Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Realizácia základných manažérských funkcií v danom podniku

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
30 x
Veľkosť
1,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38987
Posledná úprava
07.12.2011
Zobrazené
3 324 x
Autor:
darina.jurockova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Názory na vymedzenie pojmu a obsahu manažmentu sa rôznia. Jedni ho chápu v pomerne úzkom kontexte, ako vedenie ľudí, iní zasa pomerne zoširoka a zahŕňajú pod tento pojem i riadenie výrobných procesov. Problematika manažmentu je aj preto veľmi zaujímavá. Manažmentom sa teda chápe nielen samotné riadenie, ale aj umenie riadiť. Odbornosť v riadení je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, kontrolovať tak, aby podnik fungoval úspešne. Toto poslanie plnia manažéri účelným a hospodárnym zvládnutím základných manažérskych funkcií, ktoré sú typické a zároveň podstatné činnosti, ktoré by mali vedúci pracovníci zvládnuť vo svojej oblasti pôsobenia.

Hlavným cieľom mojej bakalárskej práce je jednoduchým výskumom zistiť mieru realizovania základných manažérskych funkcii v danom podniku, ktorým je firma SB Inmart, a.s.

Štruktúru bakalárskej práce tvoria tri kapitoly. Prvá kapitola je venovaná oboznámeniu sa s problematikou v teoretickej rovine, kde každú manažérsku funkciu opisujem samostatne. Obsahom druhej kapitoly je predstavenie firmy SB Inmart, a.s. ako aj analýza realizácie základných manažérskych funkcii v podniku a vyhodnotenie dotazníka, ktorý bol určený pre manažérov a pre výrobných zamestnancov. Poslednú tretiu kapitolu tvoria návrhy na zlepšenie a zdokonalenie zistených skutočnosti.

Kľúčové slová:

plánovanie

organizovanie

vedenie

kontrola

organizačná štruktúra

manažmentObsah:
 • Úvod 9
  1. Funkcie manažmentu 10
  1.1 Vybrané aspekty plánovania 11
  1.1.1 Plán a druhy plánov 12
  1.1.2 Ciele 15
  1.2 Vybrané aspekty organizovania 16
  1.2.1 Organizačná štruktúra 17
  1.3 Vybrané aspekty vedenia 23
  1.3.1. Štýl vedenia 24
  1.3.2 Motivácia 25
  1.4 Vybrané aspekty kontroly 27
  1.4.1 Typy kontrol 28
  2. Analýza realizácie základných manažérskych funkcií v podniku SB Inmart, a.s 31
  2.1 Historický vývoj a profil firmy SB Inmart, a.s. 31
  2.2 Analýza základných funkcií firmy SB Inmart, a.s. 32
  2.2.1 Plánovanie 32
  2.2.2 Organizovanie 32
  2.2.3 Vedenie 35
  2.2.4 Kontrola 35
  2.3 Vyhodnotenie dotazníka 37
  2.3.1 Vyhodnotenie dotazníka pre manažérov 38
  2.3.2 Vyhodnotenie dotazníka pre výrobných zamestnancov 45
  3. Návrh riešení na zlepšenie zisteného stavu základných manažérskych funkcií 53
  Záver 55
  Literatúra 56
  Zoznam príloh 57
  Príloha 1 Dotazník pre manažérov
  Príloha 2 Dotazník pre zamestnancov

Zdroje:
 • DVORSKÝ, J.: Manažment kultúry. Bratislava : Mladé letá, 2006. ISBN 80-10-00908-3
 • HORVÁTHOVÁ, J. – GALLO, P.: Manažment. Prešov : Dominanta, 1996. ISBN 80-967349-03
 • HANDLÍŘ, J.: Manažment. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-095-2
 • HICKMAN, C. R.: Manažéri a lídri. Bratislava : Open Windows, 1995. ISBN 80-85741-08-3
 • MAJTÁN, M.: Manažment. Bratislava : Sprint, 2007. ISBN 978-80-89085-72-9
 • MÍKA, V. T.: Základy manažmentu. Žilina : FŠI ŽU, 2006. ISBN 978-80-88829-78-2
 • MIKUŠ, P. – DROPPA, M. – BUDAJ, P.: Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu. Poprad : Inštitút manažmentu a cestovného ruchu, 2006. ISBN 80-8084-077-6
 • PAPULA, J.: Minimum manažéra alebo profesia, ktorá stojí zato. Bratislava : Elita, 1995. ISBN 80-85323-86-9
 • PINKOVÁ, D. – FRŐHLICHOVÁ, I. – MASÁR, D. Manažment. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. ISBN 80-7160-174-8
 • SEDLÁK, M.: Manažment. Bratislava : Edícia Ekonómia, 2001. ISBN 80-89047-18-1
 • VEBER, J. a kol.: Management – základy, prosperita, globalizace. Praha : Management Press, 2003. ISBN 80-7261-029-5
 • VODÁČEK, L. – ROSICKÝ, A.: Informační management – pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. ISBN 80-85943-35-2
 • VODÁČEK, L. – VODÁČKOVÁ, O.: Management – teorie a praxe v informační společnosti. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-041-4