Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Údržba strojného parku v lome Vechec (Práca prezentuje údržbu strojného parku v lome Vechec, ktorý sa zaoberá ťažbou kameňa.)

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13489
Posledná úprava
15.01.2021
Zobrazené
1 131 x
Autor:
nasirr
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V dnešnej dobre veľmi rastie produktivita práce a tým pádom si to vyžaduje čím ďalej tým väčší rozvoj mechanizácie, otvárky, prípravy a dobývania nerastných surovín. Krok s rastúcimi požiadavkami dokážu v dnešnej dobe udržať len stroje a zariadenia s vysokou spoľahlivosťou, bezpečnosťou, kvalitou, správnou obsluhou a údržbou. Veľký rozvoj techniky a mechanizácie v priemysle znamená nové kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky na údržbu. Sledovanie a diagnostikovanie stavu týchto vozidiel je náročné aj z hľadiska prostredia v, ktorom sa využívajú. Práca sa snaží vyriešiť aj tento problém. Problematika prevádzkovej spoľahlivosti strojov, ktorá zahrňuje spoľahlivosť, údržbu, diagnostiku a opravy strojov a zariadení nadobúda čoraz väčší význam a značne ovplyvňuje náklady na údržbu a prevádzku. Nakoľko problematika údržby je dosť náročná na čas a finančné prostriedky tak venovať sa tejto činnosti je dosť náročné.
Momentálny trend dnešného sveta, čo sa týka údržby strojov, ale aj údržby ako samotnej spočíva v tom, že postupne sa pojem údržba vytráca z myslenia a používania v jednotlivých podnikoch a firmách. Radšej sa kúpia úplne nové stroje, zariadenia alebo súčiastky, akoby sa mali platiť ešte pracovníci, ktorí vykonávajú údržbu. Aj v dnešnom svete je však údržba veľmi potrebná, nakoľko šetrí nečakané straty pri nečakaných poruchách strojov a tým pádom aj straty zisku. To je iba jeden z mnohých dôvodocv prečo je údržba potrebná a nevyhnutná.
Aj preto práca rozoberá problematiku údržby strojov používaných pri ťažbe v lome. Cieľom je opísať a následne vyriešiť tento problém spojený s údržbou na konkrétnom mieste.
Účelom práce je stanoviť nový, lepší, progresívnejší návrh riešenia údržby strojového parku v lome a tým zvýšiť spoľahlivosť a výkonnosť týchto strojov.
Hlavnou časťou tejto práce, čiže hlavná údržba by spočívala na lopatovom nakladači, ktorý je najpoužívanejším a najvyťaženejším strojom v lome a preto je potrebná kvalitná údržba tohto stroja.
Informačné zdroje ktoré sú použité a ktoré pomáhali pri spracovaní tejto témy sú rôznorodé cez knihy, rôzne články, samozrejme veľa informácii je čerpaných aj z internetu a neodškriepiteľnou súčasťou sú aj poznatky nadobudnuté počas štúdia.
Význam riešenia problematiky v danej oblasti spočíva či už v dlhšej životnosti strojov, znížení nákladov na opravy, na kúpu nových strojov alebo súčiastok, a v neposlednom rade vo zvýšení ziskov firmy.
...

Kľúčové slová:

