Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Pohybová aktivita a obezita v tehotenstve - závažný zdravotný problé

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13063
Posledná úprava
12.10.2020
Zobrazené
4 088 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Jedným z cieľov programu Zdravie 21, ktorý vydala WHO pre európsky región, je zabezpečiť zdravý štart do života.
Tento cieľ sa na Slovensku darí plniť, dosiahnutými hodnotami materskej a novorodeneckej úmrtnosti, ktorými sa Slovenská republika radí medzi vyspelé štáty. Znepokojenie však prináša vývoj dvoch závažných demografických ukazovateľov, a to znižovanie pôrodnosti a výrazný vzostup chorobnosti u detí. Pribúdajú najmä chronické ochorenia, alergie, anémie, poruchy imunitného systému, onkologické ochorenia. Narastá výskyt obezity, diabetu, hypertenzie, hypercholesterolémie s ďalšími závažnými dôsledkami. Prevencia vzniku uvedených chorobných stavov u dieťaťa je najúčinnejšia vtedy, ak sa začne ešte pred tehotenstvom, najneskôr na jeho ačiatku (Haľamová, 1998b).
Tehotné ženy sú preto populačnou skupinou, ktorej zdravotný stav je jednou z významných priorít nielen na Slovenku, ale tiež v rámci európskeho regiónu WHO. Životný štýl tehotných ovplyvňuje nielen ich vlastný zdravotný stav, ale priamo zdravotný stav ich detí a nepriamo tiež ostatných rodinných príslušníkov (Brázdová et al., 2000). V tomto výnimočnom období je treba zamerať sa na zlepšenie kvality života aj preto, že matka i otec majú výraznú motiváciu, prijímať potrebné informácie a rady a sú tiež ochotnejší zmeniť svoj životný štýl ako inokedy (Haľamová, 1998b).
Prvá časť práce sa venuje dostupným poznatkom o možnostiach pohybovej aktivity v tehotenstve, ako jedného z faktorov životného štýlu, ktorý sa vyznačuje pozitívnym pôsobením na organizmus človeka. Primeraná pohybová aktivita, ako protiklad sedavého spôsobu života, má významné postavenie v prevencii vzniku a rozvoja chronických neinfekčných ochorení. V minulosti rozšírený názor, že tehotenstvo nie je obdobím na realizovanie pohybových aktivít, vyvracajú poznatky z vykonaných štúdií. Fyziologicky prebiehajúce tehotenstvo nie je samo o sebe dôvodom k prerušeniu pravidelnej telesnej aktivity. Pohybová aktivita počas tehotenstva je veľmi špecifická, pretože je nutné brať do úvahy množstvo zmien prebiehajúcich v organizme matky (Šport počas gravidity..., 2003).
Ďalšia časť práce popisuje obezitu - ochorenie, ktoré sa vo výraznej miere podieľa na chorobnosti a úmrtnosti a prináša so sebou závažné zdravotné riziká. Tehotné ženy sú rizikovou skupinou obyvateľstva na vznik a rozvoj obezity.
Obezita v tehotenstve je jedným z faktorov, ktoré kladú zvýšené nároky na poskytovanie prenatálnej starostlivosti. U obéznych žien sa niekoľkonásobne zvyšuje riziko ohrozenia zdravia matky a plodu. Záver práce poukazuje na špecifiká a zákonitosti racionálnej výživy v tehotenstve, ako jednej z možností prevencie obezity a jej komplikácií v priebehu gravidity.

Kľúčové slová:

pohyb

tehotenstvo

obezita

výživa

zdravie

pohybová aktivita

aktivita

žena

plod

zdravotný prolém

dieťa

život

hmotnosť

genetika

telesná hotmosť

potraviny

stravovanie

výživa

životosprávaObsah:
 • ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK
  ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV
  ÚVOD
  1 POHYBOVÁ AKTIVITA A ZDRAVIE -10-
  1.1 Definícia pohybovej aktivity -10-
  1.2 Význam pohybovej aktivity pre zdravie -10-
  1.3 Odporúčaná miera pohybových aktivít -13-
  2 TEHOTENSTVO A POHYBOVÁ AKTIVITA -15-
  2.1 Zmeny v organizme ženy počas tehotenstva -15-
  2.2 Priaznivé účinky cvičenia na organizmus tehotnej ženy -18-
  2.3 Priaznivé účinky cvičenia na plod -19-
  2.4 Osobitosti športovej činnosti v tehotenstve -19-
  2.4.1 Vhodné pohybové aktivity v tehotenstve -20-
  2.4.2 Nevhodné pohybové aktivity v tehotenstve -22-
  2.5 Riziká a kontraindikácie pohybových aktivít v tehotenstve -23-
  3 OBEZITA V TEHOTENSTVE - ZÁVAŽNÝ ZDRAVOTNÝPROBLÉM -25-
  3.1 Definícia a etiopatogenéza obezity -25-
  3.2 Faktory vzniku a rozvoja obezity -27-
  3.3 Klasifikácia obezity -27-
  3.4 Zdravotné následky obezity u žien -29-
  3.5 Prírastok hmotnosti v tehotenstve -31-
  3.6 Zdravotné následky obezity v tehotenstve -34-
  3.7 Výživa v tehotenstve ako prevencia obezity a jej komplikácií -35-
  4 MOŽNOSTI NÁPRAVY -40-
  ZÁVER -43-
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV -45-

