Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 035   projektov
0 nových

Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov motivačný nástroj v podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
71 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5038
Posledná úprava
08.08.2017
Zobrazené
15 916 x
Autor:
baracudas26
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V súčasnom prostredí trhového hospodárstva sa podnikateľské organizácie vo svojej hospodárskej činnosti zameriavajú na nové prístupy v oblasti hodnotenia a odmeňovania zamestnancov podniku. Výsledky a efekty tejto snahy sú však rôznorodé. V niektorých podnikoch prinášajú úžitok vo forme lepšieho využívania a rozvoja pracovnej sily, inde sa pokusy zaviesť účinné systémy hodnotenia a odmeňovania končia neúspechom. Neúspechom, ktorý takmer vždy sprevádza zhoršenie pracovnej klímy, motiváciu ľudí a v konečnom dôsledku aj hospodárskych výsledkov.

Podnik v zmysle organizačnom, ekonomickom, sociálnom predstavuje samostatný zmiešaný systém. Podnik pre plnenie svojich funkcií v oblasti výroby, dopravy, obchodu, financií má svoju vybavenosť základnými prvkami, má svoju štruktúru, uplatňuje určitý systém riadenia a dosahuje konkrétne výsledky.

Plnenia základných funkcií podniku ovplyvňujú viaceré faktory, resp. činitele, materiálovo-technické, sociálne, finančné a ďalšie. Významnou mierou na plnení základných funkcií podniku sa podieľa personál podniku.

Kvalita - kvalifikovanosť personálu a jeho aktívna tvorivá práca ovplyvňuje nielen účinnosť personálu podniku, ale aj účinnosť používanej techniky, technológie a ďalších vecných prvkov pracovného procesu. Toto tvrdenie vyplýva zo skutočnosti, že efektívne využívanie vecných zdrojov je podmienené činnosťou konkrétnych zamestnancov podniku.

Človek však nevystupuje len ako jedna zo základných zložiek organizácie, ale súčasne ako spotrebiteľ, konzument jej výstupov, t.j. výrobkov alebo služieb. Človek je teda, nie len rozhodujúcim činiteľom pri tvorbe, ale aj pri zabezpečovaní výstupov. Z týchto skutočností vyplýva, že celý proces je orientovaný na človeka.

Spôsob rozvíjania pracovného potenciálu firmy a úroveň jeho riadenia je vážnym merítkom pre hodnotenie podnikateľských schopností jednotlivých firiem. Rozvíjať pracovný potenciál a efektívne riadiť personál podniku vyžaduje trvalé zaoberanie sa najrozličnejšími činnosťami, medzi ktoré patrí : plánovanie ľudského potenciálu podniku, vyhľadávanie, výber a prijímanie nových zamestnancov, kvalifikovaná príprava nových zamestnancov pre plnenie pracovných úloh, uplatňovanie systémov hodnotenia a odmeňovania a celková stimulácia zamestnancov.

Predkladaná diplomová práca rieši problematiku hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v náväznosti na ich motiváciu v a.s. Chemosvit.

Kľúčové slová:

zamestnanci

charakteristika

mzdové formy

odmeny

zrážky zo mzdy

odmeňovanie

motiváciaObsah:
 • Úvod 1
  1. Vymedzenie základných pojmov k vybranej problematike 3
  1.1 Personálny manažment, hlavný účel, ciele a funkcie 3
  1.2 Hodnotenie zamestnancov 5
  1.2.1 Ciele hodnotenia zamestnancov 5
  1.2.2 Formy hodnotenia zamestnancov 5
  1.2.3 Kritéria hodnotenia 6
  1.2.4 Metódy hodnotenia 7
  1.2.5 Chyby pri hodnotení 8
  1.3 Odmeňovanie zamestnancov 9
  1.3.1 Ciele odmeňovania zamestnancov 10
  1.3.2 Podstata a základné funkcie mzdovej politiky 11
  1.3.3 Charakteristika mzdy 12
  1.3.4 Štruktúra mzdy 13
  1.3.5 Mzdové formy 14
  1.3.5.1 Účel mzdových foriem 14
  1.3.5.2 Druhy mzdových foriem 15
  2. Charakteristika systému hodnotenia a analýza mzdovej politiky v a.s. Chemosvit. 18
  2.1 Charakteristika podniku 18
  2.2 Organizačné usporiadanie podniku 20
  2.3 Hodnotiaci systém uplatňovaný v a.s. Chemosvit 20
  2.4 Mzdové formy využívané v a.s. Chemosvit 27
  2.4.1 Tarifná mzda 28
  2.4.2 Zmluvná mzda 29
  2.4.3 Príplatky 29
  2.4.4 Osobná zložka mzdy (prémie a osobné ohodnotenie) 31
  2.4.5 Odmeny 31
  2.4.6 Odmena za odpracované roky v a.s. Chemosvit (vekový automat) 32
  2.4.7 Príspevok na dovolenku a vianočný príspevok 33
  2.4.8 Zrážky zo mzdy 33
  2.4.9 Štruktúra priemerného zárobku 33
  2.5 Mzdová hmotná zainteresovanosť 35
  2.5.1 Zainteresovanosť vedúcich hospodárskych pracovníkov 35
  2.5.2 Hmotná zainteresovanosť ostatných zamestnancov predaja fóliových výrobkov 38
  3. Zhodnotenie systému odmeňovania a systému hodnotenia s návrhmi na riešenie 41
  3.1 Zhodnotenie odmeňovania a hodnotenia v a.s. Chemosvit 41
  3.2. Návrhy na prijatie opatrení v systéme hodnotenia a odmeňovania v a.s. Chemosvit 44
  Záver 51
  Resumé I.
  Resumé II.
  Použitá literatúra
  Prílohy

Zdroje:
 • KACHAŇÁKOVÁ, A. A KOL. : Personálny manažment, VŠE Bratislava 1992
 • KACHAŇÁKOVÁ, A. A KOL. : Personálny manažment Praktikum, Edičné stredisko EU Bratislava 1992
 • MILKOVICH : Řízení lidských zdrojů, Grada Praha 1993
 • WERTHER, W.B. - DAVIS, K. : Lidský faktor a personální manažment, Victoria Publishing Praha 1992
 • STÝBLO, J. : Personální manažment, Grada Praha 1993
 • ZADRAŽILOVÁ, D. - KHELEROVÁ, V. : Manažment obchodní firmy, Grada Praha 1996
 • CAMERON, S. :Managing People Book 1, Open Univerzity Veľká Británia 1992
 • STÝBLO, J. : Manažerská motivační strategie, Management Press Praha 1992
 • PRÁZNOVSKÝ, A. : Sprievodca mzdovým učtovníctvom a personalistikou, Práca Bratislava 1997
 • STÝBLO, J. : Kritéria hodnocení výkonu zaměstnanců, Moderní řízení č.7/1996, str.76
 • BOROVEC, J. : Hodnocení zaměstnanců v ABB ČR : Moderní řízení č.10/1996, str.59
 • JEMALA, Ľ. : Odmeňovanie sa na Slovensku často chápe len z hľadiska nákladov, a nie ako pozitívny motivačný nástroj, Trend z 22.5.1996, str.17A
 • JAVORSKÝ, J. - KALIŠ, M. : Z pocitu ohrozenia - šanca!, Hospodárske noviny č.43/1997, str. K-1
 • TOMASČÍN, M. : Realizácia miezd a ovplyvňujúce činitele ich úrovne v podnikateľských organizáciách, Ekonomický časopis 41/1993 č.3, str.210