Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Návrh stratégie rozvoja cestovného ruchu obce Štós

«»
Prípona
.doc
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
94 x
Veľkosť
19,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
5414
Posledná úprava
29.09.2017
Zobrazené
3 708 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou bakalárskej práce je Návrh stratégie rozvoja cestovného ruchu v obci Štós. Cieľom tejto práce bolo v prvom rade posúdiť súčasný stav infraštruktúry ako aj prírodný a kultúrno - historický potenciál obce Štós a optimálny návrh atraktívnej rozvojovej stratégie v oblasti cestovného ruchu pre obec Štós.

V prvej časti sú teoreticky spracované základné údaje o obci. Zahŕňa analýzu geografie, geomorfológie daného územia, ako aj iné ďalšie prírodné zvláštnosti a zaujímavosti tejto oblasti, ako aj kultúrno - historický potenciál, ktorý je veľmi dôležitý pre rozvoj cestovného ruchu. Je zhodnotený aj súčasný stav infraštruktúry v obci. Z celkovej analýzy vyplýva, že v obci nie sú plne využité možnosti v oblasti cestovného ruchu, ktoré poskytuje prírodný, kultúrno - historický a spoločensko - ekonomický potenciál.

Vychádzajúc z výsledkov prvej časti je druhá časť práce je zameraná na vlastné návrhy ktoré by prispeli k lepšiemu využitiu všetkých zdrojov a celkovému rozvoju cestovného ruchu v obci. Pri návrhu stratégií sa zohľadňovali aj reálne finančné možnosti. Realizácia návrhov je rozvrhnutá do akčného plánu na časové obdobie 5 rokov. Jednotlivé návrhy sú spracované pre celoročné využitie navrhovanej infraštruktúry.

V závere sú uvedené zdroje a možnosti financovania návrhov. Jedná sa o zdroje vnútorné, v rámci obce a regiónu, ako aj štátnu podporu, alebo finančné zdroje z Európskej únie. Nemalú úlohu pri financovaní môžu zohrať zahraničný investori a finančné prostriedky od podnikateľov a sponzorov.

Kľúčové slová:

rozvoj

cestovný ruch

stratégia

Štós

demografia

infraštruktúra

šport

rekreáciaObsah:
 • Úvod
  1. História obce
  1.1 Základné údaje o obci
  1.1.2. Erb obce štós
  1.2. Geografická poloha a vymedzenie územia obce
  1.2.3. Územnosprávne členenie
  2. Prírodný potenciál obce
  2.1 Geomorfologická charakteristika
  2.2 Charakteristika geologických a pôdnych pomerov
  2.3 Reliéfové charakteristiky
  2.4 Erózne procesy
  2.5 Klimatické pomery
  2.6 Hydrologické pomery
  3. Demografia
  3.1 Národnostná štruktúra
  3.2 Náboženská štruktúra
  3.3 Štruktúra obyvateľov podľa vzdelania
  3.4 Domový a bytový fond obce
  4. Flóra
  4.1 Základná charakteristika vegetácie
  4.2 Rekonštruovaná prirodzená vegetácia
  4.3 Reálna lesná vegetácia
  4.4 Reálna nelesná vegetácia
  5 Fauna
  5.1 Zoogeografické členenie
  5.2 Reálny stav fauny posudzovaného územia
  6. Ochrana prírody a významné krajinárske a ekologické štruktúry
  6.1 Ochrana prírody
  6.2 Chránené vtáčie územie volovské vrchy
  6.3 Biocentrá a biokoridory
  6.4 Významné biotopy
  6.5 Genofondové lokality
  7. Stresové javy a zdroje
  8. Typy krajinno - ekologických komplexov
  9. Kultúrno -historický potenciál
  9.1 Kultúrne pamiatky v obci
  9.1.1 Rímsko - katolícky kostol
  9.1.2 Evanjelický kostol
  9.1.3 Kaplnka sv. jána nepomuckého
  9.2 Kultúra a osveta
  9.2.1 Obecná knižnica
  9.2.2 Pamätný dom zoltána fábryho
  9.2.3 Dychový orchester
  9.3 Kultúrne osobnosti obce
  9.3.1 Zoltán fábry
  9.3.2 Henrich hubert

  10. Šport a rekreácia
  10.1 Zimné športy
  10.2 Letné športy
  11. Technická infraštruktúra
  11.1 Verejné dopravné komunikácie
  11.1.1 Miestna komunikačná sieť
  11.1.2 Osobná hromadná doprava
  11.1.3 Statická doprava
  11.1.4 Pešie komunikácie
  11.2 Vodné hospodárstvo
  11.2.1 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
  11.2.2 Dažďové odpadové vody
  11.2.3 Odtokové pomery
  11.3 Energetika
  11.4 Plyn
  11.4 Telekomunikácie
  11.5 Rozhlas a televízia
  11.6 Internet
  11.7 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu
  12. Sociálna infraštruktúra
  12.1 Školstvo, vzdelávanie a výchova
  12.2 Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť
  13. Komerčná infraštruktúra
  13.1 Maloobchodné zariadenia
  13.2 Ubytovanie a stravovanie
  13.3 Služby výrobné a opravárenské
  14. Ostatná infraštruktúra
  14.1 Administratíva a verejná správa
  15. Swot analýza pre rozvoj cr v obci štós
  16. Návrhy stratégie rozvoja cr v obci štós
  16.1 Akčný plán aktivít
  16.2 Problematiky
  16.3 Hlavné faktory rozvoja
  17. Návrh č. 1. návrh ubytovacích a stravovacích zariadení v obci
  17.1 Zrubové chatky*
  17.2 Penzión hunter*
  18. Návrh č. 2 návrhy v oblasti športovo - rekreačnej
  18.1 Výstavba viacúčelového športového ihriska /športové centrum/
  19. Návrh č. 3 návrh v oblasti dopravnej infraštruktúry
  19.1 Rekonštrukcia cestných komunikácií a parkovacích miest v obci
  20. Tabuľky predpokladaných výnosov za ubytovacie služby
  21. Tabuľky predpokladaných výnosov za stravovacie služby
  22. Tabuľky predpokladaných výnosov ua doplnkové služby
  23. Možnosti financovania
  Záver
  Resumé
  Obrazové prílohy
  Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • Malinovský Viktor Ing. : Územný plán obce Štós
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2013 : Obec Štós, EurKonzult 2006
 • SÜLLE Peter: Encyklopédia miest a obcí Slovenska, Bratislava, SPN 2005
 • MAJTÁN Milan: Názvy miest a obcí Slovenska
 • KROPILÁK Miroslav: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III, Bratislava, 1978, SAV, str. 139
 • HAVIAROVÁ Darina: UHRÍN Pavol: Vlastivedný sprievodca po Slovensku, Bratislava, 1978, SPN
 • ŠÁŠKY Ladislav: Umenie Slovenska, Bratislava, 1988, Tatran
 • PLESNÍK Pavol a kol.: Malá slovenská vlastiveda I., Bratislava, 1989, Obzor