálne správanie, asertívna komunikácia, pozdrav, poďakovanie, ovládanie negatívnych emócií, vyjadrenie vlastných emócií a pochopenie emócií druhých, vcítenie sa, úsmev. V dnešnej dobe v komunikácii prevažuje len odovzdávanie informácií, ostatné zložky komunikácie sa pomaly vytrácajú. Komunikujeme prostredníctvom SMS - siek, e - mailov, mobilných telefónov. Tu sa do úzadia sa dostáva emocionálna stránka, neverbálna komunikácia, empatia. Pri čítaní SMS-ky a e-mailu nevidíme, čo prežíva človek v skutočnosti.
Rodičia nemajú čas na rozhovory so svojimi deťmi, manželia sotva prehodia medzi sebou slovo, priatelia odkladajú dohodnuté stretnutie pre "dôležitejšie " povinnosti, vnúčatko odkazuje starej mame, že nemôže s ňou hovoriť, lebo sa mu práve minul kredit. Pritom akýkoľvek problém v medziľudských vzťahoch, na ktorý si len dokážeme spomenúť, sa začína nedostatkom komunikácie.
Ľudia majú spolu hovoriť. Aby sa spoznali, delili o radosť, ventilovali svoje problémy, zdôverili sa navzájom. Človek potrebuje počúvať a rozprávať príbehy, vymieňať si nielen praktické skúsenosti ale aj zážitky, pocity, otázky, pochybnosti, jednoducho potrebuje byť v kontakte s inými. V rozhovore takpovediac "otvárame" druhého, no zároveň sa otvárame voči druhým.
Rozhovory sa vytrácajú najmä z rodín a ak si čosi medzi sebou povieme, stenčuje sa to do podoby praktických príkazov, otázok, inštrukcií. Niekedy je zas problém v tom, že sa nevieme zhovárať. Rozhovory, ktoré by mali vyjasniť vzťahy, ešte viac všetko zamotajú, ak ani jedna strana nevie alebo nechce diskutovať konštruktívne.
Práca je rozdelená na teoretickú a výskumnú časť. Teoretická časť je rozdelená do troch kapitol. V nich sa objasnia pojmy ako komunikácia sociálna, pedagogická, verbálna, neverbálna, priama, nepriama, emocionálna stránka komunikácie, empatia, asertívna komunikácia a prosociálne správanie.
Nosnou témou výskumnej časti je objasnenie výskumom získaných údajov, ich spracovanie do tabuliek a grafov a následné porovnanie.

Kľúčové slová:

empatia

komunikácia

asertivita

gestá

proxemika

haptika

paralingvistika

posturika

emócieObsah:
 • Úvod -5-
  I. Teoretická časť -7-
  1. Vymedzenie základných pojmov -7-
  1.1. Komunikácia -7-
  1.2. Verbálna komunikácia -8-
  1.3. Neverbálna komunikácia -11-
  1.3.1. Mimika -13-
  1.3.2. Pohľady, reč očí -13-
  1.3.3. Kinezika -14-
  1.3.4. Gestá -14-
  1.3.5. Haptika -15-
  1.3.6. Proxemika -15-
  1.3.7. Vonkajšia úprava -16-
  1.3.8. Posturika -16-
  1.3.9. Paralingvistika -16-
  1.4. Nepriama komunikácia -18-
  2. Pedagogická komunikácia -20-
  2.1. Vymedzenie pojmu pedagogická komunikácia -20-
  2.1.1. Účastníci výchovno - vzdelávacieho procesu -21-
  2.1.2. Pedag. komunikácia je výmenou informácií -22-
  2.1.3. Pedagogická komunikácia slúži na dosiahnutie výchovno - vzdelávacích cieľov -22-
  2.1.4. Pedagogické informácie sa sprostredkúvajú verbálnymi a neverbálnymi prostriedkami -22-
  2.1.5. Pravidlá pedagogickej komunikácie -22-
  2.1.6. Priestorové a časové dimenzie -23-
  2.2. Základné funkcie pedagogickej komunikácie -23-
  2.3. Roviny pedagogickej komunikácie -25-
  2.3.1. Obsahová rovina pedag. komunikácie -25-
  2.3.2. Procesuálna rovina pedag. komunikácie.25
  2.3.3. Vzťahová rovina pedag. komunikácie..... 26
  2.4. Intrakomunikácia -27-
  2.5. Inštitucionálny charakter pedag. komunikácii -27-
  2.6. Efektívnosť pedagogickej komunikácie -28-
  2.7. Komunikačné štruktúry -28-
  2.8. Riadenie verbálnej komunikácie -30-
  2.9. Dialóg v pedagogickej komunikácii -31-
  2.10. Komunikácia na tradičnej a netradičnej vyuč. hod -33-
  3. Sociálne zručnosti -35-
  3.1. Pojem sociálne zručnosti -35-
  3.2. Zásady aktívneho počúvania -35-
  3.3. Empatia -37-
  3.4. Asertivita -37-
  3.5. Prosociálne správanie -40-
  3.6. Emócie -40-
  4. Osobnosť učiteľa -42-
  II. VÝskumná časť -44-
  1. Projekt výskumu -44-
  1.1. Úvod a predmet výskumu -44-
  1.2. Cieľ výskumu -44-
  1.3. Úlohy výskumu -44-
  1.4. Hypotézy výskumu -45-
  1.5. Metódy výskumu -45-
  1.6. Charakteristika výskumnej vzorky a lokality -46-
  1.7. Etapy výskumu -47-
  2. Interpretácia výslekov výskumu -48-
  2.1. Televízia ako prostriedok masmediálnej kom -48-
  2.2. Mobilná komunikácia -53-
  2.3. Internetová komunikácia -56-
  2.4. Bezpečný internet deťom -57-
  2.5. Emócie v elektronickej komunikácii -59-
  3. Závery a odporúčania pre prax -60-
  Záver -65-
  Literatúra -66-
  Zoznam tabuliek a grafov -68-
  Príloha -69-

