Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Ponuka systémov e-personalistiky (riadenie ľudského kapitálu)

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13777
Posledná úprava
21.06.2021
Zobrazené
781 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
E-personalistika. Pojem s ktorým sa v poslednej dobe stretávame čoraz viac, hlavne v odborných článkoch zaoberajúcich sa modernými možnosťami riadenia ľudského kapitálu. Pre niektorých je to zázračné slovíčko, ktoré pomáha vo všetkých ohľadoch zvýšiť kvalitu HCM. Pre iných je to len strašiak v elektronickej podobe, ktorý sa má postarať o ľudskú prácu a tým obrať o miesto mnoho zamestnancov. Pravdou je, že všetky výskumy analyzujúce momentálny stav personálnej práce upozorňujú, že je potrebné niečo zmeniť. Upozorňujú na neefektívne využitie a riadenie ľudského kapitálu nielen v dielčích zložkách ale v jeho celkovej podstate. V prípade, že dáme za pravdu tým, ktorí považujú e-personalistiku za to najdokonalejšie riešenie, musíme pouvažovať nad možnosťami jej využitia. Ak implementuje e-personalistiku do personálneho informačného systému, dostaneme systém, ktorý nazývame samoobslužný. Tento systém má mnoho kladov a veľmi málo záporov, ale napriek tomu je veľmi ťažké nájsť ho implementovaný v personálnych úsekoch podnikov. Dôvodov tohto javu môže byť viac. Za hlavný budeme považovať nedostatočnú informovanosť a ponuku samoobslužných personálnych informačných systémov.
Práve preto je cieľom našej práce zanalyzovať návrh, tvorbu a predaj týchto systémov na našom trhu. Takto formulovaný cieľ napĺňame v troch logicky na seba nadväzujúcich kapitolách.
Prvá kapitola má teoretický charakter. Snažíme sa na základe literárnej komparácie objasniť pojmy e-personalistika a PIS, teda personálny informačný systém.
V druhej kapitole, ktorá má analytický charakter uskutočníme výskum ponuky firiem, ktoré sa zaoberajú návrhom, tvorbou a predajom PIS na slovenskom trhu. Analýzu uskutočňujeme na základe kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré nám vyplývajú z prvej kapitoly.
...

Kľúčové slová:

personalistika

ľudské zdroje

PIS

personálny informačný systém

CPIS

ľudský kapitál

e-personalistika

personálna práca

Taylor

taylorizmus

zamestnanec

personál

náborObsah:
 • ABSTRAKT 2
  PREDHOVOR 3
  ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ 5
  ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV 6
  ÚVOD 7
  1 PERSONÁLNA PRÁCA A PERSONÁLNY INFORMAČNÝ SYSTÉM 9
  1.1 Vymedzenie pojmu, vývoja, úloh a činností personálnej práce 9
  1.1.1 Prvky personálnej práce 11
  1.1.2 Personálny informačný systém - vedenie personálnej agendy 12
  1.2.1 Výhody využitia CPIS 13
  1.2.2 CPIS - najvyšší stupeň vývoja PIS 14
  1.2.3 Zavádzanie a tvorba systému CPIS 15
  2 ANALÝZA PONUKY CPIS 23
  2.1 Metodológia skúmania 23
  2.1.1 Ciele skúmania a hypotézy 23
  2.1.2 Príprava zberu údajov 25
  2.1.3 Realizácia zberu údajov 27
  2.1.4 Metódy spracovania a analýzy údajov 28
  2.1.5 Spracovanie výsledkov skúmania 28
  2.2 Analýza výsledkov prieskumu 28
  2.2.1 Testovanie hypotéz 37
  3 ARGUMENTY A ODPORÚČANIA IMPLEMENTÁCIE CPIS 39
  3.1 Predpoklady pre implementáciu 39
  3.2 Efekty a dopady implementácie samoobslužných CPIS 40
  3.2.1 Prínosy samoobslužných CPIS v oblastiach HCM 42
  3.2.2 Argumenty implementácie vychádzajúce z analýzy ponuky 44
  3.3 Možnosť implementácie 48
  ZÁVER 50
  RESUME 52
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY: 53
  ZOZNAM PRÍLOH 55

Zdroje: