Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Využitie neuronových sietí na hodnotenie spoľahlivosti technických systémov

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
2,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13408
Posledná úprava
07.12.2020
Zobrazené
2 199 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Neurónová sieť v ľudskom ponímaní je umelý mozog, (inými slovami umelá inteligencia), ktorý je zložený z množstva neurónov a ktorý sa sám učí. Hoci je to v biológii ľahko pochopiteľné, v praxi vytvoriť umelý mozog je nesmierne zložitý proces, pri ktorom potrebujeme vedomosti o kvantite neutrónov a spôsob ich prepojenia. (16)
V porovnaní s ľudským neurónom vieme pomocou počítačov nasimulovať omnoho rýchlejší neurón ako je neurón ľudský. Problémom je však množstvo ľudských neurónov a množstvo spojení v mozgu. Podľa výskumov má ľudský mozog okolo 1011 až 1014 neurónov a počet prepojení na každý jeden neurón predstavuje počet 103 až 104. Takúto masívne paralelnú NS nemáme ešte veľmi dlho šancu nasimulovať. (23)
História neurónových sietí sa začala písať v roku 1943. Americkí vedci Warren Mc-Culloch (neurofyziológ) a Walter Pitts (štatistik) definovali binárny neurón. Prvá konferencia na túto tému sa konala v roku 1987 v San Diegu s výlučným zameraním na neurónové siete. Na konferencii bola založená medzinárodná spoločnosť pre výskum neurónových sietí INNS (International Neural Network Society) a postupne vznikali odborné časopisy, združenia a konferencie. Môžeme predpokladať, že rozvoj neurónových sietí bude dynamický a stane sa dominantným prvkom moderného chápania rôznych odvetví.
...

Kľúčové slová:

neurón

sieť

neurónové siete

bezpečnosť technických systémov

alternatívne zdroje

zdroj

bezpečnosť

štruktúra neurónu

neurónová sieť

kolektor

slnečný kolektor

solárny kolektorObsah:
 • Zoznam obrázkov -10-
  Zoznam tabuliek -11-
  Slovník termínov -12-
  Úvod -13-
  1 Postupy hodnotenia spoľahlivosti technických systémov -16-
  1.1 Charakteristika spoľahlivosti -16-
  1.2 Ukazovatele spoľahlivosti ... -16-
  1.2.1 Pravdepodobnosť poruchy -18-
  1.2.2 Pravdepodobnosť bezporuchovej prevádzky -18-
  1.2.3 Hustota porúch -18-
  1.2.4 Intenzita porúch -18-
  1.2.5 Hodnoty ukazovateľov spoločnosti -19-
  2 Analýza súčasných technológií neurónových sietí -21-
  2.1 Štruktúra neurónu -21-
  2.2 Neurón a jeho vrstvy -22-
  2.3 Matematický model neurónu -23-
  2.4 Typy prenosových funkcií -24-
  2.5 Simulácia neurónových sietí -24-
  2.6 Topológia neurónových sietí -25-
  2.7 Implementácia neurónových sietí -26-
  2.8 Pracovné fázy -26-
  2.9 Druhy učenia -26-
  2.10 Ďalšie triedy NS -27-
  3 Možnosti využitia neurónových sietí na hodnotenie spoľahlivosti vybraných prvkov environmentálnej techniky -28-
  3.1. Výrobcovia slnečných kolektorov -28-
  3.2. Fungovanie kolektora -29-
  3.3. Technické údaje vybraných kolektorov -31-
  3.4. Možnosti využitia neurónových sietí -34-
  4 Uplatnenie neurónových sietí vo výrobe slnečných kolektorov -35-
  4.1. Prípadová štúdia -37-
  4.2. Modelové spracovanie v neurónových sieťach -39-
  4.3. Normy používané pri slnečných kolektoroch -45-
  4.4 Diskusia -46-
  Zhodnotenie práce a jej prínosy -47-
  Prínosy pre pedagogickú prax -48-
  Ďalší rozvoj v skúmanej oblasti -48-
  Záver -49-
  Zoznam použitej literatúry -50-