údržba

čistenie

kontrola

stroj

strojový park

lom

porucha

oprava

technická údržba

mazivo

pneumatika

vzduchový filter

filter

palivo

motor

olej

plánovanie

plánovanie údržbyObsah:
 • Zoznam obrázkov 12
  Zoznam tabuliek 13
  Zoznam symbolov a skratiek 14
  Slovník termínov 15
  Úvod 16
  1 Analýza 18
  1.1 Čo je údržba 18
  1.1.1 Definície údržby 18
  1.2 Ciele údržby 20
  1.3 Druhy údržby 22
  1.3.1 Bežná údržba 22
  1.3.2 Inšpekcia 22
  1.3.3 Spoľahlivosť, porucha, prestoj, oprava 23
  1.4 Generačný vývoj údržby 24
  1.5 Plánovanie údržby 26
  2 Analýza súčasného stavu strojného parku 28
  2.1 Prípravné práce 28
  2.2 Vŕtacie práce 28
  2.3 Trhacie práce 29
  2.4 Nakladanie rozpojenej horniny 29
  2.5 Preprava k drveniu 30
  2.6 Úprava drvením a triedením 30
  3 Analýza údržby zariadení v lome 32
  3.1 Požiadavky a zásady údržby 32
  3.2 Opatrenia určené k zabezpečeniu prevádzkyschopností strojov 32
  4 Technická údržba 33
  4.1 Spôsoby vykonávania TU 33
  4.2 Vonkajšie čistenie strojov 34
  4.3 Mazanie strojov 35
  5 Plán údržby zariadení v lome 37
  6 Údržba hlavného - najdôležitejšieho stroja 40
  6.1 Plán údržby 40
  6.2 Mazací plán 41
  6.3 Plnenie pneumatík 42
  6.4 Viskozita maziva 42
  6.5 Čistenie akumulátora 43
  6.6 Kontrola tlaku akumulátora v brzdovom systéme (obr.8) 44
  6.7 Kontrola rezných hrán lopaty 45
  6.8 Údržba vzduchového filtrov 46
  6.8.1 Vzduchový filter v kabíne 46
  6.8.2 Vložka hrubého vzduchového filtra motora (obr. 10) 47
  6.8.3 Vložka jemného filtra vzduchu motora 48
  6.8.4 Odvzdušňovač kľukovej skrine 48
  6.9 Údržba vypúšťacieho sitka skrine (obr. 11) 49
  6.10 Výmena motorového oleja a filtra. (obr. 12) 51
  6.11 Kontrola volí rotorov ventilov motora. 53
  6.12 Naplnenie palivového systému 53
  6.13 Výmena palivových filtrov 54
  6.13.1 Hrubý palivový filter - odlučovač vody 54
  6.13.2 Vložka hrubého palivového filtra - odlučovača vody 54
  6.13.3 Jemný palivový filter 55
  6.13.4 Filter a sitko zátky palivovej nádrže 56
  6.14 Hydraulika 56
  6.14.1 Vložka filtra hydraulického oleja 56
  6.14.2 Výmena oleja hydraulického systému 57
  6.14.3 Postup výmeny motorového oleja a filtra (obr.14) 58
  6.14.4 Poistný ventil hydraulickej nádrže - čistenie (obr.15) 60
  6.15 Prehliadka olejového filtra 60
  6.16 Výmena prevodového oleja 61
  7 Navrhované riešenie 63
  7.1 TPM - Totálne produktívna údržba 63
  7.1.1 Ciele a hlavné programy TPM 63
  7.2 Operatívna údržba 64
  7.2.1 Aktívny systém privolania údržby 67
  7.2.2 Bilančné funkcie a integrácia údajov do systému podnikovej údržby 68
  7.3 Plánovaná údržba 68
  7.3.1 Plánovanie údržby 69
  7.3.2 Kroky autonómnej a plánovanej údržby 70
  7.4 Autonómna údržba 71
  8 Záver 77
  Prílohy 79

Zdroje:
 • [1] Sborník přednášek a referátu : Strojní zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jejich bezpečnost a nové trendy: Ostrava : MONTANEX a.s., 2003, s. 71-77
 • [2] Cehlár, Michal - Engel, Jacek - Mihók, Jozef - Rybár, Radim : Povrchové dobývanie. Košice : Edičné stredisko/AMS, 2005, s. 194-199, ISBN 80-8073-271-X
 • [3] Jeřábek, Karel - Helebrant, František - Jurman, Josef - Voštová, Věra : Stroje pro zemní práce Silniční stroje. Ostrava: Technická Univerzita Ostrava, 1996. s.381-392, ISBN 80-7078-389-3
 • [4] Homišin, Jaroslav a kolektív : Súčasné trendy optimalizácie strojov a zariadení. Košice: C-PRESS, 2006, s.51-70, ISBN 80-8073-656-1
 • [5] KATUŠČÁK, Dušan : Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2004. ISBN 80-89132-10-3
 • [6] GONDA, Vladimír: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava : Elita, 2003. il. ISBN 80-8044-076-X
 • [7] Salanci, Ján - Vojtek, Štefan . Technológia a organizácia údržieb a opráv strojov. Košice: Edičné stredisko VŠT, 1983, s.7-18, ISBN 85-620-83
 • [8] Elektronické diplomové a dizertačné práce SR: ETD SK. [online]. Košice : ETD SK, 2006. Aktualizované 14-2-2006. Dostupné na internete: < http://www.etd.sk/ >.
 • [9] Interné materiály firmy SBK s.r.o, Boženy Němcovej1, 09301 Vranov nad Topľou