Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Harmonizácia daní v EU

«»
Prípona
.pdf
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
36 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
37549
Posledná úprava
18.05.2011
Zobrazené
2 120 x
Autor:
peter.varga
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Venujem sa problematike harmonizácie daní v EU z ekonomického a právneho pohľadu.

Cieľom záverečnej práce bolo predostrieť základný a všeobecný rámec harmonizačných snáh v Európskej únii. Práca je rozdelené do teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa autor v prvej časti venuje základnej daňovej teoretickej matérie, v ďalších častiach rozoberá niektoré často skloňované pojmy, základný právny rámec harmonizácie a jej historický vývoj. Posledná časť je venovaná súčasnému platnému právnemu poriadku EU vo vzťahu k daniam. V druhej časti sa autor snaţí vykresliť úlohu Európskeho súdneho dvora, rozoberá moţnosti absolútnej a relatívnej harmonizácie a v poslednej časti upriamuje svoju pozornosť na sumarizáciu poznatkov a analýzu výsledkov praktickej časti, pričom súčasťou je aj diskusia s odbornou akademickou obcou k niektorým otázkam harmonizácie daní. Práca obsahuje aj s prílohami 11 tabuliek, 4 obrázky a 1 graf.  

Kľúčové slová:

dane

harmonizácia

právo EU

dane

ekonomikaObsah:
 • ÚVOD ................................................................................................................................. 1
  1 TEORETICKÁ ČASŤ .................................................................................................... 3
  1.1 Charakteristické členenie daní a ich úloha ................................................................ 3
  1.1.1 Priame dane .................................................................................................... 5
  1.1.2 Nepriame dane ................................................................................................ 9
  1.2 Definícia pojmov ..................................................................................................... 11
  1.3 Právny základ harmonizácie .................................................................................... 12
  1.3.3 Primárne právo ............................................................................................. 12
  1.3.4 Sekundárne právo ......................................................................................... 14
  1.3.5 Medzinárodné zmluvy ................................................................................... 16
  1.3.6 Case law Európskeho súdneho dvora ........................................................... 17
  1.3.7 Mäkké právo ................................................................................................. 17
  1.3.8 Právne princípy ............................................................................................. 17
  1.4 Historická genéza harmonizácie daní ...................................................................... 18
  1.4.1 Priame dane .................................................................................................. 18
  1.4.2 Nepriame dane .............................................................................................. 25
  1.5 Súčasný právny stav harmonizácie .......................................................................... 33
  1.5.3 Priame dane .................................................................................................. 33
  1.5.3.1. Právny stav ........................................................................................... 35
  1.5.4 Nepriame dane .............................................................................................. 42
  1.5.4.1. Právny stav ........................................................................................... 43
  2 PRAKTICKÁ ČASŤ .................................................................................................... 47
  2.1 Metodika výskumu .................................................................................................. 47
  2.1.5 Ciele .............................................................................................................. 47
  2.1.6 Metódy ........................................................................................................... 48
  2.1.7 Postupy .......................................................................................................... 48
  2.2 Case law Európskeho súdneho dvora ...................................................................... 49
  2.2.1 Case law ........................................................................................................ 53
  2.2.1.1. Daň z príjmu fyzických osôb ................................................................. 53
  2.2.1.2. Daň z príjmu právnických osôb ............................................................ 57
  2.2.1.3. Kapitálový záväzok ............................................................................... 58
  2.2.1.4. Daň z pridanej hodnoty ........................................................................ 60
  vi
  2.2.1.5. Spotrebné dane ..................................................................................... 61
  2.3 Absolútna harmonizácia .......................................................................................... 62
  2.4 Relatívna harmonizácia ............................................................................................ 68
  2.5 Závery práce ............................................................................................................ 72
  2.5.1 Analýza .......................................................................................................... 72
  2.5.2 Diskusia ......................................................................................................... 73
  2.5.3 Hodnotenie výsledkov ................................................................................... 76
  ZÁVER ............................................................................................................................. 78
  ZOZNAM POUŢITEJ LITERATÚRY ......................................................................... 80