Zdroje:
 • KUBALA, Marek, MALCHO Milan: Vplyv absorpčnej plochy atmosféry na výkonové parametre slnečných kolektorov : Dizertačná práca. Žilina, Strojnícka fakulta, katedra tepelnej techniky.
 • SIMČÁK, Peter, - ANDREJKOVÁ, Gabriela.: Neurónové siete( inžiniersky prístup), 2.diel, Košice, 1996.11-35 s. ISBN 80-88786-42-8
 • SEKEREŠ, Ján,: Prevádzková spoľahlivosť strojov: Skripta, Zvolen, Drevárska fakulta, katedra výrobných strojov a zariadení. 1995, s.10-58, ISBN 80-228-0464-9
 • SEKEREŠ, Ján: Spoľahlivosť a údržba technických zariadení ( Návody na cvičenia), Zvolen, Drevárska fakulta, katedra výrobných strojov a zariadení, skriptá, 1991, s 45-50, ISBN 80-228-0119-4
 • ULIČNÝ, Ján - DRÁB, Ladislav, - ĎURĎOVIČ, Vladimír: COMEMOP 89, Riadenie organizačných systémov s využitím umelej inteligencie, Žilina, zborník prednášok 23.-25.5.1989
 • MYKISTA, Antonín: Bezpečnost a spolehlivost technických systému, Skripta, České vysoké učení technické v Prahe, 2000s 55-78, STN 80-01-02868-2
 • STN EN 12975-1: 2006 Tepelné solárne systémy a komponenty- solárne kolektory - Časť 1 : Všeobecné požiadavky .
 • STN EN 129975-2: 2006 Tepelné solárne systémy a komponenty- solárne kolektory - Časť 2 : skúšobné metódy .
 • STN EN 129976-1: 2006 Tepelné solárne systémy a komponenty. Priemyselne vyrábané systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN 129976-2: 2006 Tepelné solárne systémy a komponenty. Priemyselne vyrábané systémy. Časť 2 : skúšobné metódy .
 • STN EN 129977-1: 2001 Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN 129977-2: 2001 Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 2: Skúšobné metódy .
 • STN EN 129977-3: 2001 Tepelné solárne systémy a komponenty. Zákazkovo stavané systémy. Časť 3: Výkonové charakteristiky pre solárne vykurovacie systémy. Dostupné na internete:
 • http://www.solareast-gsr.net/Task-3/EAST- SR%20WP3%20Contract%20Slovakia.pdf
 • Dostupné na internete: http://www.ai-cit.sk/source/publications/thesis/master_thesis/1996/jaksa/html/node1.html
 • Dostupné na internete: http://neuron.tuke.sk/alumni/semproj/medera_malenky/ns/
 • Dostupné na internete: http://www.thermosolar.sk/
 • Dostupné na internete ( on line) citácia: http://www.solareast-gsr.net/Task-3/EAST-GSR%20WP3%20National%20Recommendations%20Slovakia.pdf
 • Elektronické diplomové a dizertačné práce SR: Vplyv absorpčnej plochy a parametrov atmosféry na výkonové parametre slenečných kolektorov. Žilina : ETD SK, 2006. Dostupné na internete: http://www.etd.sk/
 • GONDA, Vladimír: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava : Elita, 2003. 124 s. : ISBN 80-8044-076-X
 • KATUŠČÁK, Dušan : Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2004. 162 s. ISBN 80-89132-10-3
 • FUTÓ, Jozef, BOGDANOVSKÁ, Gabriela: Spoľahlivosť technických systémov: Skriptá 2005. Košice, Technická univerzita, katedra informatiky a riadenia procesov.
 • ŠÍPOŠ, Ľudovít, CSONGRÁDY, Tibor: Umelá inteligencia: Skriptá 2006, s 1-20. Tu Zvolen, FEVT, katedra informatiky a automatizačnej techniky, ISBN 80-228-1591-8
 • PASTOROVÁ, Lucia :Riadenie systémov na báze umelých neurónových sietí, Diplomová práca 2005, Slovenská technická univerzita Bratislava, fakulta chemickej a potravinárskej technológie, katedra informácii a riadenia procesov. Dostupné na internete: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/publication_access.php?id_pub=323
 • Dostupné na internete: shttp://www.statsoft.com/