Zdroje:
 • BAKOSS, P. 2005. Zdravie a choroba, normalita. In BAKOSS, P. (ed.). 2005. Epidemiológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. s. 22-23. ISBN 80-223-1989-9.
 • BEJDÁKOVÁ, J. 2006. Cvičení a sport v těhotenství. Praha : Grada Publishing,2006. 133 s. ISBN 80-247-1214-8.
 • BEŇO, I.. 2001. Náuka o výžive. 2. vyd. Martin : Osveta, 2003. 141 s. ISBN 80-8063-126-3.
 • BRÁZDOVÁ, Z., FIALA, J. et al. 2000. Výsledky intervence zaměřené na zlepšení výživy českých tehotných a kojícich žen. In Slovenská gynekológia a pôrodníctvo.2000. vol. 7, č. 3, s. 140-143.
 • BRECKWOLDT, M. MARTIUS, G. et al. 1996. Gynekológia a pôrodníctvo.Martin : Osveta. 1997. 658 s. ISBN 80-8882-455-9.
 • BROZMAN, M., ŠPALEK, P. 2005. Epidemiológia cerebrovaskulárnych ochorení. In BAKOSS, P. (ed.). 2005. Epidemiológia. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. s. 333-345. ISBN 80-223-1989-9.
 • CAPOUŠKOVÁ, P. 2005. Výživa u těhotných. In Sestra. 2005, vol. 15, č. 7-8, s. 46.
 • CAVIL, N., KAHLMEIER, S., RACIOPPI, F. 2006. Physical activity and health in Europe : evidence for action [Pohybová aktivita a zdravie v Európe : dôkazy na pôsobenie] [online] [cit. 2006-11-30]. Dostupné na internete:< http://www.euro.who.int/document/e89490.pdf >.
 • CEPKOVÁ, A. 2005. Pohybové aktivity počas tehotenstva a po pôrode. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. 31 s. ISBN 80-227-2302-9.
 • CLAPP, J.F. 2001. Doporučená pohybová aktivita v těhotenství. In Gynekologie po promoci. 2002, vol. 2, č. 1, s. 58-62.
 • DANYS, T. 2002. Vplyv niektorých sociálnych faktorov na priebeh tehotnosti. In Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. 2002, vol. 9, č. 4, s. 184-188.
 • DUMOULIN, CH. 2006. Cvičime v těhotenství : názorny popis cviku a praktické rady. Praha : Portal, 2006. 100 s. ISBN 80-7367-078-X.
 • DUNN, A. L. et al. 1999. Porovnání zvyšování tělesné aktivity a kardiorespirační zdatnosti změnou stylu života nebo uspořádaným cvičebním programem. In JAMA - CS. 1999, vol. 7, č. 6, s. 399 - 406.
 • HAINER, V. et al. 2004. Základy klinické obezitologie. Praha : Grada Publishing, 2004. 356 s. ISBN 80-247-0233-9.
 • HALUZÍK, M. 2002. Poruchy výživy a leptin. Praha : Grada Publishing, 2002. 188 s. ISBN 80-7169-972-1.
 • HAĽAMOVÁ, V. 1998a. Význam výživy v tehotnosti pre zdravie dieťaťa. In Výživa a zdravie. 1998, vol. 43. č. 4. s. 75-77.
 • HAĽAMOVÁ, V. 1998b. Tehotnosť - výnimočné obdobie možností zlepšenia kvality života. In Tehotnosť je výnimočná, urobme ju bezpečnou : zborník príspevkov z vedeckej konferencie XXVI. Dni zdravotnej výchovy Ivana Stodolu. Bratislava : Ústav zdravotnej výchovy, 1998. s. 44 - 46. ISBN 80-7159-104-1.
 • HAMPTON, T. 2004. Diabetes mellitus a obezita u těhotné ženy mohou mít celoživotní dopad na zdraví dítěte. In JAMA CS. 2004, vol. 12, č. 11, s. 705-707.
 • HÁJEK, Z. et al. 2004. Rizikový a patologický průběh těhotenství a prenatální péče. Praha : Grada Publishing, 2004. 443 s. ISBN 80-2470-418-8.
 • HEGYIOVÁ, M. 1998. Psychologické aspekty tehotnosti dnes. In Tehotnosť je výnimočná, urobme ju bezpečnou : zborník príspevkov z vedeckej konferencie XXVI. Dni zdravotnej výchovy Ivana Stodolu. Bratislava : Ústav zdravotnej výchovy, 1998. s. 44-46. ISBN 80-7159-104-1.
 • HINŠT, J. 2000. Vplyv extrémnych spôsobov výživy na ženský organizmus. In Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. 2000, vol. 7, č. 2, s. 83-87.
 • HLÚBIK, P. 2002a. Obezita - závažný problém součastnosti. In Interní medicína pro praxi. 2002, vol. 2002, č. 7. s. 314-317.
 • HLÚBIK, P. 2002b. Obezita - nemoc, rizikový faktor. In Interní medicína pro praxi. 2002, vol. 2002, č. 8. s. 396-398.
 • HRONEK, M., BERANOVÁ, E. et al. 1999. Příjem nutriční energie a tělesná hmotnosť v období gravidity a laktace. In Gynekologie. 1999, vol. 8, č. 4, s. 182-184.
 • JURKOVIČOVÁ, J. 2005. Vieme zdravo žiť? : zdravotný stav slovenskej populácie 1999 - 2004 a prevencia kardiovaskulárnych a civilizačných ochorení. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005. 166 s. ISBN 80-223-2132-X.
 • KAJABA, I. 1998. Výživa tehotných žien. In Výživa a zdravie. 1998, vol. 43, č. 4, s. 77-78.
 • KANCELÁRIA WHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE : Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a jej globálna stratégia pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie.[online] [s.a.] [cit. 2007-03-27]. Dostupné na internete: < http://www.who.sk/ >.
 • KASA, J. 2005. Šport, zdravie, výchova. In Pohyb a zdravie : II. Ročník : vedecképráce z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie. Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2005. s. 7-19. ISBN 80-8075-059-9.
 • ...