Zdroje:
 • [1] BAKEŠ, M. a kolektív. 2009. Finanční právo. Praha: C.H.Beck, 2009. ISBN 978-
 • 80-7400-801-6.
 • [2] BALKO, L. - KRÁLIK, J., a kolektív 2010. Finančné právo. Bratislava: Univerzita
 • Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2010. ISBN
 • 80-7160-290-3.
 • [3] BROKELIND,. C. 2006. Towards a Homogenous EC Direct TaxLaw. Lund: IBFT,
 • 2006. ISBN 978-90-8722-003-7.
 • [4] FROTSCHER, G. 2009. Internationales Steuerrecht. Munchen: Verlag C.H.Beck.
 • 2009. ISBN 978 3 406 59057 3.
 • [5] HOLKOVÁ, V. 2008. Mikroekonómia. Bratislava: Sprint, 2008. ISBN 978-80-
 • 969927-9-9.
 • [6] HORNIAKOVA,. Ľ. - KRÁLIK, J. 2005. Základy verejných financií. Bratislava:
 • Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2005. ISBN 80-8054-371-2.
 • [7] HORNIAKOVÁ,. Ľ. - MARUCHNIČ,. J. 2006: Verejné financie a úvod do meny.
 • Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské
 • oddelenie, 2006. ISBN 80-7160-228-0.
 • [8] JÁNOŠÍKOVÁ, P. - MRKÝVKA, P. - TOMAŢIČ, I. a kolektív 2009. Finanční
 • a daňové právo. Plzeň: Aleš Čenek, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7380-155-7.
 • [9] KAVELAARS, P. - PECHLER, E. 2008. Tax Case Law of the Court of Justice of the
 • European Union. Holandsko: Fiscal and Financial Publishers, 2008. ISBN 978 90
 • 6476 229 1
 • [10] KOPITS, G. 1992. Tax harmonization in European Community: policy issues and
 • analysis. Washington: International Monetary Fund, 1992. ISBN 1-55775-225-7.
 • [11] KUBÁTOVÁ, K. 2006. Daňová teorie a politika, 4.vyd. Praha: ASPI, 2006. ISBN
 • 80-7357-205-2.
 • [12] LANG, M. a kolektív. 2008. Introduction to European direct taxation. LINDE
 • VERLAG WIEN, 2008. ISBN 978-3-7073-0933-1.
 • [13] LANG, M. a kolektív. 2008. Common Consolidated Corporate Tax Base. Vienna:
 • LINDE VERLAG WIEN, 2008. ISBN 978-3-7073-1306-2.
 • 81
 • [14] LANG, M. a kolektív. 2007. Tax Treaty Law and EC Law. LINDE VERLAG WIEN,
 • 2007. (ISBN nie je uvedené).
 • [15] LISÝ J. 2005. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast, 2.vyd. Bratislava: Edícia
 • ekonómia, 2005. ISBN 80-8078-035-8.
 • [16] MAZÁK, J. -JÁNOŠIKOVÁ, M. 2009. Základy práva Európskej únie. Bratislava:
 • IURA EDITION, 2009. ISBN 978-80-8078-289-4.
 • [17] MEDVEĎ, J. - NEMEC, J. 2007. Základy verejných financií. Bratislava: Sprint,
 • 2007. ISBN 978-80-89085-84-2.
 • [18] SCHULTZOVÁ, A. a kolektív. 2007. Daňovníctvo. Bratislava: Edícia ekonómia,
 • 2007. ISBN 978-80-8078-161-3.
 • [19] SIMAN, M. - SLAŠŤAN, M. 2010. Primárne právo Európskej únie. Bratislava:
 • EUROIURIS, 2010. ISBN 978-80-89406-06-7.
 • [20] ŠIROKÝ, J. 2009. Dane v Evropské unii. Praha: Linde, 2009. 978-80-7201-746-1.
 • [21] TERRA, B. - KAJUS, J. 2010. Introduction to European VAT. Amsterdam: IBFD,
 • 2010. ISBN 978-90-8722-068-6.
 • [22] TERRA B. - WATTEL P. 2005. European Tax Law. Amsterdam: Kluwert, 2005.
 • ISBN 90 130 2226 X.
 • [23] THIEL, P. 2001. EU Case Law on Income Tax. Amsterdam: IBFD, 2001. ISBN 90-
 • 76078-36-X.
 • [24] TRUETT, L. - TRUETT D. 1987. Economics. St. Louis: Times Mirror/Mosby
 • College Publishing, 1987. ISBN 0-8016-5149-2.