Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Obraz kresťanskej sociálnej práce v spisoch apoštolských otcov

«»
Prípona
.docx
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
36 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3759
Posledná úprava
16.05.2017
Zobrazené
10 000 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Je to analýza spisov apoštolských otcov, rozoberá sociálne problémy v minulosti a ja ich prenášam aj do dnešnej doby. Poukazujem na činnosť cirkvi v minulosti aj teraz.Je tam rozobraté kresťanské sociálne učenie v rôznych dobách a etapách. Dobročinnosť, charita, prenasledovanie prvých kresťanov..

Ukážka:

Úvod
Pre túto prácu som sa rozhodla preto aby som poukázala na sociálne a morálne problémy a ich riešenia v dobe apoštolských otcov, dejinách kresťanstva a dnešnej doby.

V prvej kapitole rozoberám prenasledovanie prvých kresťanov ako sociálny problém tu uvádzam porušovanie ľudských práv. Kresťanov prenasledovali židia a Rimania - pohani. Židia ich spočiatku považovali ako sektu, ktorá vznikla z ich náboženstva. Pre nich bolo neprípustné aby Ježiš bol Spasiteľom. Židovský národ povstal proti Rimanom ale cisár Nero poslal vojvodu Vespaziána potlačiť povstanie, druhé povstanie židov malo za následok to že mali zakázaný vstup do Jeruzalema pod hrozbou trestu smrti.

Prenasledovanie Rimanmi zapríčinilo poznanie, že kresťanstvo je zvláštnou spoločnosťou, ktorá sa líšila od ostatný. Odmietali sa zúčastňovať na štátnom kulte a preto boli považovaný za nepriateľov Rimanov.

Potom ďalej sa zaoberám kresťanským sociálnym učením. Popisujem rôzne etapy vývoja kresťanstva od jeho vzniku. Ako sa snažili jeho predstavitelia riešiť sociálne problémy. Uvádzam tu aj názory sv. T. Akvinského, ktorý vo svojom rozsiahlom diele „Sumna theologica“, dokázal spojiť aristotelovskú filozofiu s kresťanskou teológiou a vytvoriť takzvanú „Tomistickú syntézu“. Sú tu aj iný autori, ktorí svojimi názormi prispeli k vývoju kresťansko sociálneho učenia ako sú: T. Morus, T. Campanella, S . Simon, K. Furier, J Meslier. Ďalej tu spomínam aj pápežov a ich sociálne encykliky: papež Lev XIII., Pius XI., Ján XXIII.,Pavol VI. a Ján Pavol II:.

Kľúčové slová:

apoštolskí otcovia

sv. Klement Rímsky

Sv. Ignác Antiochiisky

sv. Polkarp Smyrnsky

charita

dobročinnosť

kresťanské sociálne učenieObsah:
 • Úvod
  1. Prenasledovanie kresťanov
  1.1 Prenasledovanie židmi
  1.2 Prenasledovanie pohanmi
  1.3 Príčina prenasledovania
  2. Doba apoštolských otcov
  2.1 Didaché - Učenie dvanástich apoštolov
  2.2 sv. Klement Rímsky - Život a činnosť Klementa Rímskeho
  2.3 Sv. Ignác z Antiochie - život a učenie
  2.4 Sv. Polykarp Smyrnský - život a učenie
  3. Vznik a vývoj kresťanského sociálneho učenia
  3. 1 Vývoj v stredoveku
  3.2 Vývoj a názorov v novoveku
  3.3 Vývoj a názorov I. etape
  3.4 Vývoj a názorov v II. etape
  3.5 Vývoj a názorov v III. etape
  4. Stredoveká filantropia a kresťanská charita
  5. Cirkev v súčasnosti - dobrovoľníctvo
  5.1 Iné - súvisiace pojmy:
  5.2 Charita
  Záver

Zdroje:
 • Akvinský T.: Summa theologica, I-II, Edica Kristál, Olomouc 1938.
 • Glos J.: Prínos kresťanstva do rozvoja ekonomického myslenia, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica 2002, ISBN 80-8055-578-8.
 • Ján Pavol II. Encyklika “Laborem exercens” Rím 1981, AAS 73.
 • Ján Pavol II. Encyklika “Sollicitudo rei socialis”, Rím 1988, AAS 80.
 • Ján Pavol II. Encyklika “Centesimus annus”, Trnava 1992, SSV.
 • Ján XXIII. Encyklika “Mater et Magistra”, Rím 1961, AAS 53.
 • Lev XIII., Encyklika “Rerum novarum”, Romae:Poenis XIII.,P.M.Acta XI, 1892.
 • Lubichová Ch.: List pápežovi J. Pavlovi II.,Roca di papa, Rím 1996.
 • Ockenfels: Katolícka sociální nauka, Zvon, Praha 1994.
 • Pavol VI: Encyklika “Populorum progressio”, Rím 1967, AAS 59.
 • Písmo sväté, Nový zákon, Skutky apoštolské, SSV, Trnava 1970.
 • Pius XI. Encyklika “Quadragesimo anno”, Rím 1931, AAS 23.
 • Sociální encykliky 1891-1991, Zvon, Praha 1996.
 • Weiler R.: Úvod do katolíckej sociálnej náuky, Nitra, Germond, 1996.
 • Ďurič,L. a kol.: Terminologický a výkladový slovník Výchova a vzdelávanie dospelých. Bratislava 2000.
 • Frič, P. a kol.: Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Praha : 2001.
 • Strečanský, B.: Filantropia vo svete a na Slovensku. In: Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Bratislava : 2000.
 • Vyrost J. - Slaměník, I.: Sociální psychologie/sociálna psychológia. Praha : 1997, s. 339.
 • Kosová, B.: Rozvoj osobnosti žiaka. Prešov : 2000.
 • Ondrušek, D.: Čo sú nezikové organizácie. In: Čítanka pre neziskové organizácie. Bratislava: 2002
 • Michal Oláh a Milan Shavel - Úvod do štúdia a dejín Sociálnej práce z roku 2006
 • Doc. ThDr. Jozef Špirko, Patrológia životy a spisy sv. Otcov, Prešov 1939
 • Štefan Pružinský, Patrológia úvod a počiatky patristickej literatúry I., Partizánske 1990
 • Anna Tokárová a kolektív, Sociálna práca - Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce, Prešov 2003