Zdroje:
 • BRINDZA, J. : Sociálna komunikácia. Banská Bystrica : Katedra pedagogiky PF UMB, 1966
 • BUDA, B. : Empatia - psychológia vcítenia sa a vžitia sa do druhého. Nové zámky : Psychoprof, 1994. 340.s.ISBN80-967148-0-5
 • BUCKOVÁ, M. : Mení internet naše životy?In:Slovenka.2003, č.1.
 • DOSTÁL, L. : Dieťa a tekevízia. In: Mama a ja. 2005, č. 5.
 • GAVORA, P. a i. : Pedagogická komunikácia v základnej škole. Bratislava : Veda, 1988. 248 s.
 • GLASSMAN, A. : Aby sme si rozumeli. 1. vyd. Bratislava : Remedium, 2000. 159 s. ISBN 80-85218-88-70
 • HAVLAS, A. : Emoce v elektronické komunikaci. In: Počítač pro každého. 2005, č. 22.
 • HRADSKÁ, H. : Deti pred televízorom. In: Slovenka. 2002,č. 3.
 • HYBÁČKOVÁ, B. : Helikoptérou po e-maily. In: Život.2005,č.26.
 • JONESOVÁ, J. J. , IGNELZIOVÁ, S. C. : Partnerstvo školy a rodiny. Výchova a vzdelávanie v demokratickej spoločnosti. Žiar nad Hronom: Nadácia Škola dokorán, 2001
 • KALAŠ, I. : Informatika pre stredné školy. 1. vyd. Bratislava : SPN, 2001. 112 s. ISBN 80-08-01518-7
 • KLÍMOVÁ - FUGNEROVÁ, M. : Citová výchova v rodine. Martin : Osveta, 1977. 209 s.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. : Já a ty. O zdravých vztazích mezi lidmi. 2. vyd. Praha : Avicenum, 1986. 250 s.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. : Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha : Svoboda, 1988. 236 s.
 • LENCZ, L. : Pedagogika Etickej výchovy - výchova k prosociálnosti
 • MAREŠ, J. - KŘIVOHLAVÝ, J. : Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: Štátní pedagogické nakladatelství, 1989. 161 s. ISBN 80-04-21854-7
 • MIEDZGOVÁ, J. : Základy etiky. 3. vyd. Bratislava : SPN, 1994. 107 s. ISBN 80-08-02775-2
 • MISTRÍK, J. : Jazyk a reč. 2. vyd. Bratislava : Mladé letá, 1999. 430 s. ISBN 80-06-00924-4
 • NELEŠOVSKÁ, A. : Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. 169 s. ISBN 80-247-0738-1
 • OLIVAR, R. R. : Etická výchova. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1990. 209 s. ISBN 80-7158-001-5
 • PAJTINKA, L. : Škola a mobilný telefón. In: Slovenka.2001,č.36.
 • PEASE, A. : Reč tela. Bratislava : Ikar, 2004. 230 s. ISBN 80-551-0691-6
 • PORTMANNOVÁ, R. : Jak zacházet s agresivitou. Praha : Portál, 1996. 102 s. ISBN 80-7178-094-4
 • POSSE, R. - MELGOSA, J. : Umenie výchovy. Vrútky : Advent - Orion, 2002. 194 s. ISBN 80-88960-89-4
 • PRAŠKO, J. - PRAŠKOVÁ, H. : Asertivitou proti stresu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1996. 181 s.ISBN 80-7169-334-0
 • PROJEKT ORAVA V PRAXI, Občianske združenie Orava pre demokraciu a vzdelávanie, 2001
 • RANSCHBURG, J. : Strach, hnev a agresivita. Bratislava : SPN, 1982. 144 s.
 • SALOMÉ, J. : Mluv se mnou...mám ti co říct. Praha : Portál, 1997. 154 s. ISBN 80-7178-128-2
 • STASZOVÁ, M. - ONDRIŠOVÁ, J. : Detské závislosti. In: Slovenka. 2004, č. 39.
 • VALACHOVIČ, P. : Prečo a kde vzniklo písmo. In: Pravda. 5. augusta 2005
 • VALIŠOVÁ, A. : Komunikace a vzájemné porozumění - hry pro dospívající. Praha : Grada Publishing, 2005. 138 s. ISBN 80-247-0842-6