Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Odmeňovanie zamestnancov ako nástroj na podporu ich motivácie

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
2,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42592
Posledná úprava
06.01.2014
Zobrazené
1 602 x
Autor:
martina.kolembusova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe výsledkov analýzy súčasného stavu odmeňovania a motivácie zamestnancov konkrétneho podniku navrhnúť opatrenia pre posilnenie ich pracovnej motivácie. Predložená práca pozostáva z troch hlavných častí. V prvej sú uvedené aktuálne odborné poznatky o odmeňovaní a pracovnej motivácii a poskytuje tak potrebnú teoretickú základňu pre druhú, analytickú časť práce. Tá okrem analýzy súčasného systému odmeňovania a jeho prvkov, obsahuje vyhodnotenie dotazníka, zameraného výhradne na motiváciu výrobných pracovníkov odmeňovaných úkolovou mzdou. Návrhy vychádzajú z nedostatkov zistených prostredníctvom týchto analýz, sú uvedené v tretej časti bakalárskej práce. Aplikáciou uvedených návrhov získa podnik okrem spokojnosti zamestnancov aj ekonomický prínos v úspore finančných nákladov spojených s fluktuáciou a následným získavaním novej pracovnej sily.

Kľúčové slová:

zamestnanci

odmeňovanie

odmena

mzdy

motivácia

stimulácia

práca

pracovný výkon

manažment

riadenie

ľudské zdroje

systém odmeňovania

zamestnanecké výhodyObsah:
 • ÚVOD 9
  1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 12
  1. 1 Odmeňovanie zamestnancov 12
  1. 1. 1 Systém odmeňovania v organizácii 12
  1. 1. 2 Mzdový systém ako jadro systému odmeňovania 13
  1. 1. 3 Mzdové formy 15
  1. 1. 4 Individuálna mzda zamestnanca 17
  1. 1. 5 Zamestnanecké výhody a služby 18
  1. 2 Motivácia zamestnancov 20
  1. 2. 1 Podstata motivácie 20
  1. 2. 2 Pracovná motivácia a teórie motivácie 21
  1. 2. 3 Vzťah medzi motiváciou, spokojnosťou s prácou a výkonom 24
  2. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ODMEŇOVANIA A MOTIVÁCIE VO VYBRANOM PODNIKU 25
  2. 1 Všeobecná charakteristika spoločnosti 26
  2. 2 Systém odmeňovania v podniku 27
  2. 2. 1 Základná mzda 28
  2. 2. 2 Mzdové zvýhodnenia 30
  2. 2. 3 Náhrada mzdy 32
  2. 2. 4 Prémie a odmeny 33
  2. 2. 5 Zamestnanecké benefity 33
  2. 3 Analýza výsledkov prieskumu pracovnej motivácie 34
  2. 3. 1 Špecifikácia výskumnej vzorky a použitej metódy 34
  2. 3. 2 Vyhodnotenie dotazníka 35
  2. 4 Vyhodnotenie stanovených hypotéz 38
  3 NÁVRH NA ZLEPŠENIE SYSTÉMU ODMEŇOVANIA 40
  3. 1 Návrhy v oblasti hmotných stimulov 41
  3. 1. 1 Peňažné odmeny 41
  3. 1. 2 Nepeňažné odmeny 43
  3. 2 Návrhy v oblasti nehmotných stimulov 43
  ZÁVER 45
  ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 46
  PRÍLOHY

Zdroje:
 • FUCHSOVÁ, K. - KRAVČÁKOVÁ, G. 2004. Manažment pracovnej motivácie. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2004. 170 s. ISBN 80-89018-66-1
 • KOCIÁNOVÁ, R. 2010. Personální činnosti a metody personální práce. Praha : Grada Publishing, 2010. 215 s. ISBN 978-80-247-2497-3
 • GRENČÍKOVÁ, A. - ONDREJIČKA V. 2008. Radenie ľudských zdrojov. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2008. 237 s. ISBN 978-80-8075-319-1
 • RUŽIČKA, J. 1992. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management. Press, 1992. 258 s. ISBN 80-7079-626-X
 • MAJTÁN, M. 2001. Manažment, 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2001. 309 s. ISBN 80-225-1388-1
 • ARMSTRONG, M. 2007. Rízení lidských zdrojú. 10. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3
 • ARMSTRONG, M. 2009. Odměňování pracovníku. Praha : Grada Publishing, 2009. 442 s. ISBN 978-80-247-2890-2
 • KOLLÁRIK, T. 2002. Sociálna psychológia práce. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2002. 190 s. ISBN 80-223-1731-4
 • ALEXY, J. - SIVÁK R. 2005. Podniková ekonomika. 3. vyd. 2005. Bratislava : Iris, 234 s. ISBN 80-89018-82-3
 • JONIAKOVÁ, Z. - BLŠTÁKOVÁ, J. 2005. Odmeňovanie a stimulovanie. Bratislava : Ekonóm, 2005. 97 s. ISBN 80-225-1941-3
 • KACHAŇÁKOVÁ, A. - NACHTMANNOVÁ, O. - JONIAKOVÁ, Z. 2008. Personálny manažment. Bratislava : Iura, 2008. 235 s. ISBN 978-80-8078-192-7
 • KOUBEK, J. 2003. Personální práce v malých podnicích. Praha: Grada Publishing, 2003. 192 s. ISBN: 80-716-9206-9
 • BRATTON, J - GOLD, J. 2001. BrattonHuman Resource Management: Theory and Practice. 2. vyd. New Jersey : Lawrence Erlbaum Assoc Inc, 2001. 283 s. ISBN 0-8058-3862-7
 • ARMSTRONG, M. 2002. Odměňování pracovníkú. Praha : Grada Publishing, 2002. 442 s. ISBN 9788024728902
 • KLEIBL, J. - HÜTTLOVÁ, E. 1998. Stimulace pracovníkú a tvorba mzdových soustav. Praha : VŠE, 1998. 147 s. ISBN 80-7079-202-7
 • KOUBEK, J. 1998. Řízení lidských zdroju. Praha: Management Press, 1998, 268 s, ISBN 80-85943-51-4
 • ARMSTRONG, M. 2002. Employee reward. 3. vyd. London : Chartered Institute of Personnel & Development, 2002. 509 s. ISBN 0-85292-938-2
 • Internet